Anex:Cites que reconeixen el valencià com llengua

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Llistat de cites i resenyes que reconéixen l'independència i autoctonia de la llengua valenciana.

Sigle XI - dels ibers als àraps

1060.- Carta de una hablante de Denia en vulgar romanç dirigida a Almudis. (Encontrada y estudiada por Antonio Ubieto Arteta y Leopoldo Peñarroja).

1060.- Ibn Sida, filòlec, escritor de al-Andalus i lexicograf en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Caire, Tom I, pag. 14), un diccionari analogic en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ‘¿Com no he de ferles- si escric en temps tant alluntats de quan l'arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç (valencià)?’.

1068.- Ali Ben Mugehid (Segon emir de Dénia) : ‘Hablo la lengua (romance valenciano) de los Rumis (cristianos), entre los que me he educado’. (A. Huici : Historia musulmana de Valencia y su Reino)

1095.- En la Crónica General del Campejador, despuix d'apoderar-se de Valéncia : ‘encargó de la custodia de sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçaves que eran criados en tierras de moros’, ya que ‘fablavan asssy como ellos (romanç) et sabien sus maneras et sus costumbres …’. (Menéndez Pidal: “Primera Cronica General de España” pag. 587).

Sigle XII – de les harges al romanç

Harges

1100.- Ibn al-Labbana de Dénia, fon un dels més grans poetes de al-Andalus del sigle XI, compon harges en romanç valencià que diuen: yâ qoragonî ke keres bon amar, mio al-furâr....

1100.- Abadía Ben Abderraham, naixcut en Valéncia, i l'escritor més ilustre i de més talent , se expressava en romanç.

1106.- Ibn Buqlaris, mege, botànic i escritor, en la seua obra "Kitab al Mustaini" o "Libro de Al-Musta'in" (diccionari romanç valencia-romanç saragossà) diferencia noms de les aljamies de Saragossa i Valencia : ‘parthal’ (pardal), ‘letuga’ (lletuga), ‘lop’ (llop), ‘formache’ (formage), ’lebre’ (llebre), ’ ’thapara’ (tapera), ’thomiello’ (tomello)...

1121.- Abu Bakú Mamad de Bocairent arreplega les seus harges en romanç ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

1121.- Abu Bakú Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la llengua cristiana (romanç valencià) que es el seu mig d’expressió. Seua és esta harja: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

1133.- Abadía Ben Soliman, escritor universal valencià, deixà en romanç “Anals Valencians”.

1149.- Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famós Rei Llop, d'orige mossarap, naixcut en Peníscola en l'any 1124 que va aplegar a ser rei de tota la zona oriental del Al-Andalus, en el que firma un tractat en romanç pla en les repúbliques de Pisa i Gènova en el que oferia als ciutadans de dites repúbliques bany gratuït i una alhóndiga per al comerç.

1150.- Ibn Lubbun, senyor de Morvedre compon la seua harja en romanç valencià. ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?

1198.- Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monasteri), ‘Alpwont’(Alpont), ‘Palma’(Palma), ‘El Sabathair’( El Sabater)…

1199.- Ibn Chobair, que vixque en el transit del sigle XII al XIII, nos proporciona: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

Sigle XIII – el romanç valencià

1200.- La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’

1200.- Epístola farsida “Mila in gallicantu” trovada en la Catedral de Valéncia a on a partir de la fulla 161 anotaciones en romanç pla.

1227-1300.- Sant Pere Pascual, mossàrap valencià, que fon Bisbe de Granada, totes les obres del cual que nos han arribat estan escrites en la seua llengua romanç, entre elles: "La Bíblia Parva", "Libre de Gamaliel", "Remso de Catius", et...,

1250.- “Carta puebla de los moros de Uxó” escrit en romanç valencià, diu: ‘En el nom de Deu piados e misericordios, oracio feta per nostre senyor Dios sobre tots los apostols …’.

Primera fulla del llibre dels Furs de Valéncia de l'any (imprés en l'any 1547)

1261.- Els Furs del Regne de Valéncia, que es trobem en la vitrina d’honor del Salo Foral de l'Ajuntament de Valéncia, varen ser escrits originariament en llatí, despuix per a que els valencians de tot el Regne els entenguerem i pogueren complir-los, el rei Jaume I ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava, el Romanç. Ell els revisà els aprovà, els signà i els jurà el 7 d'abril de 1261. Més de cent voltes apareéis en els furs, ‘…arromançat pero lo senyor rey …’.mai no es nomena un atre idioma. Posteriorment es tornaren a traduir al llatí, no faltant la consabuda explicació, “...Istum forum romansavit dominus rex...” (Fur XXV), o “...Istum forum correxit et in romantio posuit dominus rex...” (Fur XXVIII), o “...enmendavit in romantio dominus rex...” (Fur XXXII).

1261.- En els Furs de Valéncia es certifica que el poble valencià parla romanç, ‘Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies sorites a les parts que les demanen …’.

1265.- Guillem Jaffer, doctor en lleis, en "Declaracions dels duptes sobre los furs nous" en romanç pla.

1270.- Document firmat en Alacant que diu ‘… si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l'influencia (lingüística) del notari qui era valencià…’.

1279.- Ibn al-baithar, mege, botànic andalucí que deixà en els seus escrits parlar la seua llengua materna.

1283.- En prosa juridica valenciana s'escriu “El libre del Consolat de Mar”.

1285.- En la Cronica de Bernat Desclot, valencià (A. Ubieto: “B. Desclot: un historiador valenciano recuperado”, O. R. V ., Tom II, pp. 227-236). En l'apartat 312 diu: ‘E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri. I [un] sarray quisabia notre latí, que era de Cullera (cap. 312). D'atre moro de Villena diu que “era latinat’ (cap. 411).

1290.- Ibn Chobair nos proporciona en romanç pla: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

Sigle XIV – la llengua valenciana en la reconquista

Arnau de Vilanova

1300.- Donis Guinot, escritor, en la seua obra més important, "Obra figurativa ab rims estaramps en lahor del Rey" feta en romanç valencià.

1303.- Jaume Conesa, escrivent i traductor membre de la Cancelleria Real i un dels membres culturalment més actius d'esta institució en temps del rei Pere III el Ceremoniós, escriu "Guerres Troyanes" en romanç valencià.

1307.- Antoni Vilaragut, traduïx les deu comedies de Seneca (“Llibre de falconeria”) en romanç valencià.

1310.- Arnau de Vilanova, el mege valencià, escriu “Rahonament d’Avinyo” en romanç valencià.

1316.- Arnau Joan, lletrat i escritor valencià, en "Lo Stil de la Gobernacio” en romanç valencià.

1327.-Francesc Eiximenis (1325-1409), catala de Girona, escritor franciscà del Sigle d'Or valencià, diu de la llengua valenciana en el llibre Regiment de la Cosa Publica de 1327 "aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengües que li son entorn, e de cascuna ha retengut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants vocables dels atres e ha presos los millors".

Ramon Llull

1335.- Ramon Llull, filòsof i escritor mallorquí en llengua balear, en el comentari expositiu de la seua obra en llatí "Liber amici et amati" (folio 34v del manuscrito "N. 250. sup" de la Biblioteca Ambrosiana de Milán), se aclarix que está exposició fon treta d'un gran volumen compost en llengua valenciana. Empezado en Valencia el mes de diciembre y terminado el mes de marzo de 1335 : ‘Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in Lingua Valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo...’.

1336.- Pere March, poeta valencià, escriu en valencià els seus poemes “lo mal d’amor”, “lo comte final”, ….

1346.- Archiu Regne de Mallorca. Procés criminal f. 178-276 trobem : ‘una dona nadiva d'Oriola parlava valencianesch’.

1348.- Guillem Anglés , i sa obra “Expositio de Ordine miase” diu, ‘Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus’.

1367.- Jaume Conesa, membre de la chancillería real de Jaume I fon uno dels encarregats de transformar al romanç del poble la documentació.

1370.- El “Misteri d'Elig”(atra corrent opina que és de l'any 1266), un drama sacro-llíric escrit integrament en llengua valenciana.

1383.- Francesc Eiximenis, (Girona, 1325-1409), religiós franciscà, traductor, excritor i mestre en Sacra Teologia, en “Regiment de la Cosa Pública” llibre presentat als Jurats de la ciutat de Valéncia diu de la llengua dels valencians : ‘La trenta dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascunsa a retengut ço que millor li es, i ha lexats los pus durs, e los pus mals sonants vocables dels atres, he ha presos los millors...’

1390.- Frai Joan Monzo, religiós Dominico, compon la seua obra en llengua valenciana : “Varii tractatus Idiomate Valentino”. (Segons Ximeno, te mes obres pero estan en llati)

1391.- Es conserva un incunable del “Art de ben morir”, de finals del XIV,- tal volta de 1391- que no du el colofó que si trobem en l'edició Barcelonina de 1507: “...he desliberat traurel segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil : ab ses istories correspondents segons en lati exemplar lo trobe...” Un català, naixcut 87 anys passats de la conquista de Valencia, i 49 despuix de la mort de Jaume I, diu escriure en llengua valenciana. Si la llengua valenciana no existia, ¿Estaria mal del cap Eximenis?

1394.- “Plegmatica del molt alt senyor rey Don Ioan ...” 2 hoj., en 4º apareéis : ‘… per manament dels Magnifichs Justicia e Jurats que tunc eren de la present ciutat de Valencia publicada, traduida de llati en vulgar Valenciá per los Reverents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII …’

1395.- Antoni Canals, escritor, gramatic, filosof, teòlec i frare : “Valerio Maximo”, pròleg-dedicatòria, fol. 4 del codex de la Biblioteca de l'Universitat Lliteraria de Valéncia, llegim: ‘Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana; empero com lur stil sia fort larch e quax confus...‘ Canals, Antoni: “Valerio Maximo”, prolec-dedicatoria, fol. 4

1398.- Antoni Canals compon en lengua valenciana la seua obra ‘Escala de contemplacio’.

Sigle XV – l’assentament d’una llengua, la valenciana

Manuscrit de L'Espill, de Jaume Roig
Ausias March
Retaule de Bonifaci Ferrer en el Museu de Belles Arts de Valéncia

1404.- Jordi de Sant Jordi compone su poema más hermoso, auténtica joya de la lírica en valenciano, “Estramps”.

1408.- AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358; ‘Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte...’.

1408.- Juny, 28. Valéncia Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte... AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358 P. Du la referència A. Ferrando: Consciencia idiomatica i nacional dels valencians, pag. 36

1412.- Acta notarial del 6 de juny sobre el Compromís de Casp, constan como representantes del Reino de Valéncia Sant Vicent Ferrer y Fra Bonifaci Ferrer y leemos sobre la lengua de los habitantes del Reino : ‘Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae...’. Citada per Salvador Faus i Sabater en: “Recopilació històrica sobre la denominació llengua valenciana”, pag. 29; Valéncia, 1994.

1413.- Antoni Canals, teòlec, escritor i frare dominic, escriu en lengua valenciana la seua obra ‘Tractat de la confessio’.

1414.- En un protocol (2156) del notari Bonamat Ferrer es fa constar lo següent : ‘En nom de nostre senyor Deu Jehus e de la sua sagrada Nativitat, sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer, comorant en la ciutat de Valencia, me convench ab vos, en Johan Sanxez, illuminador, alias de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana, en pla o alias romans, en tal forma e manera que yo sapia scriure e legir libres de Deu e dig alias de comptes e legir libres appellats romans... Et yo, En Joan Sànxez, il.luminador qui.s dessús dit, promet a vós, En Felip çbricet, et al notari dessús scrit, stipulant e reebent, que yo us ensenyaré de legir e scriure lengua plana valenciana en tal forma que vós, per vós mateix, porets legir e scriure vostres libres... Archiu del Patriarca, protocol de Bononat Ferrer, 2.156, citat per L. Cerveró en “Pintores valencianos” i reproduït per A. Ferrando: “Consciencia idiomatica i nacional del valencians”, pag. 46

1418.- Guillem de Copons: “Llibre del Tresor”, ‘...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich (Pere d'Artes), e als de sa nació desús dita…’. “Llibre del Tresor”, Edició de Barcelona, 1971, pag. 76. Citat per G. Colom en “La llengua catalana”, pag. 61 i copiat de A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 47.

[1430]].- El genial valenciano Ausias March inicia su brillante etapa, sobre todo poetica, componiendo todas sus obras en lengua valenciana.

1438.- Dietari del capella d'Alfons el Magnànim. De la nobla ciutat de Valencia: Encara en la Espanya sia aquella tant amorosa e bella, insigne ciutat de Valencia e regne de aquella, pus altament ennoblida e luada per totes les gents del mon, de les moltes insignes e grans nobleses de aquella, esser tan altament ennoblida de tanta amorositat a totes maneres de gents, dotada de tan dolça e afable e graciosa parleria.

1458.- En la “Canonización de San Vicente Ferrer”, La proclamacio de dita Canonisacio fon el 29 de juny de 1455 per Calixt III. S'escrigue el 1 d'octubre de 1458, i va ser firmada per Pio II : Diu: “In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus”.

1459.- Jaume Roig, mege i poeta palatí, escritor valencià del Sigle d'Or Valencià, compon “L'Espill”que diu, ‘… 634 sera'n romanç ………641 de l'algemia …’.

1459.- Jaume Roig, mege i poeta palatí, escritor valencià del Sigle d'Or Valencià, autor de L´Espill, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu"... sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l'algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...". Si açò pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l'Inquisicio en l'any 1792, el llibre passà de ma a ma dels religiosos del Tribunal apareix lo següent " adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre..." fins a once voltes en quinze folis.

1468.- Joan Roïç de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià: “Parlament en casa de Berenguer Mercader” : ‘apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d'alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa’.

1472.- Joan Esteve, notari i escritor valencià en su obra "Liber Elegantiarum", diccionario Latin-Valenciano, dice: ‘Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima iligencia emmendatus...’.

1473.- Entre els anys 1473 i 1507.- Es varen escriure les “Regles per a esquivar vocables”, de Pere Miquel Carbonell i Geroni Pau, catalans. La “regla” 291 diu: “reyna e regina tot se pot dir; més lo vulgar català e valentià és dir reyna, car regina nos diu sino en cobles o per trones....”

1475.- Abril, 8. Segons un document exhumat per Sanchis Sivera i (....) publicat en 1930 en l'inventari de bens del cavaller Pere Sarró, del 8 d'abril de 1475, es parla d'una biblia “de forma major en lengua valenciana, de empremta”, i en un atre pergami del 28 de març del mateix 1475, descobert per Ramon Robres i encara inedit –seguix dient Sanchis Guarner (sic)– es nomena “una biblia major en pla, en llengua valenciana, de empremta, en paper, en cobertes de fusta en quatre gafets...” Ventura, J.: “Inquisició espanyola i cultura renaixentista al P.V.”; pag. 187, Valéncia, 1978. Vid. també A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 48

1477.- En llemosi estava escrita també una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, vullgueren en Valencia traure una Biblia impresa , ‘e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio’.Costa, J. “La desqualificacio”. En “Levante” de 16-2-1995

1478.- Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer i Prior de la Cartuja de PortaCoeli, escribía en la última hoja de la Biblia traducida al Valenciano e impresa en Valencia: ‘...Acaba la biblia molt vera e catholica: treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia: e don de tota Cartoxa: germa del benaventurat Sanct Vicent Ferrer del orde de pricadors...’.

1481.- Lluís de Fenollet publica en Barcelona la traducción de “Historia de Alexandre de Quinto Curcio” de Plutarco ‘… fon de grec en lati, e per Petro candido de lati en tosca, e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida...’.

1482.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, en su obra "La imitacio de Jesuchrist" dice en su primera pàgina: ‘Libre primer de mestre Johan Gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest món esplanat de lati en valenciana lengua...’, pag. 1; Valéncia, 1482. (Biblithèque National, Paris) .

1485.- Joan Roïç de Corella, teòlec, cavaller, poeta i escritor valencià, en “Ystoria de Joseph”, pròlec; ‘...descriure en vulgar de valenciana prosa...’. Obra impresa en l'any 1506 i editada en Valéncia, a on es conserva l'únic eixemplar del món.

1486.-Joan Roïç de Corella, teòlec, cavaller, poeta i escritor valencià, traduïx "Vida de Iesuchrist" de Lodulf de Saxonia, 1486, 'trelladada de lati en valenciana lengua'.

1488.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, traduí "La vida de Sancta Catherina de Sena", Valéncia 1488, 'de lati en valenciana prosa'

1489.- Jerónimo Amiguet (Tortosa), traduce la “sinonimia variatorum sententiarum” de ‘itálico sermone in valentinum’.

1489.- Joan Esteve, notari i escritor valencià. Venecia 1489, publicà el Liber Elegantiorum, a on podem llegir en les linees del Colofó: 'escrit en latina et valentiana lingua'. El Liber Elegantiorum és el primer diccionari valencià i el més antic llexic d'una llengua romanç. Escrit en l'any 1472 i publicat en l'any 1489.

Portada del "Tirant lo Blanch"

1490.- “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell, a l'oferir-li l'obra al Príncip Fernando de Portugal diu: ’…me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de Portoguesa en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar…’.

1490.- Martí Joan de Galba, escritor del Sigle d'Or Valencià: “Tirant lo Blanch”, termina l'obra inacabada de Joanot Martorell “Guillem de Varoic” i en el colofó diu ‘Aci feneix lo llibre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch, princep e Cesar del Imperi Grech de constantinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich: e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell ...’.

1491.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, dedicatòria (a sor Isabel de Villena) del “Libre del menyspreu del món” trobem ‘… per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson...’. En la rubrica general del Libre primer figura, que el tractat fon splanat de latí en valenciana lengua.

1491.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, dedicatoria de la IMITACIO DE IESUCHRIST. “Comença lo libre primer de mestre ihoan gerson canceller de paris de la imitacio de iesuchrist e del menypreu de aquest món miserable splanat de lati en valenciana lengua per lo magnific en miquel pereç ciutada. Diu al final: “... traduit de lati en valenciana prosa...”.

1493.- Bernardí Vallmanya, escritor, traductor i poeta del Sigle d'Or Valencià, en “Lo carcer d'amor”, ‘Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa...’.

1493.- Entre los documentos pontificios se encuentra uno que dice, ‘… traduit en la lengua valenciana …’.

1494.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, en su obra "Vida de la Sacratissima Verge Maria" dice: ’...que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben escrites que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de parays que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra valenciana lengua …’.

1495.- Bernardí Vallmanya, escritor, traductor i poeta del Sigle d'Or Valencià, en el colofó de “Revelacio del Benaventurat apòstol Sanct Pau” diu : ‘...de vulgar idioma castellà en valenciana prosa...’. Traduccio de 1495, Valéncia.

Sor Isabel de Villena

1496.- Joan Roïç de Corella, teòlec, cavaller, poeta i escritor valencià, en su obra "Primer part del Cartoixa", escribe: ‘Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua...’. Traducció de 1496, Valéncia.

1497.- Sor Isabel de Villena, escritora i religiosa, pertanyent a la família dels reis d'Aragó i de Castella, (Casa de Trastámara), escrigue el “Vita Christi en ‘Llengua vernacula valenciana’.

1497.- Francesc Eiximenis, franciscà català de Girona, en el final del proemi del “Art del Bon Morir” aparece : ‘… he deliberat traure'l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil’. Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valéncia, 1980; pag. 51

1497.- Llegim al colofó de l'edició barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fon “traduït de anglés en lengua valenciana”. Ferrando Francés, A.: “Consciència idiomàtica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 54

1499.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, realisa la traduccio de "La vida de Sancta Catherina de Sena", 'de llatí en valenciana prosa'. Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, Pag. 42. J. Ventura també cita este llibre, pero la data en 1486: “Inquisició espanyola...”, pag. 144.

Sigle XVI – l'esplendor del Sigle d'Or

Roïç de Corella

1500.- En el pròleg a les “Referències ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, àlias Navarro”, destinades a l'ensenyament del llatí, el seu autor, per be que s'autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu ‘valentino idiomate’, tot dient que ignora el que s'esdevé en altres llengües. Ferrando Francés, A: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pp. 51-52.

1500.- Joan Roïç de Corella, teòlec, cavaller, poeta i escritor valencià en la “segona part del Cartoixa, A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima”, llegim ‘traduhida de latina lengua en valenciana prosa ...’.

1502.- Jerome Amiguet, médico y Catedrático Gramática, en la traducción de “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, llegim al començament i colofó: ‘... ex italico sermone in valentinum...’.

1504.- “Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia”, ‘… Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum…’.

1504.- Giner, 17. Valéncia Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, Valencia, 1980, pag. 52.

1507.- Francesc Eiximenis, teólogo catalán, en su obra "Scala Dei", escribe en Lengua Valenciana diferenciándola del Lemosin: ‘Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar les coses divines’.

1507.- Barcelona En l'any 1491, el prologuiste de l'Art de ben morir... afirmava: “deliberé de traure’l segons la possibilidad del meu pobre entendre en lenguaje català clar e manifest estill”; pero en l'edició barcelonina de 1507 del mateix opuscle, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase apareix aixina: “... he desliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 54.

1508.- Bertomeu de Torres Naharro, poeta i dramatutc del Renaiximent espanyol, creador-introductor de noves formes teatrals i poètiques, en su comèdia “Seraphina” utiliza el italiano y el valenciano a parte del latín”.

1510.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià, en “Vida de Sent Vicent Ferrer” diu en la dedicatoria: ’…me prega que yo volgues pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua… de aquest glorios sant la historia’.

1511.- Fra Tomas de Vesach, religiós i escritor, el 17 de setembre de l'any 1511, en la seua obra "La vida de la Seraphica Sancta Catherina de Sena" diu: ‘dita istoria...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana’. Pròlec.

1514.- “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apèndix de documents. Primer. En ARV. Clero; Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que dice: ‘traducido del Valenciano al Castellano’. Apendix de documents. Primer. En ARV. Clero, Llibre 1439 (Xativa)

1514.- En la segona edició del “Cancionero General” d'Hernando del Castillo, es fa constar ‘en les rúbriques d'algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades que han estat escrites en llengua valenciana’. Ferrando Francés, A.: “Conciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980; pag. 53

1517.- Bertomeu de Torres Naharro, poeta y dramaturgo español, en su comèdia “Propalladia” es pot llegir que: ‘...Mas aveis destar alerta por sentir los personajes que hablan quatro lenguajes hasta acabar su rehierta. No salen de cuenta cierta por latín e italiano castellano y valenciano que ninguno desconcierta’.

1517. Napols. El presentador que hace la introducción de esta Comedia (...) da al público un avance de su argumento. Al llegar al desenlace observa: “Serafina quedará con Floristán bien casada (.......) No salen de cuenta cierta Por latín e italino,Castellana y valenciano Que ninguno desconcierta... Torres Naharro, Bertomeu: “Propalladia”; Nàpols, 1517. Citat per Vt. Ferrer Olmos: “Comedias de un famoso extremeño”, en “Levante” (Especial) de 7 de febrer de 1981. I per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, pag. 50.

1518.- Miquel Pérez, escritor i traductor valencià del Sigle d'Or valencià. Barcelona “... és reestampada en la ciutat comtal el “Libre del menyspreu del món e de la imitacio de Jesuchrist”, de Miquel Pérez, aixina mateixa en valenciana prosa. Segons A. Ferrando:”Consciencia idiomatica ...”, pag. 55.

1518.- Barcelona...trelladada de latí en valenciana lengua Colofó de “Lo primer del Cartoxà”. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, pp. 54-55.

1521.- Joan Bonlabi: catalán de Tarragona, “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; trobem ‘ es llig ‘...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals i estampat en llengua Valenciana...’.

1521.- Joan Bonlabi, filósofo i escritor español, catalán de Tarragona, en su traducción de "Blanquerna" (de Ramon Llull) a la Lengua Valenciana se disculpa por no ser experto en ella, ya que le resulta extranjera: ‘...Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit i corregit ara novament dels primers originals i estampat en llengua valenciana...’. ‘...segons me pregua me prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria [peregrina] y strangera...’.

1522.- Un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” diu: ‘He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana’.

1522. Barcelona “El 1522 s’imprimeix a Barcelona un “Vita Christi del seràfic doctor sanct Bonaventura”, que, segons nos confessa al pròleg el seu traductor, un monjo de Montserrat, respon a la necessitat de fer-en una versió catalana, encara que n’existeix “entre nosaltres (una), en lengua valenciana, que és a la nostra prou conforme”. S’hi refereix, es clar, a la de Roís de Corella” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 55

1523.- Francesc d'Eximenis, teólogo catalán. Barcelona. ...Novament traduit de Lemosi en nostra lengua vulgar Valenciana.. “Scala Dei”, portada; Barcelona, 1523.

1530.- Manuscrito que habla de la disputa del bisbe de Jaen contra los jueus, escrito en valenciana llengua.

1536.- Juan de Valdés, humanista, erasmista y escritor español, en “Diálogo de la lengua” en su página 139 : ‘ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína’.

1538.- Pere Antoni Beuter, historiador, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en “Cronica General” (primera part), dedicatòria que diu ‘...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse...’.

Andreu Sempere

1546.- Andreu Sempere, mege i humaniste valencià: “Grammatica Valenciano-Latina”

1555.- Joan Resa, escritor, publica su ‘Vocabulari valencià-castellà’. Incluido en las obras de Ausias March.

1559.- “Pragmàtica o Real Orde” : ‘Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano’.

1560.- Gaspar Gil Polo, juriste i escritor valencià, en sus "Notas al canto del Turia": pag 334: "...y siguientes se lee: “Obres de Vicente Ferradis” en lengua Valenciana en la que agué joyes i en totes fon guanyador." pag 401: "....Poeta excelente, de fecundo ingenio, traduxo con propiedad las quatro Canticas del insigne Ausias March, del idioma natural al Castellano por orden del serenissimo Duque de Calabria, a quien dedicó con un fecundo Diccionario de las voces mas obscuras, que en Lengua Valenciana dificultaban el sentido de lo que queria decir Ausias March".

1561.- Onofre Almudever, editor i poeta valencià, en el seu prolec de "Lo proces de les olives" de Bernat Fenollar.: ‘Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se'ls vullgueren aplicar.... ‘ en lo seu prolec de "Lo proces de les olives".

1568.- Valéncia. Plegmática del molt alt senyor Rey don Iohan... traduida de Llatí en vulgar Valencià per los Reuerents mestres de la Seu de Valéncia en l'any MCCCXCIIII. I ara novament manada stampar... Valéncia, 1568, 2 hoj., en 4º. A. M. V. Biblioteca “Serrano Morales”. B. C. B. Legado Bonsoms.

1569.- Lorenzo Palmireno, humaniste, pedagogo i lliterat, aragonés de Teruel, en la seua obra "Vocabulario del Humanista" al traduir les equivalencies del llatí en llengua vulgar, equipara a la llengua Valenciana en atres del seu entorno: ‘...Y aunque eso no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o lengua Portuguesa...’.

1569-1608. Oriola. En capitol del dia 12 d'aquell mateix més [XII-1592], fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: que havien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana... “Dietari de les resolucions...” (1569-160, fol 95 vº de l’Archiu Capitular d'Oriola.

Rafael Martí de Viciana

1574.- Rafael Martí de Viciana en la obra "Libro de las alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana", entre multitud de referencias a la lengua Valenciana, dice: ‘...la lengua valenciana ha provado con todo cumplimiento, que la lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras han tomado gran numero de vocablos, y que la lengua valenciana es hija, y factura de la lengua Latina por derecha linea y propagacion...’.

1574.- Rafael Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià: “Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” podemos leer: ‘Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho..’.

1574.- Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” escribe: ‘Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias’.

1574.- Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià: “Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre. Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese”. “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”.

1575.- Joan de Timoneda (1518-1583) era impressor, editor, llibrer, escritor i dramaturc espanyol.; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà i dos ‘en lengua valenciana, por ser natural suya’; en novela curta escrigué tant en valencià com en castellà. Citat per S. Faus: “Resum historic de la Llengua Valenciana”, pag. 57-58

1576.- En los “Registres de Valéncia del Consell de la Vila d'Elda” encontramos : ‘Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó’. “Con los fueros en la mano”, artícul de Vte. Giner Boira en “Las Provincias” ; dimarts 8 de decembre de 1981, pag. 5.

1579.- Jorge de Montemayor, escritor portugués en llengua espanyola, en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Incluyó en el libro un "vocabulario valenciano-castellano para ntendimiento de estos ultimos").

1580.- Onofre Pou, religiós i escritor català: “Thesaurus Puerilis”, nota introductoria diu ‘...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despuix lo llati...’. Barcelona, 1580

1586.- “Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colombia” (foli 977, vers), consta: ‘...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian...’.

"Dietari", de Pere Joan Porcar

1589.- Pere Joan Porcar, religiós i escritor valencià: “Dietari 1589-1628”; pp. 87-88. trobem ‘Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...’.

1591.- Actes Concili Tarraconense trobem la cita : ‘Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit … in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur’.

1592.- En Oriola, en capítul del dia 12 d'aquell mateix més (decembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: ‘que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana’ “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola). Copiat de Vt. Pitarch: “La llengua de l’administracio eclesiastica”. En “L’Espill” nº6/7, 1980; pag.68.

1599.- En la historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio se narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: ‘un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el Auto (proceso de Canonización de San Vicente Ferrer, en el Archivo del Convento de Predicadores) en idioma valenciano, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist’.

Sigle XVII – el crepúscul

Estatua de Francisco Diago en Viver

1600.- Francisco Diago, religiós e historiador en el seu “Libro Primero de la Historia de San Vicente”, trobem en la pàgina 109 : ‘Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...’.

1600.- En l'obra “Romances, en Romancero general”, d'autor anónim, podem llegir: ‘Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego …’.

1600.- Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que ‘pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...’ Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” en pág. 181.

1600.- Consta documentalmente que los inquisidores mandaron el 14 de agosto, al notario Geronimo Sanz ‘que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana’ los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” (García Carcel, “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 78.

1604.- Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español, En su obra “El peregrino en su patria”: ‘Cusi voglio far anche io, y en omni lingua parlar. En valenciano diró: Cap de mi mateix, voleu que os nafre, giraus, per Deu, …’.

1604.- Bartolomé Jiménez Patón (filólogo), “Elocuencia española en arte”, ‘Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria’.

1604.- Pere Antoni Beuter, historiador, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en “Cronica General” (primera part), dedicatoria diu: ...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse... ; Valéncia, 1604 (edicio en castellà reproduint la original de l'any 1546).

1607.- Fray Gregorio García en “Origen de los indios de el Nuevo Mundo” aclarix a la pàgina 287 : ‘hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas’.

Francisco de Quevedo

1609.- Francisco de Quevedo, noble, político y escritor español del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España. En su obra “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” leemos ‘Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano’.

1614.- Miguel de Cervantes en “La gran sultana Doña Catalina de Oviedo” dice : ‘Esta lengua de valor por su antigüedad es sola enséñale la española, que la entendemos mejor (…) la bergamasca de Italia la gascona de Galia (…) y si aquestas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa’.

1617.- Miguel de Cervantes dice ‘La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable’. Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617)

1628.- El mallorquin Andres Bosch escribe : ‘tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana’.

1629.- Antonio Vázquez de Espinosa en “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”. En la Primera parte, diu: ‘......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes …’.

1632.- “Últim testament d’Ipolita Soler, muller de Felis Bru, ciutadà.... (19-10-1632)”. A. R. V., Clero, caixa 1050, lligall 388, pàg. 1. llegim: ‘octubre, 19. Xàtiva. Entre les raons aduides pel Dr. Mathias Bosch (regidor de S. Felipe) en defensa d'un dels hereus (el canonge Bru) se llig la següent frase: Por si se duda esto lo fundo con tres textos, el uno en lengua valenciana, que es el fuero 3º...el otro en latín... y el otro en lengua castellana…’.

1636.- Diego Cisteller en “Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña” leemos: ‘...En Valencia los más son bilingües, sin que se hagan estoruo en la pronunciación las dos lenguas Valenciana y Castellana’.

1636.- El catedrático ilerdense Diego Cisteller testifica en su manuscrito Ms. 1010 : ‘los padres Lorenzo San Juan, y Blanch (...) y otros apostólicos varones de la Compañía de Jesús son valencianos, y predican en valenciano en Cataluña’.

1636.- El catedrático ilerdense Diego Cisteller afirma en su “Memorial en defensa de la lengua catalana” dirigido a la Generalidad de Cataluña que el idioma de los valencianos era independiente de cualquier otro peninsular al recordar que ‘las leyes de Castilla están en castellano; en Valéncia, en valenciano; y en Cataluña, en catalán’.

1639.- “Siglo cuarto de la conquista de Valencia” de Marc Antoni Ortí : ’En algun temps (y no tan antic que yo nol haja alcançat) solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa lengua…’.

1639.- Gabriel Téllez Girón (conegut per “Tirso de Molina”): “Historia General de la Orden de la Virgen María de la Merced” (foli 69 del manuscrit); ‘...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana)…’.

Marc Antoni Ortí i les festes a Sant Vicent

1639.- Marco Antonio Ortí: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia”, a la introducciò es llig ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fe y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano’.

1651.- Pere Jacint Morla En alabança del autor del libro. Romance en idioma valenciano... Dins de: “Memorias de los sucesos particulares de Valencia, y su reino en los años(...), tiempo de peste”; de Fra Francesc Gavalda.

1654.- Llorenç Matheu i Sanz, en su “Tractatus de Regimine Urbis et Regina Valentiae” podemos leer en su página 504 : ‘Reperi in Hispania lenguas, veterme propiam : Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Ebraicam, Valentinam, Catalaunam’.

1655.- Poesia de Marco Antonio Orti i Moles diu ‘...és diligència molt vana inquirir les excel.lències de la llengua valenciana...’.

1667.- C. Sarthou: ”Datos para la historia de Játiva”, Tom1º, pàg. 89; El Dr. J. Bta. Ballester, arcediano de Sagunto, en un sermón que ante el colegio notarial de Valencia y que imprimió Jerónimo Villagrasa, dijo aquel buen hablista de nuestra lengua: “ que sía la lengua valenciana millor que totes les de Europa en apres de la lengua sancta, que es la Hebrea, a no havero yo defensat en publiques conclusiones nom atreveria a estamparo y es cert, perque ademés de la gracia, brevetát, conscisió, mes que lacónica, y energia sua, es molt sentenciosa, significativa, conceptuosa y aguda y té emfática valentia forza y magestat en les ses paraules...’.

1667.- Joan Baptista Ballester, “Ramellet del bateig del fill y fillol de Valéncia y apostòlich sanct Vicent Ferrer”, dedicatòria al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35: ‘… que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa …’.

1671.- El obispo de Tortosa confirme que tiene en su poder una còpia de la Biblia de San Pere Pascual escrita ‘en la lengua de los valencianos en 1290’.

1671.- Sapena en “La cándida flor del Turia” en la página 26 : ‘Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente’.

1674.- Joseph Llop: “De la Institucio, Govern Politich, y Juridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, y Valls; y Nova, dita del Riu”, al pròlec ‘...Y no es de menys consideració el haver usat lo autor del nostre Idioma Valencià...’.

1676.- Fray Francisco de Santa Inés, en la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas”. dice ‘Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya’.

1677.- Fray Cristoval Mercader: “Vida admirable del siervo de Dios Fray Pedro Esteve, Predicador Apostólico”; 3ª edició (Facsímil de la 2ª), pàg. 141 (1ª ed. en 1677; 2ª en 1865; 3ª en 1982) llegim ‘Con el celo de la honra de dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido y el amor y cariño que tenia a sus paisanos, se ofreció a esta jornada, para la cual hizo prevención de varias medicinas, polvos, clísteres, que el Siervo de dios llamaba en su lengua valenciana carabines esquerreres y como Maese de campo de este tercio, marchó con él’. ‘...Al cabo de algunos dias vencieron los nuestros... y celebró las gracias nuestro varón de dios en sacrificio y oraciones, como él mismo solía cantar a los soldados valencianos que quedaron en la sangrienta lid en su lengua valenciana’.

1681.- El doctor Vicente Marés i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz dicen en “La Fénix Troyana” que, ‘…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia). “En la valenciana hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, arábiga…’.

1685.- Juan de Fenollet decia ‘Dióse a la predicación, aprovechando mucho con su doctrina y ejemplo. Suyos son ocho sermones manuscritos hechos a diferentes asuntos: los seis en lengua latina y los dos en idioma valenciano, que me comunicó el Ilmo. Sr. Don Enrique Pimentel, meritísimo Obispo de Cuenca...’.

1688.- “Carta de Don Hipolito de Samper i Gordejuela”, parlant del llibre de Sor Isabel de Villena.; ...Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana...

1688.- En las letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, se descriu: ‘Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…’.

1689.- Joseph Ortí en “Exequias de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luysa de Borbón... diu ‘...y por si el idioma valenciano causare alguna dificultad...’.

Sigle XVIII – la decadència

1707.- Libro del “Real Acuerdo”, fol. 103. leemos ‘En dicho dia dixeron que para la facil expedicion de los pleytos y mayor satisfacción de las partes, en attención a que los más pleytos son autados en lengua valenciana que por lo regular no la entienden los relatores de Castilla y es razón que se impongan bien en la substancia y términos de ellos acordaron y mandaron que siempre que suceda entregarse pleytos autados en lengua valenciana a relator castellano, haya de conferirse este y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la sala para que con la noticia que le subministrase se haga capaz de los términos de dicha Lengua y ambos concurran a la relación sin que se falte en ella a la substancia para mayor satisfacción ...’.

1707.- “Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V”, el principi del fi: ‘observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana’.

1716.- En “Llibre de Visites.... f. 306 vº figura un certificat adreçat al bisbe, en els térmens següents: ‘Certifico, y hago fee Yo el infrascrito en nombre de Archivero del Clero de la Iglesia Parrochial de la Villa de Villareal, como en el Libro donde se continuan las Determinaciones Capitulares de dicho Clero, se enquentra uno a los veinte y dos de octubre del presente Año 1716 el qual traducido fielmente de Valenciano, en Castellano, es como se sigue...’.

Gregori Mayans i Siscar

1723.- Gregori Mayans i Siscar, diu en: “Abecé español” ‘... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i así los demás’.

1723.- “Registro. Autos civiles de la Real Visita de amortización del cura de la Yglesia Parroquial del Lugar de la Alcudia dels Crespins...1723” A.R.V. Bailia, lletra A, exp. 3298, foli 7 (2ª visita) queda constancia ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano “Llibre dels contes de la Alcudia dels Crespins”, y contiene ciento y quarenta y cinco foxas, numeradas...’.

1731 - 1767.- Joan Collado, autor de "Poesies valencianes", diu: Per a que admiren els forasters la brevetat de nostra llengua valenciana, es formà en ella lo següent sonet...

1732.- Carlos Ros en “Practica de Ortographia, para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”.

1733.- Carlos Ros Hebrera, ‘Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino’.

1734.- Carlos Ros en “Epitome del origen y grandezas del idioma Valenciano” se lee, ‘… este Epitome, Panegyris laudatoria, de la lengua valenciana, en si mesmo se lleva la aprobación que solicita …’.

1734.- Rosa Trincares “En elogi dels tres llibrets” se dice ‘… Com esta, quen ella, com à Phenix, Resucites la lengua Valenciana?’.

1736.- Carles Ros publica : ‘Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana’.

1737.- Carlos Ros, “Norma breve de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano”; ‘… aunque servirà tambien para el valenciano, y otros …’.

1737.- Gregori Mayans : “Orígenes de la lengua Española” se lee ‘La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana de la castellana. (...) De todas las tres la más suave y agraciada es la valenciana...’.

1738.- Archiu Municipal de Caudete, “Auto para que los capítulos y ordenanzas de las aguas de esta Villa (Caudete) se traduzcan en Lengua Castellana” consta, ‘... se traduzcan de la Lengua Valenciana en que estan escritos ... Y respecto de estar escritos en Lengua Valenciana...’.

Portada del "Breve Diccionario Valenciano-Castellano" de l'any 1739

1739.- Carlos Ros, “Breve diccionario valenciano-castellano”.

1740.- “Visita del obispo de Orihuela a la colegial de S. Nicolás de Alicante en 23-III-1740”. ‘Mando que desde ahora en adelante se estiendan los motes en Idioma Castellano... con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubiere escrito, en una libra de esta moneda’.

1740.- Joan Carles Amat, “Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Valencià” ‘per a que´ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós estil’.

1747.- “Contestacion a la Carta-orden de 1-1-1747” (referida a la fundacio del convent de la Consolació de Xàtiva). Archiu Municipal de Xativa. Dice asi, ‘… Y despues de dicho titulo, en el mismo libro, se encuentra escrito tambien en idioma valenciano, una nota...’.

1750.- “Quinque Libri” nº 9 de Torrent, ff. 118 vº i 119.; ‘Por quanto el idioma castellano es el que en este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales; por tanto, i para no dar lugar a la interpretación sobre alguna partida de Bautismo, vertida en castellano, mandamos, que en adelante se escrivan todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en valenciano, i que la tinta que se usse sea negra de buena calidad, i que no queme el papel’.

1750.- Carlos Ros, “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” leemos ‘ … para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos …’.

Portada del llibre de Vicente Ximeno

1751.- Vicente Ximeno, doctor en Teologia, historiador i bibliògraf valencià, en “Aprobación de la obra de Carles Ros: Breve Esplicación de las Cartillas Valencianas” se dice ‘El fin que se ha propuesto el Autor en éste, y otros Escritos que ha dado al público, es sostener, como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en tiempo que ha decaecido muchisimo de su perficción, y pureza’.

1751.- En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necessitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella...

1752.- Carlos Ros publica “Qualidades, y blasones de la lengua valenciana” y escribe ‘M. Iles. S.res: Aunque es notoria la aplicación que he tenido à la Lengua Valenciana, desde mis primeros años...’, ‘La Lengua Valenciana es Breve...’, ‘El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión...’, ‘La Lengua Valenciana es Suave...’, ‘La Lengua Valenciana es assimesmo Graciosa, à Agradable...’, ‘La Lengua Valenciana mereciò el Timbre de Apostolica, y Santa...’.

1761.- Carta de Gregori Mayans i Siscar a Juan de Vega Canseco en Oliva que dice ‘...Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres...’.

1762.- Tomàs Serrano i Pérez en “Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y angel protector S. Vicente Ferrer, apòstol de Europa”; Pàg 237 dice, ‘...Tu lengua, la lengua valenciana, que comunmente hablamos...’.

Portada del Diccionario valenciano-castellano de Carles Ros de l'any 1764

1764.- Carlos Ros compone “Diccionario valenciano-castellano”.

1764.- Lluís Galiana, carta a Carles Ros inclosa a tall de pròleg de Diccionario valenciano-castellano: ‘Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la Lengua Valenciana’.

1769.- José Teixidor i Trilles en “Antigüedades de Valencia”, ‘mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana’.

1778.- Gaspar Gil Polo, juriste i escritor valencià: “Notas al canto de Turia, o noticias históricas de algunos poetas de la Diana enamorada”, pàg. 345 : ‘...el canonigo Mayáns conjetura, que este apellido es compuesto de Vall-de-llors, que en Valenciano es lo mismo que valle de laureles...’.

1795.- “Catalogo y descripcio d'els pardal de l'Albufera de Valencia” per Marc Antoni Orellana y Mocholi : ‘… no falten forasters que desitgen saber la Lengua Valenciana’.

1797.- Antoni Josep Cavanilles, botanic, naturaliste i mestre en Filosofia i doctor en Teologia, en “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia” en la pág. 323, ‘Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses’.

Sigle XIX – la Batalla d’Almansa i la repercussió en la llengua valenciana

1809.- “Colóqui trilingüe ó Colòqui entreverát de valencià y castellá y uns cantonets en lletí”, entre Maciá el Parlador y l Mestre Descòla dun Pòble de Lhòrta de Valencia.

1810.- Manuel Sanelo, “Diccionario Valenciano-Castellano”.

1820.- “Carta del Deán de Xátiva… (interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807)” en su p.59 : ‘Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio’.

1839.- Lluís Lamarca, escritor i lexicógraf valencià, produce “Ensayo de un diccionario valenciano-castellano”.

Portada del “Diccionario valenciano-castellano” de l'any 1851

1851.- Josep Escrig, escritor, advocat i Diputat en els Corts d'Espanya, compon “Diccionario valenciano-castellano”.

1853.- “El amic dels llauradors ó aforismes rurals” : Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romá (…)y traduits al valensiá per un Amic dels Llauradors.

1854.- Josep Bernat i Baldoví, advocat, escritor i poeta valencià, en “Lo Virgo de la Vicenta y l'Alcalde de Favara”. Comedia en un acte i en vers, publicada en vulgar valencià.

1876.- Pi i Margall, republicano catalán en su obra “Las nacionalidades” leemos: ‘¡La identidad de la lengua! ¿Podrá ser esto un principio para determinar la formación ni la organización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino tambien de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tiene estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso’.

1883.- Discurs d’Emilio Castellar i Ripoll davant la Real Academia Española : ‘Todavía recuerdo el movimiento de asombro (...), al oir el vulgar latín hablado por el pueblo helvético en aquellos helados montes y sentir su gran semejanza con el valenciano...’.

1888.- Francisco Javier Simonet, orientaliste, arabiste, lexicògraf i historiador espanyol i Catedràtic en l'Universitat de Granada, en “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” , diu: ‘Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XII conservaba todavía, según lo testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano’.

Hugo Ernst Mario Schuchardt

1888.- Hugo Ernst Mario Schuchardt (Gotha, 4 de febrero de 1842-Graz, 21 de abril de 1927) fue un lingüista comparativo especializado en lenguas románicas y criollas y en la lengua vasca: " El idioma valenciano en sus más de 1000 años de historia jamas fue un dialecto supeditado a otra lengua ".

1891.- “Diccionario general Valenciano- Castellano” de Joaquim Martí i Gadea : ‘La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano (…) se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana (…) Con la persuación de que con ello contribuimos al embellecimiento y ansiada restauración del armonioso y rico idioma valenciano’.

1893.- Josep Alemany i Bolufer, filòlec, heleniste, lexicógraf i traductor valencià, catedràtic de l'Universitat de Granada... el valencià naixqué i es desenrollà en el Regne de Valéncia...

1895.- Josep Alemany i Bolufer, filòlec, heleniste, lexicógraf i traductor valencià, catedràtic de l'Universitat de Granada El valencià també en els seus orígens és diferència del català ... tot açò nos diu que el valencià és un romanç independent.

Sigle XX - la Renaixença

1900.- Joseph Bodría Roig, poeta i escritor, en “Fulles seques” llegim ‘aplech de versos valencians’.

1908.- 'Asimismo, los modos de hablar usados en España son españoles, y no de otra manera pueden considerarse las modalidades galaica, portuguesa, asturiana, leonesa, catalana, valenciana, murciana, baleárico y castellana;...' Enciclopedia Universal Ilustrada. Editorial Espasa (Barcelona). (Artículo España, Tomo 21, Pág. 413). L'obra principal es publicà entre els anys 1908 i 1930 (72 toms).

1909.- Manuel de Montoliu i de Togores, català, el millor filòlec català del sigle XX, erudit, traductor, ensagiste, crític lliterari i professor universitarie historiador de la literatura: ‘La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda’.

1910.- Francisco Codera (latinista, hebraista y maestro arabista, e introductor de la filología en el estudio de la Historia), diu en el seu “Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola” : ‘...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...’.

1911.- Eduart Genovés i Olmos, religiós i escritor valencià. publica : ‘Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana des de 1474 fins 1700’.

1912.- Manuel de Montoliu i de Togores, català, el millor filòlec català del sigle XX, erudit, traductor, ensagiste, crític lliterari i professor universitarie historiador de la literatura: "La costumbre de llamar valenciana a la lengua popular de Valencia la vemos seguida constantemente por los escritores valencianos de los siglos XIV y XV. Lo más cuerdo y prudente es aceptar sin discusión esta costumbre que ha perdurado hasta el presente. Aunque parezca una paradoja quiero declarar que el elogio que escribió Cervantes (en 'Persiles y Segismunda') de la lengua valenciana tiene para mi más peso que la opinión de tres o cuatro sabios. ¡Salve, pues, dulce lengua valenciana!"

1914.- Josep Ribelles Comín, bibliógraf i periodiste valencià edita : “Elogi de la llengua valenciana”.

1915.- “Mare Patria (Dins de Jardí Espiritual)” de Francesc Caballero i Muñoz : ‘No’m digau que faig despreci / del idioma castellà, / per que en valenciana llengua/ me plau tot`hòra parlar…’.

P. Lluís Fullana, catedràtic de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia

1915.- Lluís Fullana, religiós i filòlec valencià, catedràtic de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia, i Acadèmic de la R.A.E., publica “Gramàtica elemental de la llengua valenciana”.

1919.- La Universidad de Salamanca con su rector al frente D. Miguel de Unamuno, escritor i filòsof espanyol, declara que no existe ninguna unidad entre valenciano y catalán, y se publica “la frontera lingüística” en donde sus autor aborda el problema de la lengua valenciana amenazada por el imperialismo catalán.

1920.- Gaetà Huguet i Breva, escritor i mestre, escriu en el Bolletí de la Societat Castellonenca de Cultura (BSCC) lo següent: “aquesta polida y gloriosa llengua nostra valenciana que al sigle XV era igualment entesa per tota la costa llevantina com França, el Vaticà, hon era parlada per lo sant Pare y sa cort, torna de nou a pujar al cel envolta en l'encens de les nostres esglesies per a pujar al cel en la mateixa llengua de mel que los angels parlen”.

1925.- Pare Lluís Fullana, religiós i filòlec valencià, catedràtic de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia, i Acadèmic de la R.A.E. en la seua obra “Evolució Fonológica de la Llengua Valenciana” diu ‘..durant la dominació arabe, continuaven parlant lo romanç (valencià), lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes’.

1926.- Articul 1º del Real Decret de la RAE: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

1928.- Pare Lluís Fullana Mira, religiós i filòlec valencià, catedràtic de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia, i Acadèmic de la R.A.E. (Gramático, erudito y miembro de la Real Academia de la Lengua Española como experto en lengua Valenciana) en su “Discurs d'ingres en la Real Academia de la Llengua : ‘La pretensio de molts catalans i també d'alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desgavellada i molt fora de raó...’.

1934.- José Dalmau Carles, en su “Enciclopedia cíclico-pedagógica” recoge el siguiente apartado: ‘Idioma de los españoles: los españoles hablamos la lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, euskera y valenciano’.

1937.- Novembre, 24. Castelló. “... el 24 d'aquell mes una orde ministerial... acordava l'establiment a l'Institut de Castelló de la Plana d'“una Cátedra de lengua valenciana, de asistencia voluntaria para los alumnos de Bachillerato”" (Aznar, M. i Blasco, R. La política cultural al País Valencià (1927-1939), Valéncia, Institució Alfons el Magnànim, 1985).

1944.- Pío Baroja, mege i escritor espanyol de la generació del 98. en “Desde la vuelta del camino. Memorias” se dice, ‘los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano’.

1949.- Enrique Tierno Galván, Catedrático de Historia y Doctor en Filosofía y Letras : ‘Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or’.

1959.- Julio Casares (Secretari perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua) afirma: ‘Al valenciano se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valéncia’.

1961.- En “Valencia Cultural”, nº 17, pàg. 6 se lee ‘... el maestro de primera enseñanza comprende que no siendo obligatoria la enseñanza de la lengua valenciana, ésta se halla en trance de desaparecer...’.

1963.- Kurt Baldinger, lingüista y filólogo suizo, doctor Honoris Causa por la Universidad de Lieja, (citando a Meier), “La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica” dice sobre los habitantes valencianos, ‘La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes (…) no perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente su lengua materna’.

1963.- En la "Enciclopedia de la cultura española", publicada per l'Editora Nacional, definix el valencià com ‘lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia’.

1964.- Salvador de Madariaga, escritor, periodiste, historiador, Ministre de Cultura, diu que la lengua valenciana "difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos".

1964.- Sanchis Guarner, en la REVISTA VALENCIANA DE FILOLOGIA, publicada en 1964, per la Institucio Alfons el Magnanim de Valencia Pag. 241, tom VI, nums. 2-3 (1949-1962), escriu un artícul que titula: “Identificació de nous fragments de la Bíblia valenciana”. Diu que val la pena reproduir el colofó de la Bíblia. “Transcriu”: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”

1971.- Dámaso Alonso, Presidente de la RAE y catedrático de Filología Románica, reconocia ‘… una mayor antigüedad de la lengua valenciana respecto a la catalana …’.

Entrevista al catedràtic Antonio Ubieto

1973.- El Catedrático Antonio Ubieto realiza un estudio contrastado de los libros del Repartimiento y Advecinamientos, que publica en “Valencia: la repoblación del Reino de Valencia”, en donde desmonta la teoria de que la lengua valenciana (romance en tiempos pre-jauminos) es fruto de una repoblación catalana que además fue escasísima.

1975.- Simó Santonja, jurista, profesor, investigador, escritor y artículista valenciano, dice, ‘de estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista... ‘.

1977.- Antonio Ubieto, catedràtic d'Història Medieval afirme ‘Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, la lengua valenciana, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I’.

1977.- Menéndez Pidal, filólogo, historiador, folclorista, medievalista español y creador de la escuela filológica española, en su “Manual de Gramática Histórica Española” dice sobre los habitantes del Reino de Valéncia, ‘Había muchedumbre de moros latinizados o ladinos que sabían romance, y cristianos algarabiados que sabían árabe’.

Menéndez Pidadl

1977.- Menéndez Pidal, filólogo, historiador, folclorista, medievalista español y creador de la escuela filológica española, en su “Gramática Histórica”, ‘es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos’.

1978.- Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) se sincera ante la prensa : ‘No creo en los paises catalanes, es una falsa idea de algunos intelectuales arropados en minúsculos grupos de intención política. Valéncia es Valéncia y Cataluña es Cataluña, ambas dos tienen personalidad propia (historia, lengua valenciana y catalana, …)’.

1978.- Vicente Ramos Pérez (Doctor en Filosofía i Lletres, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, Acadèmic de les R.R.A.A. Espanyola i de l'Història) en el pròlec del seu llibre “Partit Socialista d’Alliberament Nacional” diu : ‘el citado partido cifra su razón de ser en la destrucción del Reino de Valéncia, …… usando el termino país valenciano para ser parte segregada de una comunidad bautizada como países catalanes, …… sustituyendo la lengua valenciana por el catalán’.

1979.- Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) en una entrevista para el diario Las Provincias afirma : ‘… lo de los países catalanes es una fantasía, …. Valéncia tiene su propia personalidad (lengua, historia, …) … hay regiones en España como Valéncia, como Cataluña, como Baleares que tienen lenguas que vienen del mismo tronco (latín) …’.

1980.- Aleixandre Cirici, ponent catalá en la Assamblea de parlamentaris del Consell d'Europa sobre llengües minoritaries: ‘nuestra lengua ha tenido el desarrollo literario a partir del valenciano

1980.- Francisco Giner, diplomado en fonética evolutiva por la Universidad de Sorbona publica “Aclaraciones al libro del sr. Sanchís Guarner” en el que se hace hace una série de rectificaciones a los errores lingüísticos en el libro aparecidos en libro de Guarner “la llengua dels valencians” en donde queda patente la falta de cientifismo y rigor de los escritos de Guarner, algo ya denunciado por Antonio Ubieto. Al final de sus aclaraciones encontramos, ‘Todo ello, nos demuestra muy a las claras, que el valenciano ha evolucionado separadamente y de una manera muy distinta ala catalán, …’.

Ampar Cabanes, exconsellera d'Educació de la Comunitat Valenciana

1981.- Ampar Cabanes Pecourt (Consejera de Educación y Catedrática de Historia Medieval) en una entrevista para el Diario Levante afirmaba : ‘Le diré una cosa, a la lengua hablada en Cataluña se le llamó lengua valenciana durante los siglos de oro. Nadie niega el origen común del latín, pero la lengua valenciana posee una identidad propia y diferenciada’.

1982.- Francisco Giner Mengual, profesor de lingüística de la Universidad de la Sorbona (París), Presidente de la Liga Internacional de la Enseñanza, nº 11 de la lista de socialistas-históricos y especialista en lingüística, denuncia el timo-socialista liderado por el catalanista Joan Lerma, que ‘pretende traicionar la histórica lengua valenciana, introduciendo la lengua catalana artificial en los institutos valencianos’ “Inventar una lengua equivale a lengua artificial...Esa es la lengua que se inventó Pompeu Fabra tomando de aquí un poco y de allá otro poco pero siguiendo la pauta de la lengua barcelonina”... (“Cartas destapadas” LEVANTE emv22/12/1982).. Su denuncia le costó el exilio forzado por el socialismo pancatalanista.

1982.- El Papa Juan Pablo II en su discurso en la Alameda de Valéncia, terminando su homilía dijo : ‘Concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana : que el recort d'esta solemne ordenació sacerdotal en la presència del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els hòmens. Aixina siga’.

1984.- Antonio Ubieto (Catedrático de Historia Medieval de Valencia y Zaragoza) responde al diario Las Provincias:

- ¿Qué se hablaba en Valencia cuando entró el Rey Jaime I? - El valenciano, entonces un romance que fue el precursor inmediato de la lengua valenciana. En la Crónica de Jaime I se recoge el testimonio de los que hablaban al Rey en su idioma, viene recogido en cursiva el testimonio de unos vecinos de Peñiscola que hablan en su lengua (romance valenciano).

1985.- Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, declaró : ‘La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán’.

1987.- Lleopolt Peñarroja, Catedrático Universidad de Compostela y considero uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “Orige i formacio de la Llengua Valenciana- Del sustrac iberic a la Reconquista” diu, ‘“… de les lleis fonetiques no es deduïx una diferenciacio essencial entre esta aljamia o ‘parla romanç’ prelliterària de Valencia i el valencià migeval… podem ara pensar en una continuïtat romanica del territorio valencià …’.

1990.- Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, llingüiste i catedràtic de l'Universitat Complutense de Madrit. Membre de la Real Acadèmia de l'Història, nos dice que ‘en la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latinavalenciana y la árabe’.

1990.- Fernando Sánchez Dragó, filòlec, llingüiste i escritor, en el diari El Mundo (28-02-299): El catalán es una bonita lengua romance, derivada del latín a través del provenzal, que en el siglo XIX tuvo su esplendor con la llamada Renaixença. Pero, a vueltas con el manido tema de la unidad lingüística del catalán, valenciano y balear ¿Saben ustedes que, muchos siglos antes, el valenciano ya fue una lengua con siglo de Oro, antes que el recio castellano, con Joanot Martorell (autor de Tirant lo Blanch, citado en el Quijote como el verdadero libro), Ausiás March o Joan Roís de Corella? ¿Saben ustedes que el mallorquín vio nacer la filosofía medieval española con tamaño monumento literario como fue el beato Raimundo Llull? Valencia y Mallorca fueron esplendorosos reinos de España, y lo habían sido también de Sepharad y de Al-Andalus. Cataluña, en esos siglos que van desde el medioevo hasta las bombas de Espartero, no fueron sino unos condados primero, y con suerte, cuatro provincias después.

1991.- La UE reconoce la denominación del idioma valenciano, la lengua valenciana.

1991.- Se presenta el “informe del Comité de expertos”, en el cual se diferencian el valenciano del catalán.

1991.- El Consell firma un convenio con la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas para traducir en lengua valenciana.

1992.- Tras la aprobación de la “Carta Europea de Lenguas Minoritarias” por parte de la UE, se reconoce que valenciano y catalán son idiomas diferentes.

1995.- Eugenio Trias (Catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad catalana Pompeu i Fabra) denuncia la deplorable situación cultural de Cataluña a raíz del fanatismo folklorico de Pujol, reclama la vuelta al rigor y equilibrio histórico, dejando de subvencionar a personajes sin mayor prestigio tanto en Cataluña como en Valéncia (donde fomentan el catalán algo que considera contra natura, valenciano y catalán son lenguas distintas), solo por ser próximos a un modelo ayatollah.

1997.- Luis Aracil, padre de la sociolingüística catalana y profesor de la Universidad de Barcelona, manifiesta : ‘El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica’.

1998.- Federico Martínez Roda, historiador i juriste valencià, va ser decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) i acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de l'Història des de l'any 1997, Catedràtic d'Història Contemporànea, en les Universitats Universitat Cardenal Herrera de Valéncia i CEU San Pablo de Madrit, va escriure en 'Valencia y las Valencias, su historia contemporanea (1800-1975)', p. 162; "En 1874, de nuevo en la ciudad de Valencia, se convirtió en el principal redactor del semanario político-festivo “Don Manuel”, escrito en valenciano"

1998.- Pascual Marzal Rodríguez en 'El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta'; "La redacción del testamento se debe realizar en idioma romance, según ordenan los Furs. En la práctica notarial se escribe en valenciano, aunque la doctrina considera que sería igualmente válido escribirlo en latín o cualquier otra lengua romance, como el castellano."

1999.- Gustavo Bueno en ensayo 'La esencia del pensamiento español'; "Según esto, cuando aplicamos, y con toda propiedad, el predicado español a los idiomas regionales tales como el gallego, el catalán, el valenciano o el vasco, lo estaremos haciendo tomando «español» en su acepción segunda, la que tiene como referencia a la sociedad española [...] Raimundo Lulio o Eiximenis escriben en mallorquín o en valenciano; sin embargo Raimundo de Sabunde, o Luis Vives escriben en latín; y Jaime Balmes o Eugenio d'Ors escriben en español."

1999.- Fernando Sánchez Dragó en artículo del periódico El Mundo del 28 de febrero 'Pan con catalanismo, comida de tontos'; ¿Saben ustedes que, muchos siglos antes, el valenciano ya fue una lengua con siglo de Oro, antes que el recio castellano, con Joanot Martorell (autor de Tirant lo Blanch, citado en el Quijote como el verdadero libro), Ausiás March o Joan Roís de Corella? ¿Saben ustedes que el mallorquín vio nacer la filosofía medieval española con tamaño monumento literario como fue el beato Raimundo Llull? Valencia y Mallorca fueron esplendorosos reinos de España, y lo habían sido también de Sepharad y de Al-Andalus. Cataluña, en esos siglos que van desde el medioevo hasta las bombas de Espartero, no fueron sino unos condados primero, y con suerte, cuatro provincias después.'

Sigle XXI – suplantació pancatalanista i resistència del valencianisme

Josep Maria Guinot

2000.- Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, llingüiste i catedràtic de l'Universitat Complutense de Madrit. Membre de la Real Acadèmia de l'Història, afirma com recull el diari Las Provincias, ‘ …entre las 10 lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. La valenciana es una lengua románica in set per se, tan independiente como cualquier otra y no debe presentarse subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas’.

2000.- Josep Maria Guinot, doctor en Teologia, escritor, filòlec valencià, especialisat en Filologia Romànica, catedràtic en Albacete, Barcelona i Castello, va dir: "Les dos llengües, valencià i catala, s'han desenrollat simultaneament i de modo diferent a traves de l'història fins al present, en que valencià i catala tenen la seua peculiar fonetica, morfo-sintaxis i vocabulari. I prova d'eixa diferencia són tots els esforços que es fan per a que el valencià se catalanise perdent les seues peculiaritats". El secessionisme llingüistic, per D. Josep Mª Guinot. Revista 'Renou' nº 37, juny 2000. Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló

2000.- Gelu Marin González, escritora, en 'Atlas de Europa: la Europa de las lenguas, la Europa de las naciones, p.222; 'La lengua valenciana, como cualesquiera de las otras lenguas románicas, proviene del bajo latín que se hablaba en el territorio valenciano. Las aportaciones a la lengua valenciana (substrato, abstrato y superestrato) son ibérica, germánica, arábiga, provenzal, etc. y otras lenguas modernas. Desde siempre se ha mantenido la denominación histórica de "Lengua Valenciana"

2000.- Diana de Armas Wilson, escritora, profesora en la Universidad de Denver, en 'Cervantes, the Novel, and the New World. Oxford Univ. Press; 'The characters speak English, Norwegian, Polish, Irish, Danish, Lituanian, French, Italian, Portuguese, Castilian, Valencian, Arabic, a lengua aljamiada (Spanish written in Arabic consonants), and a kind of 'barbaric' language for which Cervantes provides a polyglot translator' Traducció: “Cervantes, la novela y el Nuevo Mundo. Universidad de Oxford. Prensa; Los personajes hablan inglés, noruego, polaco, irlandés, danés, lituano, francés, italiano, portugués, castellano, valenciano, árabe, lengua aljamiada y una especie de lengua 'bárbara' por la que Cervantes proporciona un traductor políglota'”

2000.- Torcuato Luca de Tena, escritor, miembro de la RAE, ‘me llena de pena que por motivos extraculturales ajenos a todo lógica histórica. se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista de Jaime I’.

2000.- José Vicente Gómez Bayarri, historiador, Academico de la RACV, en 'Reyes forales medievales del Reino de Valencia'; "El valenciano Joanot Martorell, que pasó algún tiempo en Nápoles, escribiría en idioma valenciano su extraordinaria novela del Tirant lo Blanch, considerado el mejor libro del mundo en palabras de Cervantes"

Francisco Rodríguez Adrados, membre de la RAE

2001.- Francisco Rodríguez Adrados, filólogo, helenista, escritor, miembro de la RAE y catedrático en Madrid, uno de los mayores expertos en lenguas clásicas y Premio Nacional de las Letras Españolas, miembro de la RAE, catedràtico y premio nacional de las letras españolas, afirma en el diario ABC, ‘ … una lengua para uso familiar, ………. el vasco, el gallego, el valenciano, …’.

2001.- Helena Rausell Guillot, escritora, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, Máster de Investigación en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, premio extraordinario de licenciatura y el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Valencia y el Segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia. En 'Letras y fe; Erasmo en la Valencia del Renacimiento", p.26; "Además Ioan Esteve publica en Roma en 1471 y en Valencia en 1489 un Liber Elegantiarum, colección de frases y vocablos en valenciano y latín que antecede a Nebrija"

2002.- Francisco Taberner Pastor, doctor, Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, es Profesor Titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, en 'Historia de la ciudad III: Territorio, sociedad y patrimonio'; "La primera impresión de la Biblia en una lengua vernácula se realizará en Valencia en 1477-1478. Esta versión de la Biblia había sido traducida entre 1396 y 1402, por Bonifacio Ferrer y debía correr manuscrita desde entonces"

2002.- Maravillas Aguiar Aguilar, cátedratica de Estudios Árabes e Islámicos, vicedecana de la Facultad de Filología (2001-2003), vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas de la ULL (2011-2015) y vicerrectora de Tecnologías de la Información y Servicios Universitarios (2015-2017) / José A. González Marrero, Profesor Titular de Filología Latina en Universidad de La Laguna, en ‘Posible correspondencia árabe de algunos términos del tratado del Sexagenarium’; “El estudio del proceso de traducción que tuvo lugar desde el árabe al latín pasando por el valenciano del tratado del Sexagenarium es muy sugestivo por el hecho en sí del esfuerzo de traducción desde una lengua de cultura como la árabe a una lengua vernácula, el valenciano de mediados del siglo XV, y seguidamente a otra lengua de cultura, el latín, en su modalidad medieval.”

2003.- Juan Gil Fernández, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, en 'Formas y tendencias del humanismo valenciano quinientista'; Liber Elegantiarum de Joan Esteve, una colección de frases latinas con sus equivalencias valencianas"

2003.- María Francisca Olmedo de Cerdá, escritora, profesora de Historia, crítica de arte y periodista valenciana en 'Callejeando por Valencia', p.11; "El primer libro impreso en España se imprimió en Valencia, y es Obres e trobes en lahor de la Verge María, editado por Lambert Palmart en 1474, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia. El primer incunable español está escrito en valenciano."

2003.- Philippe Blanchet, llingüiste i especialiste en sociollingüística, disciplina que impartix en l'Universitat francesa de Rennes II, en 'Occitanismo y catalanismo: elementos para una comparación con especial referencia al Provenzal y Valenciano'; "El Valenciano satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser considerado como una lengua distinta (y no como variedad del catalán). Una prueba notable de esto es el hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por la Comunidad Valenciana en 1982 y 1983, dentro del marco de la Constitución Española de 1978."

2004.- Manuel Martínez López, doctor en Filosofía y Letras, escritor, poeta, en ’27 alicantinos ilustres’; “Bernat Fenollar (…) Este hijo de Penáguila escalaría otras cumbres más elevadas y alcanzaría un vuelo más alto, el del espíritu, a través de la inspiración poética hasta ser considerado por Menéndez Pelayo como el mejor poeta valenciano de su tiempo. Pero si no fue el mejor, sí uno de los más señalados de la época en lengua valenciana”.

2005.- Francisco A.Roca Traver, licenciado en Filosofía y Letras, Catedrático de Historia y cronista oficial de Torreblanca, miembro de la RACV en ‘Nómina de autores valencianos del Siglo de Oro’, p.98; “También el latín fue relegado paulatinamente a usos cultos y el romance valenciano ocupará los ámbitos del uso propio, como idioma singular en el reino de Valencia”

2006.- José Soler Carnicer, pèrit industrial, periodiste​ i escritor valencià en 'Morella y Els Ports'; "Esta balma (cueva en valenciano), como ya nos lo dice su propio nombre, es una cavidad abierta por la erosión del Bergantes en las verticales paredes de la Tossa. [...] Apenas hayamos recorrido dos kilómetros estaremos a la vista de El Forcall. La villa está asentada entre los ríos Calders y Cantavieja, y el nombre tiene su origen horqueta -forca en valenciano- que forman allí el lecho de ambos ríos."

2006.- Adeline Rucquoi, historiadora, hispanista y medievalista francesa, doctora en Historia por la Universidad de la Sorbona, en 'Rex et sapientia: Estudios sobre la Península Ibérica medieval', p. 265; "Hacia 1440, el canónigo Francesch de Pertusa dedicó una de las tres partes de su tratado de teología, escrito en valenciano, al problema del pecado original" 

Cita de José Ángeles Castelló

2006.- José Ángeles Castelló, filòlec, doctorat en l'Universitat de Valéncia, en premi extraordinari, en l'any 1960, docent en les universitats de Milwaukee, Wisconsin i Florida, catedràtic de Llengua i Lliteratura Espanyola en el I. de B. Clot del Moro de Sagunt. En una entrevista: Dir que valencià i català són lo mateix és una monstruosa mentira. En les escoles el valencià està en les mans del catalanisme, que impon les seues mentires a l'ignorància del pobre chiquet de set anys. Entrevista a Josep Àngels Castelló publicada en el periòdic Valéncia Hui.

2007.- Enrique Martínez Ruiz, historiador español, .catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, en 'Diccionario de historia moderna de España'; "Fuero General de Valencia [...] Hasta el año 1329 existieron dos versiones, una en latín y otra en valenciano que sería la que predominaría"

2008.- Francisco Rodríguez Adrados, filólogo, helenista, escritor, miembro de la RAE y catedrático en Madrid, uno de los mayores expertos en lenguas clásicas y Premio Nacional de las Letras Españolas, reconoce la categoria de la lengua valenciana en su libro su libro “Historia de las lenguas de Europa”, y además advierte, ‘Cataluña quiere imponer la lengua de Pompeu Fabra en Valencia por fanatismo’

2009.- François-Xavier Freland, periodista y escritor, en 'Captar lo inmaterial: una mirada al patrimonio vivo'; "El Misterio de Elche [...] de origen medieval, escritos principalmente en valenciano del siglo XV con pasajes en latín"

2011.- Francisco Tarin y Juaneda, escritor, en "La Real Cartuja de Miraflores (Burgos): su historia y descripción', p.225; "En España una de las primeras obras que se dieron a la estampa, fue la Sagrada Biblia que tradujo el sabio cartujo don Bonifacio Ferrer a su lengua nativa valenciana; publicóse en Valencia, en 1478."

2012.- María Rosario Martí Marco, Dr. en Filosofía y Letras, Profesora Titular de Filología en la Universidad de Alicante, en 'Wilhelm von Humboldt y la creación del sistema universitario moderno'; "Respecto de su legado en los archivos berlineses se encuentra mucha documentación de especialistas que Humboldt fue recogiendo para desarrollar posteriormente sus estudios sobre lenguas de todo el orbe. Concretamente se hallan tres sobre la lengua valenciana."

2013.- Javier Barraycoa en 'Cataluña hispana'; "No entraremos en discusión, pero las raíces valencianas del que escribe estas líneas, nuestra profunda amistad con valencianos de pura cepa y argumentos lingüísticos sólidos obligan a afirmar la distinción entre valenciano y catalán. Por ello es perfectamente legítimo afirmar que Ausias March escribió en valenciano, por mucho que lo oculten los libros de texto del pancatalanismo [...] No en vano, el siglo XV fue llamado el Siglo de Oro valenciano o Siglo de Oro de las Letras Valencianas. Son muchos los poetas de altura que, entre el siglo XIV y el XV, nos dejaron las letras valencianas: Jordi de Sant Jordi (alabado por el marqués de Santillana), Jaume Roig, Bernat Fenollar y un largo etcétera."

2013.- Luis Ignacio Azcuna Ezcurra, escritor, en "El Ibérico.Lengua euskeika. Substrato del español y patrimonio del euskera": “Sin embargo la mayoría de las provincias quedaron desmembradas de la misma Roma. Sus habitantes siguieron expresándose en sus latines hablados, diferentes y conglomerados a los que en cada provincia daría origen a las lenguas romances. En su inicio serían muchísimas, y solamente el rumano, el rético, el italiano, el sardo, el francés, el provenzal, el catalán, el valenciano, el español, el gallego y el portugués conseguirían emerger sobre la babilónica amalgama del latín diversamente hablado en el Imperio de Occidente”.

2014.- Joaquín Borrell, decano del colegio de notarios de Valencia y escritor, en ‘El escribano del secreto’; “El hermano de San Vicente había efectuado su traducción, por suerte, mucho antes de que existiese la Inquisición, que desde que fue instaurada en Valencia -ante la evidencia de que la gente entendía mejor el valenciano que el latín- se apresuró a proscribirla”

2014.- Ángel R. Boya Balet, periodista y escritor, en ‘La compañía de almogávares en Grecia’ p.311; “Frutos de la carencia de realidades históricas propias en cantidad y calidad suficientes para su gusto y para el gusto de cualquiera, el nacionalismo catalán se apropia de todo lo que puede. En este caso, del idioma valenciano y de la literatura valenciana. Está fuera de toda duda que el idioma valenciano es autóctono y distinto de las lenguas habladas en Cataluña.” 

2015.- Rafael del Moral, filólogo, sociolingüista y lexicógrafo español, cuyas investigaciones se centran en la diversidad lingüística del mundo‘Las batallas de la Ñ’; “Fue en Valencia donde se desarrolló el primer Siglo de Oro de todas las lenguas neolatinas junto con el italiano. Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roiç de Corella, Jaume Roig y sor Isabel de Villena són autores en lengua valenciana, pues así la llamaron en el siglo XV y luego se generalizó en otras propuestas (…) El término valenciano en los territorios del antiguo Reino de Valencia es tradicional, histórico, legal y estatutario ya desde el siglo XV. Llegado el XVI es habitual en todo tipo de documentos oficiales.”

2015.- Hans J. Niederehe, u dels filòlecs romanistes més prestigiats d'Alemanya en una entrevista pèr al diari "Valéncia Hui": "Quan sents parlar en valencià, notes una clara diferència respecte al català".

2016.- Isabel Aznar Collado, doctora en Comunicación e Interculturalidad por la Universitat de Valéncia en 'Lengua y producción dancística valenciana'; "Traducido a la lengua española como "dulzaina" en la lengua valenciana es el instrumento musical de madera, cuya boquilla posee una doble caña."

Portada del llibre

2018.- Lleopolt Peñarroja, llicenciat en Filosofia i Lletres per l'Universitat de Valéncia, doctor en Història per l'Universitat de Saragossa i Acadèmic de la RACV. Membre de la Societat Espanyola de Llingüística i membre del Consell Valencià de Cultura,en “El Mozárabe de Valencia”, desmonta los esquemas catalanistas sobre la lengua valenciana: “las peculiaridades fonéticas y léxicas valencianas estaban presentes en el estrato mozárabe valenciano y no fueron traídas ni resultaron una suplantación”.

2020.- José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura de España, dice: «Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también». Fuente: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ministro-cultura-distingue-entre-valenciano-y-catalan-como-lenguas-diferenciadas-202011111827_noticia.html?fbclid=IwAR3CDWTqyvrYi582n0X523ygDlHtuvKL4p-il8YfokSKng2tys9yqpiRWxI&ref=https:%2F%2Fl.facebook.com%2F

Cites de diversos autors

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Dedicatoria del TIRANT LO BLANCH. Joanot Martorell, Gandia 1413-1462
Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Traduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer. 1355-1417
Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre. Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana. Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, latina y valenciana, publicat en el sigle XVI i reeditat en 1877.
Llengua Valenciana: La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes. 1547-1616
Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino.
Carlos Ros Hebrera. 1703-1773
...Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente.
Carreras i Candi. 1862-1937
"Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianischen". (Llímits lingüístics i dialectes de frontera del valencià).
(Tübingen) Zeigschrift für Romanische Philologie, 29. Pags. 712-731. 1905.
La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Pare Lluïs Fullana i Mira. 1916
...la major part del tesor del nòstre lexic està format de paraules evolucionades de la llengua romana vulgar... entre romanç parlat en Aragó, en Catalunya i en Valencia, al començar lo sigle XIII no obstant la seua proximitat, no deixaven de notarse prou diferències dialectals, pero hi ha que tindre en conte que estes diferències eren més grans, més marcades entre Aragó i Valencia que entre Valencia i Catalunya. I en prova d’ aço, tenim el fet que, a la venguda d’aragonesos i catalans, en los llocs poblats exclusivament per aragonesos, predominà el llenguaje aragonés sobre el valencià, resultant la fusió d’este en aquell. Encara que prou es nòta l’influència de l’antic romança indigena sobre’l llenguaje aragonés. Lo que prova que la fusió no fon completa. No hi ha més que oir parlar als pobles que vulgarment diem churros, enclavats dins lo Regne Valencia. Y no es pot ni es deu atribuir eixe predomini del element lingüistic aragonés sobre’l valencià, en dits pobles, al fet d’haver adoptat els furs, costums i privilegis aragonesos, perque ni tots eixos pòbles gojaren sempre del fur aragonés ni en tots els pòbles d’este Regne que tingueren eixos furs ha predominat el llenguaje aragonés. Benicarló, Vinaroç, Burriana i atres pobles foren poblats a fur aragonés sobre’ls demés llocs poblats per catalans, rónegament s’ esten als pobles del seu veïnat; influència que també es nota del valencià sobre l’ aragonés per raó d’ este mateix cas de veïnat.
Pare Lluïs Fullana i Mira
...es Llengua Valenciana la parlada en la major part de l’antic Regne de Valencia i perteneix al gròp románic de les llengües inflexió-indo-europees, germana del castellá, francés, italiá, etc...
Pare Lluis Fullana i Mira. 1921
LA LLENGUA DELS VALENCIANS ES EL VALENCIÀ...Som valencians, i el nostre idioma es el valencià...Qui renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la seua mare...
Manuel Sanchis Guarner, en "La llengua dels valencians", Valencia 1933
Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos.
Menéndez Pidal
La lengua mallorquina y balear, fue reconocida en 1840 por la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Por la Real Academia Española en 1928, al nombrar a Mn. Lorenzo Riber miembro de la misma en representación de la lengua mallorquina. Por la misma Real Academia Española, cuando en 1959 ratificó la categoría de lengua independiente con la misma categoría que la valenciana y la catalana.
Boletín de la R.A.E número correspondiente a los meses de septiembre/diciembre de 1959
Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua.
Simó Santonja. 1975
De estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista...
Simó Santonja. 1975
Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I.”
Antonio Ubieto. 1977
Si los mallorquines no quieren que se diga "catalán" a su lengua, están en su derecho; cada pueblo tiene su propio poder.
(Manuel Criado del Val, profesor, al término de un Congreso, en abril 1980)
A la seua santitat el Papa Joan-Pau II portador de la bona nova a totes les gents del món en totes i en cada una de les llengües li dediquem esta nova edicio d’ Els quatre evangelis, traduits a la nostra <<hermosa>> tal i com la qualificà ell mateix en l’ homilia de la missa de l’ ordenacio sacerdotal en sa visita a Valencia el dia 8 de Novembre de 1982.
Joan Pau II
La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán".
Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, delaró lo anterior en septiembre de 1985
Los pancatalanistas han ido suplicando por el mundo que nos menospreciasen y eso es tremendo...La supremacáa de Barcelona puede que arranque de un siglo y poco más, pero Valencia tiene mucha más historia que Barcelona, le saca mucha ventaja.
Lluis Aracil. 1997
El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica.
Luis Aracil. 1997
...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...
J. Alemany i Bolufler
No hi ha dubte que la Conquista de Valencia fon una iniciativa aragonesa.
Joan Fuster, De su más importante Obra "Nosaltres El Valencians", página 41, (Conquista de Valencia), (17 Edición)
Aci molts s’han sentit desamparats perque no se’ls fea ni cas, no havia qui els ajudara, i en Barcelona s’han sentit acollits encara que tingueren que agachar-se un poc per a entrar, i a voltes molt, es veritat.
Lluis Aracil. 1997
Hay que invitar a los catalanes a que vuelvan al camino de los documentos, más interesante que la falsificación.
Miguel Angel Hidalgo. 1997
"Una lengua se impone no porque sea mejor, sino porque tiene la hegemonía del poder"
A. Badia Margarit. Rector de l'Universitat de Barcelona
Aixo es una cosa que els valencians hauran de decidir, perque nomes de vosatres depen. En tot cas, inclus posant-me en la posició de que fora un dialecte, yo crec que te totes les caracteristiques per a convertir-se en una llengua a tots els efectes. Pero depén de la voluntat que tinguen els propis valencians per a conservar la seua llengua.
Hasn Josef Niederehe
L'Història mos revela la dignitat del valencianisme i l'indignitat de molts valencians.
Joan Batiste Sancho Gea – Any 2.000
Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa sinó que empreguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’ acostar-vos al nostre catala; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals.
Pompeu i Fabra
Me llena de pena, que por motivos extraculturales, se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista a los islámicos por el rey Jaime I.
Torcuato Luca de Tena
Les varietats llingüistiques fins ara considerades com dialectes, poden lliberar-se d’ eixa subordinacio i ser <<promogudes>> pels seus parlants ad una categoria oficial i independent
Joshua Fishman
Desarrollant els seus propis recursos un dialecte pot convertir-se en llengua.
Francisco Marcos Marín
...así como el castellano o mejor el español arabizado en parte por la conquista de los secuaces de Mahoma, fue luego poco a poco, desechando muchos vocablos árabes que sustituyó por sus equivalentes latinos, así el valenciano, catalanizado por la reconquista, ha venido después desentendiéndose del catalán, tendiendo hacia el centro, es decir hacia el castellano.
Josep Alemany i Bolufer
...el valenciano es un romance independiente como los demás de la península y con caracteres peculiares...
Josep Alemany i Bolufer
Se presenta a los Almoravides como los causantes de la pérdida de la lengua romance en Valencia en el siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe....
Antonio Ubieto i Arteta
Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios.
D. Salvador de Madariaga
“El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l valenciá i’l catalá. Diu este escritor catalá: - <si> - .”
“El valencià es una evolucio del romanç antic, anterior a la venguda de Jaume I. ”
Josep Mª Guinot i Galan en la Conferencia pronunciada en la sèu de Lo Rat Penat (Valéncia, 11 de giner de 1983).
“El Valencià no sols es llengua ara, sino que ho ha segut sempre, en totes les epoques, des dels temps més antics. Se prova pel testimoni no sols dels antics escritors valencians, que sabrien molt be en quina llengua escrivien, sino per testimonis forasters de la maxima autoritat.”
Josep Mª Guinot i Galan
Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, "la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell". i reconeixia "una major antiguetat de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s'hagen més proximes al llati”.
Dámaso Alonso
Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or.
Enrique Tierno Galván, Catedratic d'Història
"El prestigi i historia del valencià es motiu suficient com per a considerar-lo un idioma".
Enrique Tierno Galvan, Catedratic d'Història
"En la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas: la ibero-latina valenciana y la árabe."
D. Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, llingüiste i catedràtic de l'Universitat Complutense de Madrit

Dins dels documents pontificis, destaquem un del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir "lingua vulgari valentini expeditarum".

Gregori Mayans i Ciscar, intelectual de talla europea, cap de l'Ilustracio "Los dialectos de la lengua lemosina són la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión".

Marcelino Menéndez Pelayo diu en el prolec d'un llibre de Teodor Llorente "Si es de ley fatal que esta lengua desaparezca de las márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a través de cuatro siglos con los del profundo y sublime cantor de Na Teresa, conservarían en la memoria de las gentes los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que ni el abandono de sus hijos ni la parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza".

... en 1959 la Real Academia Española adoptó el importantísimo acuerdo, escamoteado, de sustituir el término dialecto por el de lengua, y ello especialmente por razones científicas. Poseemos el fidedigno testimonio de Julio Casares, Secretario Perpétuo a la sazón: "También ha estado en cierto modo presente la política en las recientes deliberaciones de la Academia, SE HA DADO EL VISTO BUENO a totalitarismo, antimilitarismo, antisemita y antisemítico (...) Y no está exenta de alcance político la RECTIFICACIÓN QUE SE HA HECHO en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin de AJUSTARLAS A LAS EXIGENCIAS DE LA LINGÜÍSTICA, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del VALENCIANO, por ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. AHORA SE LE RECONOCE LA CATEGORÍA DE LENGUA, y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia; y la nueva definición del catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y otro no, para que diga si es lengua o dialecto. Hela aquí: Lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua corona de Aragón". "¿Qué pasó a la hora de redactar e imprimir el Diccionario (edición de 1970) para que, respecto al catalán, se mantenga el acuerdo, y, en cambio, se deforme tanto el que se refiere al valenciano, hasta el punto de que, en vez de LENGUA, como se acordó corporativamente, aparezca variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor parte del antiguo reino de Valencia?

Tan radical cambio en una resolución corporativa de esa importancia, sin que, al parecer haya habido acuerdo en tal sentido, es de suma gravedad y da pábulo a pensar en intromisiones pancatalanistas, tras el fallecimiento –1 de julio de 1964- de Julio Casares

Joan Reglà, Catedratic d'Historia, catala per a més senyes, diu sobre la repoblacio posterior a la reconquista "els pioner aragonesos i catalans de l'esmentada repoblació doscentista no passaven de ser una minoria molt prima", coincidint en Ubieto, Huici Miranda (u dels millors arabistes d'Europa) i Mateu i Llopis que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va a haver prevalencia d'un fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres investigadors com Roque Chabás, Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici Miranda, Gual Camarena, Julià San Valero Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. Glick, R.I. Burns, Vicent Simó Santonja, Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, Gómez-Bayarri i un llarc etcetera.

Ni en castellà, ni en frances, ni occita, etc.. escriu hui com en el seu Sigle D`Or - els que tenen- de la seua propia llengua. Ademés, això es lo que vol Pompeu Fabra quan diu als valencians: "Nosaltres, catalans no desitjariem altra cosa sinó que empreguésiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català ; que tractésssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals". POMPEU FABRA (Converses filolòligiques, I 363).

L’esperit valenciá que, amagant-se com el foc baix la cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a les modernes corrents nacionalistes del món per a dignificar-se i innoblir-se davant de tota l’humanitat. Josep Mª. Bayarri – Any 1.931

Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d’intromissions de l’Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia.Mai se’ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra llengua valenciana. Vicent Giner Boira – Any 1.997

La llengua no la fan ni les Academies ni els governs. L’idioma es del poble. Antonio Tovar.

No estem juant a parlar millor o pijor, sino el ser o no ser poble. Miquel Carbonell.

Crear ara un organisme llingüistic en capacitat normativa seria una indefinicio completa. (diari, Las Provincias). El llavors Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Xavier Casp, declarava que crear un nou ent llingüistic “no es oportu, ni necessari”. - 17 de juny de 1997

“La resistencia que el pueblo valenciano opone al proceso de catalanización a que está sometido, es prueba incontrovertible de su condición de lengua, si no lo fuera, no opondría resistencia. Esto deberia hacer pensar un poco a los “cientificos” que de ello se ocupan. Es la única lengua en Europa que desde la etapa Hitleriana y su secuela yugoslava está sometida a un proceso de absorción que tiene además muy definidas tonalidades de uso externo. Me refiero claro está a la identificación lengua-cultura y sus implicaciones políticas... La litereatura valenciana la crean unos hombres arraigados en su tierra y con plena consciencia de su valencianidad; y la crean con su propio idioma, con el que hablan en sus relaciones mercantiles y amorosas, en el diario bregar o en la vida entrañable de la familia y en la oficial con sus autoridades... Es una literatura que sale del vivir y del sentir inalienable de los valencianos y es, por tanto, se especule cuanto se quiera, incontrovertible y clamorosamente valenciana. José Angeles Castelló, profesor de la Universidad de Florida EEUU.

Se presenta a los almorávides como causantes de la pérdida de la lengua romance en valencia en el S. XII. Los almorávides hablaban bereber y desconocian por completo el árabe. D. Antonio Ubieto Artea.

La llengua la ¡¡¡ FA !!! el poble i no els filolecs". "La diferencia entre llengua i dialecte es que la primera te un eixercit i l' atre no. NOAM CHOMSKY, Lingüiste.

Cap llengua del món otorga cap capacitat normativa a La universitat. LAPESA (filolec catala i acadèmic de la RAE)

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provenzal, i nomes des de fa relativement poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent"("Gramática histórica catalana". Editorial Gredos). A. Badia Margarit. Rector de l'Universitat de Barcelona. L'individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte. ("La llengua valenciana en perill". Francesc de Borja Cremades y otros. Edita G.A.V.). Manuel de Montoliu, filofec català. Molt despreciada està la llengua valenciana i es la causa perque els mateixos que devien ensalçar-la la degraden... I d'aci es, que eixa multitut de pobles que no entenen atra, estan en extrem ignorants de lo que els conve saber, tant en lo politic com en lo moral... determine escriure en llengua valenciana estes conversacions... Encara que alguns ignorants presumits, neguen haver-la (l'instruccions) en esta classe d'escrits i en idioma valencià... Responga per mi el meu Pare, Germa i Patro Sant Vicent Ferrer, que predicant en llengua valenciana intrui, convence i converti a innumerables: En fi, yo tinc per un simple, al que vullga sostindre que l'idioma valencià no siga capaç i susceptible de tot lo que son els demes. Dit per Manuel Civera, en lo prolec d'u dels seus coloquis constitucionalistes.

1574. Valencia. Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias. M. de Viciana, Rafel: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”. Facsimil de les llibreries “París-Valencia”; pag. 18.

1574. Valencia. Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho.. M. de Viciana, Rafel: “Alabanzas de las Lenguas...”. Fascimil de les llibreries “París-Valencia”; pags. 40-41.

1586. Valencia ...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian... Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colòmbia (foli 977, vers). Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, peg. 61. 1589/1628. 695.- “Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...” Porcar, Pere Joan: “Dietari 1589-1628”; Antologia de l’editorial “Alfons el Magnanim”; pp. 87-88.

¿Sigle XVI?. Valencia “¡Pues bien! En la citada historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el mencionado Auto (se refiere al que encabeza el proceso de Canonización de San Vicente Ferrer y que Fr.Serafín examinó en el Archivo del Convento de Predicadores) en IDIOMA VALENCIANO, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist” José Luís Miquel y Monfort: “La historia ayuda a la búsqueda de nuestra identidad valenciana”. Publicat en “Las Provincias” de 5-XI-1997

La Nació Valenciana és una nació militarment ocupada, políticament somesa, econòmicament expoliada, llingüísticament substituïda, ideológicament colonisada i artísticament despullada. (Federic Feases)

L'historia es una dura ferramenta en mans pancatalanistes, en la que afonen a la cultura valenciana, mentrimentres s'inventen un passat i un present sense futur. (Joan Benet -1962)

Si tant d'interes li posem a la defensa de la llengua valenciana, repetixc i no em cansare de repetir: ¿per que no comencem per dependre a escriure-la be? Perque, com a usuaris de la llengua, tots som mestres llegitimats; pero normativa, segons qui, a soles hi ha una. (Chimo Lanuza)

En el "Vocabulista in Arábico", atribuit a R. Martí, trobem: "Febrer", "Abril", "Agost", "aljama", "bess"(bes), "conil"(conill), "forca", "imblic"(melic), "mandil", "lop"(llop), "falya"(falla), "panich"(paniç), "ya", "rachchim"(raim).....

Alguns antroponims que consten en el llibre del repartiment: "Acen axatebi"(Xativa), "Ali Corriola", "Aven Bona", "Avendona", "Avenvives" "Axogorbi" (Segorb) "Fori antiqui Valentiae". Encara que en redactats en llati, trobem veus del romanç valencià: "regalicia", "baines", "grayles"(graelles), "canters", "formage", "forreylats"(forrellats), "cobertors", " blanquet", "sedaz"(sedaç), "alquitra", "boix"...... Trobem entre atres els següents noms de poblacions: "Uldecona", "Biar","Holocau", "Bunyol", "Algecira", "Culyera", "Liria", "Turres Torres", "Montroy", "Picacen", "Alcacer", "Spioca"."Suyllana", "Terrabona""Altura", "Eslida", "Onda", "Borriana".

Encara que la primera edició coneguda dela "Cronica de Jaume I" es de ......, la cita es correspon en l'any........ apart. 312: "E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri, I(un) sarray qui SABIA NOSTRE LATI,".

Especialment significatiu en “De sentencies, d'actes, de citacions....”.Diu: "Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies scrites a les parts que les demanen".

EXPOSICIO BREU DEL CANON Guillem Angles (c.1290-136: "Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus"

1400.-Es la fecha(a cavall entre els dos sigles) quan es pensa que va nàixer Jaume Roig. En un fragment del seu Llibre “Lo spill” diu: 634 sera ’n romanç: 635 noves rimades 636 comediades, 637 amphorismals, 638 ffaçessials, 639 no prim scandides; 640 al pla texides 641 de l’algemia 642 he parleria 643 dels de Paterna, 644 Torrent, Soterna.

La llengua de l'algemia o aljamia , del àrap “lisan al-jam”, o “ajjamiya”, era, durant la dominació arap, la llengua “extrangera”, la llengua dels cristians, la llengua “musta´rib”, la llengua mossarap, la llengua “rumï”, la llengua romanç, que en Valencia havia evolucionat en la llengua valenciana.

Ni polítics ni especialistes deuen opinar en conflictes llingüistics. (Noam Chomsky)

Una llengua es un dialecte en un eixercit i una flota. (Uriel Weinreich)

Sobre la catalanisacio de l’idioma parlat en Valencia per les tropes de Jaume I, quan la conquistà en 1238, està documentalment probat que d’eixes tropes no foren més d’un 1,2% de lo que se nomenava, Marca Hispanica, lo que despuix se coneixque com Catalunya, i d’eixes tropes, molts pocs foren els que se quedaren a viure en Valencia, i es del tot impossible que un numero tan reduit de persones, la majoria de parla vulgar, puix no hi ha que oblidar que eren soldats i no filolecs, pugueren impondre un idioma a tot lo territori valencià, i que d’ells sorgira lo Sigle d’Or de les Lletres Valencianes; es mes, Ramon LLull, mallorqui de naiximent, en el seu llibre Blanquerna, (1283 - 1285), aproximadament 45 anys més tart de la conquista de Valencia per Jaume I i uns 38 anys despuix de la conquista de Mallorca també per part de Jaume I, escrigue en la portada i contraportada de dit llibre, <<Llibre d’oracions del enteniment de Deu composts per l’iluminat doctor i martir mestre Ramon Llull. Traduit i corregut novament dels primers originals en llengua valenciana (Joan Benet, 1962)

La lengua valenciana, que algunos desprecian hasta el punto de llamarla dialecto, es muy semejante á la catalana, pero distinta de ella, ora se la considere histórica y lexicológicamente, ora en su aspecto filosófico. En el siglo XV, cuando adquiere el esplendor y brillo que le dan los literatos de aquella época es flexible, harmoniosa, apta para la manifestación de todo género de ideas y sentimientos. (Pasqual Boronat)

La llengua valenciana era la mateixa catalana en los sigles XIII i XIV, com la catalana era la mateixa provensal en els sigles X i XI; pero aixina com la catalana se desprengué del seu tronc en el XII formant una nova individualitat filológica, filla si, pero diferent de la provensal, aixina també el valencià va fer lo mateix en el XV, y es desde entonces una llengua, filla, germana o lo que se vullga, del catalá y del mallorquí, pero diferent de elles. Si pues estém en el mateix cas, mos conformarém nosatros en admitir com á norma del valencià les gramátiques y diccionaris catalans, cuant els catalans se conformen en admitir els provensals pera la seua llengua. (Josep Nebot i Pérez)

...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana, sucesora de la lemosina)... (Tirso de Molina)

Luisito, negro por el sol, hablando ya con el mismo acento valenciano que los demás chicos, jugaba en la carretera. (Pío Baroja)

¿Cuándo se ha dicho así (País Valenciano)? ¿Cuándo han dicho los valencianos ni en español, ni en valenciano tal cosa? País Valenciano no es más que un calco de País Vasco y este nombre es a su vez traducido del francés Pais Basque. La palabra país es en español muy reciente, de fines del siglo XVI o comienzos del XVII, no se ha generalizado hasta mucho después y nunca se ha aplicado a Valencia cuando ésta tenía personalidad política dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia o simplemente Valencia es lo que se ha dicho. (Julián Marías Aguilera)

Que el valencià siga una llengua no es cap plantejament revolucionari per a la romanistica internacional. En absolut. (Hans Josef Niederehe)

L´original diu: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”

FRAY JOAQUIM MILLÁN RUBIO diu, parlant de S. Pere Pasqual que: "....los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano....

SIMÓ SANTOJA: "Es curioso que haya sido el valenciano, entre las primeras lenguas hijas de Roma, casi pareja con la italiana, la que alcanzase un Siglo de Oro"Diu l'inclit catalaniste, Germà Colón: “Agustín Rubio Vela ha demostrat de forma irrebatible que la prosa cancelleresca amb conciencia retòrica i estilística, no començà a Barcelona entre els secretaris reals (Es diguen Ferrer Sayol o Bernat Metge etc, ans be a Valencia entre els escribans de la Sala, es a dir, els escrivans dels nostres jurats, i ha posat de relleu la personalitat de Bartomeu de Villalba (escrivà entre 1371 i 1399) i la seua trancendència en el congriament de l'estil literari en la prosa administrativa.....” Entrevista feta per Lletraferit a Has Josef Niederehe: Ultima pregunta. ¿Es el valencià una llengua o un dialecte?

Vore també

Enllaços externs