Anex:Cites que reconeixen el valencià com llengua

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Llistat de cites i resenyes que reconéixen l'independència i autoctonia de la llengua valenciana.

Sigle XI – Dels ibers als àraps[editar]

1060.- Carta de una hablante de Denia en vulgar romanç dirigida a Almudis. (Encontrada y estudiada por Antonio Ubieto Arteta y Leopoldo Peñarroja).

Los primeros indicios de romance valenciano se evidencian en las Jarchas del siglo IX, por ejemplo las del señor de Murviedro datadas en el 1085, las de Ibn Al-Dani de Denia o las fechadas en el 1121 de Ibn Rudaym de Bocairente. Los mozárabes emplearon el latín en sus libros y escritos; pero en el uso diario hablaban una lengua romance que no se escribía pero que era de uso general en los siglos IX y X, no solo entre mozárabes y judíos, sino entre musulmanes de todas las clases sociales. Uno de los testimonios más clarificadores fue el de Ibn Sida, muerto en Denia en el 1066, que nos dejó plasmada la situación lingüística de su época, el siglo XI, con un par de frases "¿Com no he de fer-les – si escric en temps tan alluntats de quan l'arap es parlava en purea – i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç?"

1060.- Ibn Sida, eminent filòlec i lexicógraf andalusí en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Cairo, Tom I, pag. 14), un diccionari analogic en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ‘¿Com no he de ferles- si escric en temps tant alluntats de quan l’arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç (valencià)?’.

1068.- Ali Ben Mugehid (Segon emir de Dénia) : ‘Hablo la lengua (romance valenciano) de los Rumis (cristianos), entre los que me he educado’. (A. Huici : Historia musulmana de Valencia y su Reino)

1095.- En la Crónica General del Campejador, despuix d’apoderar-se de Valéncia : ‘encargó de la custodia de sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçaves que eran criados en tierras de moros’, ya que ‘fablavan asssy como ellos (romanç) et sabien sus maneras et sus costumbres …’. (Menéndez Pidal: “Primera Cronica General de España” pag. 587).

Sigle XII – De les harges al romanç[editar]

Sigle XII, Ibn Ryhaym de Bocairent

1100.- Ibn al-Labbana de Dénia compon harges en romanç valencià que diuen: yâ qoragonî ke keres bon amar, mio al-furâr....

1100.- Abadía Ben Abderraham, naixcut en Valéncia, i l'escritor més ilustre i de més talent , se expressava en romanç.

1106.- Ibn Buqlaris, mege i botànic, judeu, naixcut en Saragossa en el sigle XI, en la seua obra: “Almostaini” (diccionari romanç valencia-romanç saragossà) diferencia noms de les aljamies de Saragossa i Valéncia : "archilaga"(argilaga), "formache" (formage), "fel" (fel), "lebre" (llebre), "lop"(llop), "letuga" (lletuga), "parthal"(pardal), "pebre" (pebre), "thapara"(tapera), "thomiello"(tomello)....

1121.- Abu Bakr Mamad de Bocairent, poeta, arreplega les seues harges en romanç ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

1121.- Abu Bakr Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la ‘llengua cristiana (romanç valencià)’ que es el seu mig d'expressió. Seua és esta harja: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

1133.- Abadía Ben Soliman, escritor universal valencià, deixà en romanç “Anals Valencians”.

1149.- Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famós Rei Llop, d'orige mossarap, naixcut en Peníscola en l'any 1124 que va aplegar a ser rei de tota la zona oriental del Al-Andalus, en el que firma un tractat en romanç pla en les repúbliques de Pisa i Gènova en el que oferia als ciutadans de dites repúbliques bany gratuït i una alhóndiga per al comerç.

1150.- Ibn Lubbun, poeta, senyor de Morvedre, Visir de Valéncia, compon la seua harja en romanç valencià: ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?

1198.- Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monestir), ‘Alpwont’(Alpont), …

1199.- Ibn Chobair, que vixque en el transit del sigle XII al XIII, nos proporciona: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març)...

Sigle XIII – El romanç valencià[editar]

1200.- La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’, ……..

1200.- Epístola farsida “Mila in gallicantu” trovada en la Catedral de Valéncia a on a partir de la fulla 161 anotaciones en romanç pla.

Monument a Sant Pere Pascual en Valéncia

1227.- Sant Pere Pascual, (1227-1300), mossàrap valencià, que fon Bisbe de Granada, totes les obres del cual nos han arribat estan escrites en la seua llengua romanç, entre elles: "La Biblia parva", "Libre de Gamaliel", "Remso de Catius", etc, , .

Frai Joaquín Millán Rubio, també de l'orde dels mercedaris, diu:.... los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano.... Aunque sabía griego, hebreo, latín, árabe, romance castellano, utiliza la lengua de su infancia, porque la prefería y porque la entendían los más a que se dirigía.
Breu història de la Llengua Valenciana (1995), per Francesc Moreno

1240.- Mohammed Ibn Al-Abbar: Historiador i escritor naixcut en Valéncia. Autor de diccionaris bibliografics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725 i 354. Trobem entre atres, les següents paraules: "Boyathella"(Boatella), "Bunyol"(Bunyol), "monastir"(monestir), "Palma"(Palma), ""Alpwont"(Alpont), "El Sabathair"( El Sabater)......

1250.- “Carta puebla de los moros de Uxó” escrit en romanç valencià, diu: ‘En el nom de Deu piados e misericordios, oracio feta per nostre senyor Dios sobre tots los apostols …’.

1261.- Els Furs del Regne de Valéncia, que es troben en la vitrina d'honor del Saló Foral de l'Ajuntament de Valéncia, varen ser escrits originariament en llatí. Despuix, per a que els valencians de tot el Regne els entengueren i pogueren complir-los, el rei Jaume I (Montpellier, 1208 - Valéncia, 1276), ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava: el “Romanç”. Ell els revisà els aprovà, els signà i els jurà el 7 d’abril de 1261. Cent cinc voltes apareix en els Furs “...arromançat per lo senyor rey...”; mai no es nomena un atre idioma. Posteriorment es tornaren a traduir al llati, no faltant la consabuda explicacio, “...Istum forum romansavit dominus rex...” (Fur XXV), o “...Istum forum correxit et in romantio posuit dominus rex...” (Fur XXVIII), o “...enmendavit in romantio dominus rex...” (Fur XXXII).

1261.- En els Furs de Valéncia es certifica que el poble valencià parla romanç, ‘Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies sorites a les parts que les demanen …’.

1265.- Guillem Jaffer, doctor en lleis i jurat de Valéncia, en: "Declaracions dels duptes sobre los furs nous" en romanç pla.

1270.- Document firmat en Alacant que diu ‘… si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l'influencia (lingüística) del notari qui era valencià…’.

1279.- Ibn Albaithar deixà en els seus escrits parlar la seua llengua materna.

1283.- En prosa juridica valenciana s'escriu “El llibre del Consolat de Mar”.

1285.- En la Cronica de Bernat Desclot, historiador i cronista català, (A. Ubieto: “B. Desclot: un historiador valenciano recuperado”, O. R. V ., Tom II, pp. 227-236). En l'apartat 312 diu: ‘E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri. I [un] sarray quisabia notre latí, que era de Cullera (cap. 312). D'atre moro de Villena diu que “era latinat’ (cap. 411).

1290.- Ibn Chobair nos proporciona en romanç pla: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

Sigle XIV – La llengua valenciana en la reconquista. El principi del sigle d'Or[editar]

1300.- Donis Guinot, escritor, i la seua obra més important: "Obra figurativa ab rims estaramps en lahor del Rey" feta en romanç valencià.

1303.- Jaume Conesa, escrivent i traductor, membre de la Cancelleria Real de Jaume I, escriu: "Guerres Troyanes" en romanç valencià.

1307.- Antoni Vilaragut, Baró de Dos Aigues i de Olocau, Conseller i mayordomo real, alcaide de Jàtiva i Alaquàs, caballer i literat, traduix les deu comedies de Seneca (“Llibre de falconeria”) en romanç valencià.

1310.- Arnau de Vilanova, el mege valencià, escriu “Rahonament d’Avinyo” en romanç valencià.

1316.- Arnau Joan en "Lo Stil de la Gobernacio” en romanç valencià.

1327.- Francesc Eiximenis, escritor franciscà, doctor en teologia, català de Girona, diu de la llengua valenciana en el llibre “Regiment de la Cosa Publica” de l'any 1327: “aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son entorn, e de cascuna ha retingut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants vocables dels atres e ha presos los millors”.

No cap dubte. Si el mestre Antoni Canals oponia la llengua valenciana a la catalana en la seua obra Valeri Maxim i el mestre Eiximenis les opon igualment en els seus escrits, serà perque estos escritors excelents, per la purea i elegància del seu llenguage i de fama mundial, sabien i entenien que la llengua valenciana no era la catalana i volien conservar la personalitat pròpia de cada una d'elles dos.
Revista Renou (nº 78, març 2014), editada per l'associacio Cardona Vives de Castello
Ramon Llull

1335.- Ramon Llull, mallorquí, escritor, divulgador científic, misioner i teòlec, en el comentari expositiu de la seua obra en llatí: "Liber amici et amati" (folio 34v del manuscrito "N. 250. sup" de la Biblioteca Ambrosiana de Milán), se aclarix que está exposició fon treta d'un gran volumen compost en llengua valenciana. Empezado en Valencia el mes de diciembre y terminado el mes de marzo de 1335 : ‘Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in Lingua Valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo...’.

1336.- Pere March, poeta valencià, escriu en valencià els seus poemes “lo mal d’amor”, “lo comte final”, ….

1346.- Archiu Regne de Mallorca. Procés criminal f. 178-276 trobem : ‘una dona nadiva d’Oriola parlava valencianesch’.

1348.- Guillem Anglés, dominico valencià, en sa obra: “Expositio de Ordine miase” diu, ‘Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus’.

1367.- Jaume Conesa, escrivent i traductor, membre de la Cancelleria Real de Jaume I, fon uno dels encarregats de transformar al romanç del poble la documentació.

1370.- El “Misteri d'Elig”(atra corrent opina que és de l'any 1266), un drama sacro-llíric escrit integrament en llengua valenciana.

1383.- Francesc Eximenis, escritor franciscà, doctor en teologia, català de Girona, en la transcripció de: “La trenta e dues” alabança a Valéncia del llibre “Regiment de la Cosa Pública” llibre presentat als Jurats de la ciutat de Valéncia diu sobre les arrels de la Llengua Valenciana: ‘La trenta dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascunsa a retengut ço que millor li es, i ha lexats los pus durs, e los pus mals sonants vocables dels atres, he ha presos los millors’

1390.- Frai Joan Monzo, escritor, religiós dominico, compon la seua obra en llengua valenciana : “Varii tractatus Idiomote Valentino”.

1394.- “Plegmatica del molt alt senyor rey Don Ioan ...” 2 hoj., en 4º apareéis : ‘… per manament dels Magnifichs Justicia e Jurats que tunc eren de la present ciutat de Valencia publicada, traduida de llati en vulgar Valenciá per los Reverents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII …’

1395.- Antoni Canals, gramatic, filosof, traductor, teòlec, frare dominico i escritor del Sigle d'Or Valencià, al traduir el Valeri Maximo diu : “Valerio Maximo”, pròleg-dedicatòria, fol. 4 llegim: ‘Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana ; empero com lur stil sia fort larch e quax confus... Canals, Antoni: “Valerio Maximo”, prolec-dedicatoria, fol. 4 del codex de la Biblioteca de la Universitat Lliteraria de Valéncia.’.

"...tret del llati en nostra vulgada lenga materna Valenciana axi com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana empero com lur stil sia fort larch e quasi confus.."

1398.- Antoni Canals, gramatic, filosof, teòlec, traductor, frare dominico i escritor del Sigle d'Or Valencià, compon en: lengua valenciana la seua obra ‘Escala de contemplacio’.

Sigle XV – L'assentament d'una llengua, la valenciana. El sigle d'Or[editar]

1404.- Jordi de Sant Jordi, religiós, guerrer, intelectual i escritor valencià del Sigle d'Or Valencià, compon el seu poema més hermoso, autèntica joya de la lírica en valenciano, “Estramps”.

1408.- AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358; Juny, 28. Valéncia; ‘Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte...’. AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358 P. Du la referència A. Ferrando: Consciencia idiomatica i nacional dels valencians, pag. 36

Compromís de Casp

1412.- Acta notarial del 6 de Juny sobre el Compromís de Casp, constan como representantes del Reino de Valéncia Sant Vicent Ferrer y Fra Bonifaci Ferrer y leemos sobre la lengua de los habitantes del Reino : ‘Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae...’. Acta notarial del 6 de Juny de 1412 sobre el Compromís de Casp. Citada per Salvador Faus i Sabater en: “Recopilacio historica sobre la denominacio llengua valenciana”, pag. 29; Valencia, 1994.

1413.- Antoni Canals, gramatic, filosof, teòlec, traductor, frare dominico i escritor del Sigle d'Or Valencià, escriu en: lengua valenciana la seua obra ‘Tractat de la confessio’.

1414.- Bonamat Ferrer, notari, en un protocol (2156) fa constar: Octubre, 26 Sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer ... per pacte special me aferme ab vós, En Johan Sànxez, il.luminador, alias scrivent... a apendre de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana en pla o al romans, en tal forma e manera que yo sàpia scriure e legir libres... Et yo, En Joan Sànxez, il.luminador qui.s dessús dit, promet a vós, En Felip çbricet, et al notari dessús scrit, stipulant e reebent, que yo us ensenyaré de legir e scriure lengua plana valenciana en tal forma que vós, per vós mateix, porets legir e scriure vostres libres... Archiu del Patriarca, protocol de Bononat Ferrer, 2.156, citat per L. Cerveró en “Pintores valencianos” i reproduït per A. Ferrando: “Consciencia idiomatica i nacional del valencians”, pag. 46

1418.- Guillem Copons, escritor, traductor i diplomàtic valencià, que va fer traduccions al valencià, (1350-c.1420): “Llibre del Tresor”, ‘...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich (Pere d'Artes), e als de sa nació desús dita…’.

1418.- Brunetto Latini, notari, filòsof i canciller de la república florentina, diu:....E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich, e als de sa nació desús dita. Brunetto Latini: “Llibre del Tresor”, Edició de Barcelona, 1971, pag. 76. Citat per G. Colom en “La llengua catalana”, pag. 61 i copiat de A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 47.

1430.- El genial valenciano Ausias March, poeta i cavaller valencià, uno dels poetes més importantes del Sigle d'Or Valencià i de la lliteratura valenciana, inicià la seua brillant etapa, sobe tot poetica, component totes les seues obresen llengua valenciana.

Ausias March

1430.- Ausias March, poeta i cavaller valencià, uno dels poetes més importantes del Sigle d'Or Valencià i de la lliteratura valenciana, en el sigle XVI se feren tres edicions (1543, 1545 i 1560) de les seues obres en Barcelona, les tres duen un gros llistat de “mots obscurs”, ademés en 1555 se va imprentar una edicio en castellà per Joan de Resa en la que inclou un “Diccionario Valenciano-Castellano”. No cal dir que en cap moment se fa menció a la llengua valenciana com a una llengua subordinada a una atra superior.

1458.- CANONISACIÓ DE SANT VICENT FERRER. La proclamació de dita Canonisació fon el 29 de juny de 1455 per Calixt III. S'escrigue el 1 d'octubre de 1458, i va ser firmada per Pio II : Diu: “In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus”.

1459.- Jaume Roig, mege i poeta palatí, escritor valencià del Sigle d'Or Valencià, compon “L'Espill”, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu: “...sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l’algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...”. Si aço pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l'Inquisició en l'any 1792, el llibre passà de ma a ma dels religiosos del Tribunal, apareix lo següent: “adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre...”, fins a once voltes en quinze folis.

1459.- Jaume Roig, mege i poeta palatí, escritor valencià del Sigle d'Or Valencià, en: “L'Espill” diu:

 • 634 sera'n romanç
 • 635 noves rimades
 • 636 comediades,
 • 637 amphorismals,
 • 638 façessials,
 • 639 no prim scandides;
 • 640 al pla texides
 • 641 de l'algemia
 • 642 he parleria
 • 643 dels de Paterna,
 • 644 Torrent, Soterna.
Joan Roïc de Corella

1468.- Joan Roïç de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià, que pertanygué a una família noble valenciana, en: “Parlament en casa de Berenguer Mercader” : ‘apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d’alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa’. Joan Roïs de Corella: “Parlament en casa de Berenguer Mercader”. Vid. M. de Montoliu: “Un escorç en la poesia i la novel.lística dels sigles XIV i XV”, pag. 154. Copiat de A. Ferrando: “Consciencia idiomatica..”. pag. 47

1472.- Joan Esteve, notari i escritor valencià en la seua obra "Liber Elegantiarum", diccionari Llatí-Valencià, diu: ‘Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima iligencia emmendatus...’.

1475.- Segons un document exhumat per Sanchis Sivera, (canonge e historiador valencià, director del Centre de Cultura Valenciana) i publicat en l'any 1930 en “l'inventari de bens del cavaller Pere Sarró, del 8 d'abril de 1475,”, es parla d'una biblia ‘de forma major en lengua valenciana, de emprempta, en paper, …’, i en un atre pergami del 28 de març del mateix 1475, descobert per Ramon Robres i encara inedit –segueix dient Sanchis Guarner (sic)– s´esmenta “una biblia major en pla, en llengua valenciana, de empremta, en paper, amb cobertes de fust amb quatre gafets...” Ventura, J.: “Inquisició espanyola i cultura renaixentista al P.V.”; pag. 187, Valéncia, 1978. Vid. també A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 48

1477.- En llemosi estava escrita també una Biblia d'un tal Llagostera, de la qual, vullgueren en Valéncia traure una Biblia impresa , ‘e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio’. Costa, J. “La desqualificacio”. En “Levante” de 16-2-1995

1478.- Bonifaci Ferrer, religiós valencià, germà de San Vicente Ferrer, conegut per ser traductor de la Biblia a una llengua romanç, en concret al valencià, escribía en l'última fulla de la Biblia traduïda al valencià e impresa en valencià: ‘...Acaba la biblia molt vera e catholica: treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia: e don de tota Cartoxa: germa del benaventurat Sanct Vicent Ferrer del orde de pricadors...’.

1478.- Bonifaci Ferrer, religiós valencià, germà de San Vicente Ferrer, conegut per ser traductor de la Biblia a una llengua romanç, en concret al valencià, publicà la primera traducció de la Biblia a una llengua romanica i diu: “de lengua latina en nostra valenciana”.

1481.- Lluís de Fenollet, (humaniste i escritor), publicà en Barcelona la traducción de “Historia de Alexandre de Quinto Curcio” de Plutarco, en el colofo d'esta obra, edicio de Barcelona de l'any 1481, es pot llegir: “... ‘… fon de grec en lati, e per Petro candido de lati en tosca, e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida...’.

1482.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, realisa la traducció de "La imitacio de Jesuchrist" diu: ‘Libre primer de mestre Johan Gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest món esplanat de lati en valenciana lengua...’, per l’escritor i traductor Miquel Pérez (Valencia, sigle XIV/XV). Pag. 1. Fon editat en Valéncia en l'any 1482. (Biblithèque National, Paris)

Lybre primer de mestre Johan gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest mon miserable esplanat de lati en valenciana lengua per lo magnifich Miquel perez ciutada […] ... he yo traduit de lati en valenciana prosa.

1485.- Joan Roïç de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià, que pertanygué a una família noble valenciana, en: “Ystoria de Joseph”, en que es pot llegir al començament en el pròleg; ‘...descriure en vulgar de valenciana prosa...”. Esta obra del teòlec i escritor Joan Roïç de Corella (Gandia, 1433/1443-1497), s'edità en Valéncia a on es conserva l'únic eixemplar del món. L'obra s'imprimí en l'any 1506.

... Descriure en vulgar de valenciana prosa...

1486.- Joan Roïç de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià, que pertanygué a una família noble valenciana, traduix “Vida de Iesuchrist” de Lodulf de Saxonia, 1486, trelladada de lati en valenciana lengua.

1488.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, traduí “La vida de Sancta Catherina de Sena”, Valencia 1488, de lati en valenciana prosa.

1489.- Jeroni Amiguet (Tortosa), fon un mege, gramàtic i humaniste català que vixqué un temps en terres valencianes, traduí la “sinonimia variatorum sententiarum” de ‘itálico sermone in valentinum’.

1489.- Joan Esteve, notari, escritor valencià i curial en l'escrivania real de Nàpols, publicà el “Liber Elegantiorum”, a on podem llegir en les linees del Colofo: “... Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani viri eruditissimi civis Valentiani regie auctoritate notarii publici: 'latina et valentiana lingua': exactissima diligentia emendatus...”. El ”Liber Elegantiorum” es el primer diccionari valencià i el mé antic llexic d'una llengua romanç, escrit en l'any 1472, publicant-se en Venecia en l'any 1489.

Tirant lo Blanch

1490.- Joanot Martorell, escritor i cavaller valencià, en "Tirant lo Blanch" a l'oferir-li l'obra al Princep Fernando de Portugal diu "... me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en en vulgar valenciana, per ço que la nacio d'on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar…’.

1490.- Martí Joan de Galba, escritor i cavaller valencià, en “Tirant lo Blanch”, en el colofó diu: ‘Aci feneix lo llibre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch, princep e Cesar del Imperi Grech de constantinoble. Lo qual fon traduit de angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana...’.

1490.- Marti Joan de Galba, escritor i cavaller valencià, terminà l'obra inacabada de Joanot Martorell “Guillem de Varoic” i diu: ‘… lo qual fon traduit de anglés en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich: e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell …’

1491.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, dedicatòria (a sor Isabel de Villena) del “Libre del menyspreu del món” trobem ‘… per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson...’. En la rubrica general del Libre primer, figura, en canvi, que el tractat fon splanat de latí en valenciana lengua.

1491.- Dedicatoria de la IMITACIO DE IESUCHRIST. “Comença lo libre primer de mestre ihoan gerson canceller de paris de la imitacio de iesuchrist e del menypreu de aquest món miserable splanat de lati en valenciana lengua per lo magnific en miquel pereç ciutada. Diu al final: “... traduit de lati en valenciana prosa...”. L'autor es Miquel Pereç. Edicio valenciana de l'any 1491.

1493.- Bernardí Vallmanya, escritor i poeta del Sigle d'Or Valencià en “Lo carcer d’amor”, ‘Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa...’. Barcelona, 1493. També va traduir "La revelacio del benaventurat apòstol Pau" i "Cordial d'anima, abdós en Valencia 1495, de vulgar idioma castella en valenciana prosa.

1493.- Entre los documentos pontificios se encuentra uno que dice, ‘… traduit en la lengua valenciana …’.

1494.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, en su obra "Vida de la Sacratissima Verge Maria" dice: ’...que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben escrites que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de parays que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra valenciana lengua …’.

1494.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, diu: Puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben en tots los idiomes escrites ...no deu esser en la nostra valenciana lengua callada...” Pereç, Miquel: “Vida de la Sacratissima Verge María”, De l'endreça a Na Monpalaua de Castellví; Valéncia, 1494.

1495.- Bernardí Vallmanya, escritor i poeta del Sigle d'Or Valencià, en el colofó de “Revelació del Benaventurat apòstol Sanct Pau” diu : ‘...de vulgar ydioma castella en valenciana prosa...’. Traducció de 1495, Valéncia.

1495.- Bernardí Vallmanya, escritor i poeta del Sigle d'Or Valencià ...de vulgar lengua castellana en stil de valenciana prosa. Vallmanya, Bernardí: “Lo cordial de l'ànima”, colofo. Traduccio de 1495

1496.- Joan Roïç de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià, en su obra "Primer part del Cartoixa", escribe: ‘Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua...’. Traducció de 1496, Valéncia.

1497.- Sor Isabel de Villena, poeta, escritora i religiosa de la noblea valenciana, pertanyent a la família dels reis d'Aragó i de Castella, (Casa de Trastámara), escrigue el: “Vita Christi en ‘Llengua vernacula valenciana’.

Part de la Carta de Don Hipolito de Samper y Gordejuela (Valencia, 1633-1700), Procurador General de su Orden de Montesa, Capellan de Honor de S.M. de su Consejo, su Asesor Jubilado de Bayle, General de la Ciudad, y Reyno de Valencia, Administrador del Hospital de Aragon, y Juez de la Nunciatura de España, datada el 20 d'agost de 1688 i inserta en el llibre Vita Christi, de Sor Isabel de Villena, del qual s'imprimí la primera edició en Valéncia l'any 1491. Es pot llegir entre llínees: Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana

1497.- Francesc Eiximenis, franciscà català de Gerona, en el final del proemi del “Art del Bon Morir” aparece : ‘… he deliberat traure'l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil’. Valéncia, 1980; pag. 51

1497.- Llegim en el colofó de l'edició barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fou “traduït de anglés en lengua valenciana”. Ferrando Francés, A.: “Consciència idiomàtica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 54

1499.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, realisa la traduccio de "La vida de Sancta Catherina de Sena", '...traduit de lati en valenciana prosa'. Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilació...”, Pag. 42. J. Ventura també cita este llibre, pero la data en 1486: “Inquisicio espanyola...”, pag. 144.

Sigle XVI – El final del Sigle d'Or[editar]

1500.- En el pròleg a les “Notes ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, (escritor e historiador), àlias Navarro”, destinades a l'ensenyament del llatí, el seu autor, per bé que s'autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu ‘valentino idiomate’, tot dient que ignora el que s'esdevé en atres llengües. Ferrando Francés, A: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pp. 51-52.

1500.- Roig de Corella, religiós, cavaller, escritor i poeta valencià, pertanygué a una família noble valenciana, en la “Segona part del Cartoixa, A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima”, llegim: ‘traduhida de latina lengua en valenciana prosa ...’. Valéncia, 1500

1502.- Jeroni Amiguet, mege i Catedràtic de Gramática, en la traducció de “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, llegim al començament i colofó: ‘... ex italico sermone in valentinum...’.

1504.- “Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia”, ‘… Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum…’. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, Valencia, 1980, pag. 52

1507.- Francesc Eiximenis, teòlec català, en sa obra "Scala Dei", escriu en Llengua Valenciana diferenciant-la del Llemosí: ‘Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar les coses divines’.

1507.- Barcelona En l'any 1491, el prologuiste de l'Art de ben morir... afirmava: “deliberé de traure'l segons la possibilidad del meu pobre entendre en lenguaje català clar e manifest estill”; pero en l'edició barcelonina de l'any 1507 del mateix opuscul, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase apareix aixina: “... he desliberat traure'l segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valéncia, 1980, pag. 54.

1508.- Bertomeu de Torres Naharro, poeta i dramaturc espanyol del Renaiximent i creador-introductor de novs formes teatralees i poétiques, en: su comèdia “Seraphina” utilisa l'italià i el valencià a banda del llatí

1510.- “Vida de Sent Vicent Ferrer” de Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or,: ’…me prega que yo volgues pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua… de aquest glorios sant la historia’. Miquel Pérez: “Vida de Sent Vicent Ferrer”, dedicatoria; Valencia, 1510.

1511.- Fra Tomas de Vesach, religiós dominico valencià, en la seua obra "La vida de la Seraphica sancta Catherina de Sena" diu en el Prolec: ‘dita istoria...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana’.

1514.- Abril, 28. Xativa. Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que traducido del Valenciano al Castellano dice: “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apèndix de documents. Primer. En ARV. Clero; Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que dice: ‘traducido del Valenciano al Castellano’. 1514.- En la segona edició del “Cancionero General” d'Hernando del Castillo, es fa constar ‘en les rúbriques d'algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades que han estat escrites en llengua valenciana’. Ferrando Francés, A.: “Conciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980; pag. 53

1517.- Bertomeu de Torres Naharro, poeta i dramaturc espanyol del Renaiximent, en su comèdia “Propalladia” es pot llegir que: ‘...Mas aveis destar alerta por sentir los personajes que hablan quatro lenguajes hasta acabar su rehierta. No salen de cuenta cierta por latín e italiano castellano y valenciano que ninguno desconcierta’.

1517.- Napols. El presentador que hace la introducción de esta Comedia (...) da al público un avance de su argumento. Al llegar al desenlace observa: “Serafina quedará con Floristán bien casada (.......) No salen de cuenta cierta Por latín e italino,Castellana y valenciano Que ninguno desconcierta... Torres Naharro, Bertomeu: “Propalladia”; Nàpols, 1517. Citat per Vt. Ferrer Olmos: “Comedias de un famoso extremeño”, en “Levante” (Especial) de 7 de febrer de 1981. I per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, pag. 50.

1518.- Barcelona ...trelladada de latí en valenciana lengua, Colofó de “Lo primer del Cartoxà”. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, pp. 54-55

1518.- Miquel Pérez, escritor valencià del Sigle d'Or, Barcelona “... és reestampada a la ciutat comtal el “Libre del menyspreu del món e de la imitacio de Jesuchrist”, de Miquel Peres, aixina mateixa en valenciana prosa Segons A. Ferrando:”Consciencia idiomatica ...”, pag. 55

1521.- Joan Bonlabi, filòsof i escritor, català de Tarragona, en: “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; trobem ‘ es llig ‘...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana...’. Frontispici; Valencia, 1521.

1521.- Joan Bonlabi, filòsof i escritor, català de Tarragona, en la seua traducció de "Blanquerna" (de Ramon Llull) a la Llengua Valenciana es disculpa per no ser expert en ella, ya que li resulta extrangera: ‘...Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua valenciana...’. ‘...segons me pregua me prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria [peregrina] y strangera...’.

1522.- Un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” diu: ‘He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana’.

1522.- “En l'any 1522 s'imprimeix en Barcelona un “Vita Christi del seràfic doctor sanct Bonaventura”, que, segons nos confessa en el pròlec el seu traductor, un monjo de Montserrat, respon a la necessitat de fer-en una versió catalana, encara que n’existix “entre nosatres (una), en lengua valenciana, que és a la nostra prou conforme”. S’hi refereix, es clar, a la de Roig de Corella”. Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 55

1523.- Francesc Eiximenis, traductor, escritor i mestre en Sacra Teologia, religiós franciscà, naixcut en Girona, en l'edició actualisada del llibre “Scala Dei”, Barcelona, diu: ‘… és novament traduhït de llemosí en nostra llengua vulgar valenciana …’.

1530.- Manuscrito que habla de la disputa del bisbe de Jaen contra los jueus, escrito en valenciana llengua.

1536.- Juan de Valdés, humanista, erasmista y escritor español, en: “Diálogo de la lengua” en su página 139 : ‘ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína’.

1538 Pere Antoni Beuter, historiador, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en: “Cronica General” (primera part), dedicatoria que diu: ‘...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse...’.

Andreu Sempere

1546 Andreu Sempere, humaniste, doctor en Medicina, catedràtic de Gramàtica i Retòrica per l'Universitat de Valéncia. Escrigué manuals i tractats i també poesia. Autor de: “Grammatica Valenciano-Latina”

1555 Joan Resa, escritor, poeta i capella del rei Felip II, publica su ‘Vocabulari valencià-castellà’. Incluido en las obras de Ausias March.

1559 “Pragmàtica o Real Orde” : ‘Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano’.

1560 Gaspar Gil Polo, poeta, escritor, jurista espanyol, notari i primer coadjutor de Mestre Racional del Regne de Valéncia. La seua calitat lliteraria li portà a ser admirat e inclús imitat per Miguel de Cervantes Saavedra, en les seues "Notas al canto del Turia": pag 334: "...y siguientes se lee: “Obres de Vicente Ferradis” en lengua Valenciana en la que agué joyes i en totes fon guanyador." pag 401: "....Poeta excelente, de fecundo ingenio, traduxo con propiedad las quatro Canticas del insigne Ausias March, del idioma natural al Castellano por orden del serenissimo Duque de Calabria, a quien dedicó con un fecundo Diccionario de las voces mas obscuras, que en Lengua Valenciana dificultaban el sentido de lo que queria decir Ausias March".

1561 Onofre Almudever, editor i poeta valencià, de llinage aragonés diu: ‘Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se'ls vullgueren aplicar.... ‘ en el seu prolec de "Lo proces de les olives".

1566.- Les instruccions, que los novament convertits del present regne de Valencia..........; "E que los pares y mares treballen a sos fills quant seran de poca edat de parlarlos en lengua Valenciana"

1568.- Valéncia. Plegmática del molt alt senyor Rey don Iohan... traduida de Llatí en vulgar Valencià per los Reuerents mestres de la Seu de Valéncia en l'any MCCCXCIIII. Y ara novament manada stampar... Valéncia, 1568, 2 hoj., en 4º. A. M. V. Biblioteca “Serrano Morales”. B. C. B. Legado Bonsoms.

Joan Llorenç Palmireno

1569.- Joan Llorenç Palmirenyo, aragonés de Teruel, dramaturc, pedagoc i humaniste. Catedràtic de poesia des de l'any 1550, en la seua obra "Vocabulario del Humanista" en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar, equipara la Llengua Valenciana a atress del seu entorno: ‘...Y aunque eso no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o lengua Portuguesa...’.

 • 1569-1608. Oriola. En capitol del dia 12 d'aquell mateix mes [XII-1592], fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: que havien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana... “Dietari de les resolucions...” (1569-1608, fol 95 vº de l'Archiu Capitular d’Oriola.

1571.- Estevan de Garibay y Çamalloa, historiador, genealogista i Croniste Real, en: "Los XL libros d'el compendio historial de las chronicas y Universal Historia de todos los reynos de España"; "El Doctor Per Anton Beuter, Theologo Valenciano, començo, a escreuir en lengua Valenciana, y despues en la Castellana"

1571.- Estevan de Garibay y Çamalloa, historiador, genealogista i Croniste Real, en: "Los XL libros d'el compendio historial de las chronicas y vniuersal Historia de todos los reynos de España"; "el vulgo llama Algarauia en grande parte de los reynos de Granada y Valencia, y la de los Romanos en el resto d'España, son las tres lenguas differentes, que oy dia se hablan en España, porque la Portuguesa, y Cathalana, y Valenciana, que algo discrepan de la Castellana, son en effecto deriuadas del Romance, padesciendo mucha corrupción, que es la que causa la differencia, que ay de las vnas alas otras."

1574.- Rafael Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià, en la obra "Libro de alabanzas de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana", entre multitud de referencias a la lengua Valenciana, dice: ‘...la lengua valenciana ha provado con todo cumplimiento, que la lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras han tomado gran numero de vocablos, y que la lengua valenciana es hija, y factura de la lengua Latina por derecha linea y propagacion...’.

Retrat de Martí de Viciana en l'any 1565

1574.- Rafael Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià, en: “Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” podemos leer: ‘Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho..’. M. de Viciana, Rafel: “Alabanzas de las Lenguas...”. Fascimil de les llibreries “París-Valencia”; pags. 40-41.

1574.- Rafael Martí de Viciana, historiador, croniste i notari valencià, en: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” escribe: ‘Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias’. M. de Viciana, Rafel: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”. Facsimil de les llibreries “París-Valencia”; pag. 18

1575.- Joan de Timoneda (1518-1583), escritor, dramaturc, impressor, editor i llibrer; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà y dos ‘en lengua valenciana, por ser natural suya’; en novela curta escrigué tant en valencià com en castellà. Citat per S. Faus: “Resum historic de la Llengua Valenciana”, pag. 57-58

1575.- Vicente Iustiniano de Antist, escritor e historiador dominico valencià, en: "La vida, y historia del apostolico predicador sant Vincente Ferrer valenciano"; "y lauauase con ella la cara, diziendo en Valenciano: A tan bona es aquesta aygua." 1575.- Vicente Iustiniano de Antist, escritor e historiador dominico valencià, en; "La vida, y historia del apostolico predicador sant Vincente Ferrer valenciano"; "quiso el santo que fuessen cantando vnos hymnos muy deuotos que el auia compuesto en Valenciano."

1575.- Vicente Iustiniano de Antist, escritor e historiador dominico valencià, en: "La vida, y historia del apostolico predicador sant Vincente Ferrer valenciano"; "Llamaron los Capitanes delas tres naciones, Aragonesa, Valenciana, y Catalana"

1575.- Vicente Iustiniano de Antist, escritor e historiador dominico valencià, en: "La vida, y historia del apostolico predicador sant Vincente Ferrer valenciano"; "A lo que se me opone de la costumbre de sant Vincente, no digo otra cosa, sino que si Dios me diera en el escriuir la gracia que a el le dio en el predicar, fuera grande necedad mia escriuir en otra lengua que la Valenciana, mas pues no me ha hecho essa merced, escriuo en Castellano" 1575.- Vicente Iustiniano de Antist, escritor e historiador dominico valencià, en: "La vida, y historia del apostolico predicador sant Vincente Ferrer valenciano"; "y dirigiendo la obra a V.S. que todos son Valencianos, aya querido escriuir en lengua estraña la historia de vn santo que toda su vida predico en Valenciano." 

1576.- En los “Registres de Valéncia del Consell de la Vila d’Elda” (Registres de l’any 1576), encontramos : ‘Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó’. “Con los fueros en la mano”, articul de Vte. Giner Boira en “Las Provincias” ; dimarts 8 de decembre de 1981, pag. 5.

1579.- Jorge de Montemayor en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Incluyó en el libro un "vocabulario valenciano-castellano para entendimiento de estos ultimos"). 1579.- Jorge de Montemayor en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Parecer que dio el maestro Iuan Lopez de Hoyos en 1578: “y escriuio en lengua Lemosina, que es lengua entre Catalana y Valenciana, o por mejor dezir, vn mixto de Catalana, y algo de Gallega, y Valenciana”

1580.- Onofre Pou : “Thesaurus Puerilis”, nota introductoria diu ‘...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despuix lo llati...’.

1582.- Vincente Iustiniano Antist en “Verdadera relacion de la vida y muerte del Padre Fray Luys Bertran”; “y se le hazia vna enfermedad que llaman en Valenciano de peçones”

1585.- Geronymo Çurita en “Los cinco libros primeros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragon”; “Fue muy constante y notorio, que predicando en su lengua Valenciana”

1586.- “Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colombia” (foli 977, vers), consta: ‘...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian ... ’Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colòmbia (foli 977, vers). Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, peg. 61.

"Dietari" de Pere Joan Porcar

1589.- Pere Joan Porcar: ‘Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...’. Porcar, Pere Joan: “Dietari 1589-1628”; Antologia de l’editorial “Alfons el Magnanim”; pp. 87-88.

1591.- Actes Concili Tarraconense trobem la cita : ‘Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit … in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur’.

1592.- En Oriola, en capítul del dia 12 d’aquell mateix mes (decembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: “que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana” “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola). Copiat de Vt. Pitarch: “La llengua de l’administracio eclesiastica”. En “L’Espill” nº6/7, 1980; pag.68.

1596.- Juan de Madariaga en “Vida del serafico padre San Bruno patriarca de la Cartuxa de Portaceli”; “porque en buen Valenciano no se dize doña , sino donna Maria”

1599.- En la historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio se narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: ‘un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el Auto (proceso de Canonización de San Vicente Ferrer, en el Archivo del Convento de Predicadores) en idioma valenciano, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist’.

Sigle XVII – El crepúscul[editar]

1600.- Francisco Diago, historiador i religiós valencià, en: “Libro Primero de la Historia de San Vicente”, trobem en la pàgina 109 : ‘Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...’.

1600.- En l'obra “Romances, en Romancero general”, d'autor anónim, podem llegir: ‘Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego …’.

1600.- Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que ‘pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...’ Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” en pág. 181.

1600.- Consta documentalmente que los inquisidores mandaron el 14 de agosto de 1600, al notario Geronimo Sanz ‘que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana’ los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” (García Carcel, “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 78.

1602.- Hernan Nuñez y Guzmán, latiniste, heleniste, paremiòlec i humaniste espanyol, també conegut com el Comendador Griego, en: “Refranes ó Prouerbios en romance”; “Pera, presec y melo, volen lo vi fello, valenciano, pera, durazno y melon quieren el vino puro” 1604.- Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español, En su obra “El peregrino en su patria”: ‘Cusi voglio far anche io, y en omni lingua parlar. En valenciano diró: Cap de mi mateix, voleu que os nafre, giraus, per Deu, …’.

Primera part de la Cronica General de toda españa, y especialmente del Reyno de Valencia de Pere Antoni Beuter

1604.- Pere Antoni Beuter, escritor, historiador, exégeta valencià, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en: “Primera parte de la Cronica general de toda España, y especialmente del Reyno de Valencia “...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compusey pienso que hizo algun provecho en nuestra tierra.... “Cronica General” (primera part), dedicatoria; Valéncia, 1604 (edició en castellà reproduint la original de l'any 1546).

1604.- Pere Antoni Beuter, escritor, historiador, exégeta valencià, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en: “Primera parte de la Cronica general de toda España, y especialmente del Reyno de Valencia “; “Luego no es razon que a nadie le parezca mal, que siendo yo Valenciano natural, y escriuiendo de Valencia a los Regidores della escriua en Castellano, lengua estraña para Valencia, por el respeto del prouecho comun, y diuulgacion mayor en toda España de las gracias que Dios ha concedido a este Reyno, que no se le haze a la lengua Valenciana perjuyzio en ello, ni pierde por ello el ser habla polida dulce, y muy linda.”

1604.- Pere Antoni Beuter, escritor, historiador, exégeta valencià, teòlec i el primer croniste del Regne de Valéncia, en: “Primera parte de la Cronica general de toda España, y especialmente del Reyno de Valencia “;Tengo pues, a mi ver, harto bien fundado mi proposito, que de la lengua Valenciana se aprovechó y acaudaló el famoso padre de las rimas en Italia Francisco Petrarca.”

1604.- Romancero general en que se contienen todos los romances que andan impressos; “Ya saben hablar Frances, Italo,Ingles, y Caldeo, Bergamasco, y Valenciano, Portugues, Morisco y Griego.” 

1604.- Bartolomé Jiménez Patón, humanista, gramàtic, retòric i filòlec espanyol, en: “Elocuencia española en arte”, ‘Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria’.

1607.- Fray Gregorio García, cronista i misionero dominico espanyol en América, en: “Origen de los indios de el Nuevo Mundo” aclarix a la pàgina 287 : ‘hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas’.

1609.- Francisco de Quevedo, noble, político y escritor espanyol del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España. En su obra “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” leemos ‘Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano’.

Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en: “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “ha venido a tener nombre de por si, y llamarse lengua Valenciana y a merecer asiento entre las mas dulces y graciosas del mundo"

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en: “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; "de nuestra lengua, baste saber que merecio nombre de Apostolica, ........ nuestro Vicente Ferrer con la Valenciana fue entendido de todas las naciones y lenguas del mundo"

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en: “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “Y que Origuela, o Oriola (según lo pronunciamos en Valenciano)”

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “De la penitencia, que en vulgar Valenciano llamamos las arrepentidas”

Portada de la "Segunda parte de la decada primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia"

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “Y en el vulgar Valenciano ha durado hasta nuestros dias pronunciar Domna fulana”

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “pero es cierto que corre parejas en ella la Valenciana, siendo esta la mas pulida y cortesana dellos, y la que se entiende en los pueblos mayores y ciudades” Parla de lilla de Saldinia

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “y estan advertidos los impressores, que en los libros de lengua Valenciana, han de tener a mano muchos moldes de la e, y de la s, letras suavisimas”

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “son en todo tan parecidos a los de su madre la latina, que un razonamiento ordenado en Valenciano fino, tiene sonido y apariencia a latin”

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “Parar, es lo mesmo en Valenciano, que dexar de hazer una cosa”

1610.- Gaspar Escolano, eclesiàstic, escritor e historiador valencià, cronista del Regne de Valéncia i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, en “Decada primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia “; “Que entrandose la Castellana por los mojones de Valencia, se ha enseñoreado de suerte del gusto de todos, que la natural Valenciana ha ydo afloxando de su vigor” 

1611.- Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturc i soldat espayol, diu: ‘La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable’.

1613.- Francisco Diago, historiador, escritor, religiós de l'orde de predicadors, Croniste Major del Regne d'Aragó, en: “Anales del Reyno de Valencia: tomo primero: que corre desde su poblacion despues del diluuio hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador”; “para este acrecentamiento la despoblacion y ruynas de su vezina Quadraginta, llamada Quaranta en lengua Valenciana”

1613.- Francisco Diago, historiador, escritor, religiós de l'orde de predicadors, Croniste Major del Regne d'Aragó, en: “Anales del Reyno de Valencia: tomo primero: que corre desde su poblacion despues del diluuio hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador”; Assentaron su Real en vn collado, que despues se dixo del Codol en lengua Valenciana, por razon de un crecido guijarro”

1613.- Francisco Diago, historiador, escritor, religiós de l'orde de predicadors, Croniste Major del Regne d'Aragó, en: “Anales del Reyno de Valencia: tomo primero: que corre desde su poblacion despues del diluuio hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador”; hicieron resolucion de passar a cuchillo a todos los Christianos que desde tiempo de los Godos morauan fuera de los muros de aquella villa en el Arraual que dizen Roch en lengua Valenciana, para poderle mejor defender del exercito Christiano, y que huuieran effectuado esta resolucion, sino fuera porque el Alcayde del Castillo la descubrio en secreto a cierta muger Chrystiana que hauia dado el pecho a vn hijo suyo para que se escondiese y pusiese en saluo en el Castillo.

1613.- Francisco Diago, historiador, escritor, religiós de l'orde de predicadors, Croniste Major del Regne d'Aragó, en: “Anales del Reyno de Valencia: tomo primero: que corre desde su poblacion despues del diluuio hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador”; “Y no faltó quien en Valenciano lo traduxo desta suerte: De Adoniram la fossa es esta, que vingue Salomo del Re seruent, dia y mori tribut lo pera rebre” Traduint unes inscripcions romanes, lo que quedaven delles. 

1614.- Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturc i soldat espayol, en: “La gran sultana Doña Catalina de Oviedo” dice : ‘Esta lengua de valor por su antigüedad es sola enséñale la española, que la entendemos mejor (…) la bergamasca de Italia la gascona de Galia (…) y si aquestas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa’.

1617.- Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturc i soldat espayol, en: “Persiles y Segismunda” leemos que “cerca de Valencia...la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable” (III, c.12). Prosiguiendo el peregrinaje a Roma: “al salir de Villarreal, una pastora valenciana...en su graciosa lengua”

1619.- Vicencio Blasco de Lanuza, escritor e historiador, estudió en las universidades de Valencia y Salamanca y se doctoró en Teología, singular erudito en materias literarias e históricas, en: “Vltimo tomo de Historias eclesiasticas y seculares de Aragon, desde el año 1556 hasta el de 1618”; ”solia responder en Valenciano, beneyta sea la Puritat de la Mare de Deu”

1619.- Vicencio Blasco de Lanuza, escritor e historiador, estudió en las universidades de Valencia y Salamanca y se doctoró en Teología, singular erudito en materias literarias e históricas, en: “Vltimo tomo de Historias eclesiasticas y seculares de Aragon, desde el año 1556 hasta el de 1618”; “y de mi mismo nombre, porque Vicente Blay en lengua Valenciana es lo mismo, que Vincencio Blasco en Aragon” 

1620.- Pere Joan Porcar, religiós i escritor valencià. El 25 de abril de 1612 moría Francés Jeroni Simó, ejemplar y virtuoso sacerdote. Pere Joan Porcar (1560-1629), le evoca con respeto dedicándole una canción con este título: “Cançó en alabança de mossén Francés Jeroni Simó en totes les llengües”. Las lenguas que figuran son: Valencià, castellà, aragonés, català, mallorquí, portugués, biscaí, francés, negre i morisco. Lucio Izquierdo (Catedrático) (3.4.1990, Las Provincias)

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; “ Lo tercero que demanda es, en prouecho del caminante, porque esparteña en Valenciano se llama, lo que dezimos nosotros del arabigo alpargate”*

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; "Pera, presec, y melo, volen lo vi fello, en Valenciano. Pera,durazno y melon quieren el vino puro."

Hernán Nuñez de Guzmán

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; "Figa verdal, y moça de hostal, palpan se madura, en Valenciano. Higo verde, y moza de meson pellizcando maduran”

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; "Les paraules bones son, mas lo morro foch quel creme, en Valenciano. Las palabras buenas son, mas el sonsonete, fuego que le queme."

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; "Ianot de la Rasa, que ni paga, ni baralla, en Valenciano, Ianot de la Rossa es nombre proprio. Vale el refran contra los que no pagan por bien, ni por mal. "

1621.- Hernán Nuñez de Guzmán, latinista, helenista, paremiólogo, humanista español y professor de Retorica y Griego, en la Universidad de Salamanca, en “Refranes o Proverbios en romance”; “A dona afeytada, girali la cara, en Valenciano. A la muger afeytada bueluele el rostro”

1622.- Vincencio Blasco de Lanuza, escritor e historiador, estudió en las universidades de Valencia y Salamanca y se doctoró en Teología, singular erudito en materias literarias e históricas, en: “Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon”; “y fundaron su Monasterio, que dixeron san Geronymo de la Murta, por los muchos arrayanes que alli ay, que en lengua Valenciana se dizen murtas”

1628.- El mallorquin Andres Bosch, escritor, diu: ‘tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana’.

1629.- Antonio Vázquez de Espinosa, religiós espanyol, teòlec, carmelita i escritor, en: “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”. En la Primera parte, diu: ‘......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes …’.

1631.- 1631.- Antonio Ferrer i Millan, valencià, es doctorà en ambos derechos en la Universitat de Valéncia, d'a on fon catedràtic, obispo titular de Heliópolis de Augustamnica i de Segorbe, en: “Arte de conocer y agradar a Iesvs”; “si canta sobre la casa de noche la lechuza ( que en Valenciano se llama oliva , con el acento en la o)"

1632.- “Últim testament d’Ipolita Soler, muller de Felis Bru, ciutadà.... (19-10-1632)”. A. R. V., Clero, caixa 1050, lligall 388, pàg. 1. llegim: ‘octubre, 19. Xàtiva. Entre les raons aduides pel Dr. Mathias Bosch (regidor de S. Felipe) en defensa d'un dels hereus (el canonge Bru) se llig la següent frase: Por si se duda esto lo fundo con tres textos, el uno en lengua valenciana, que es el fuero 3º...el otro en latín... y el otro en lengua castellana…’.

1636.- Diego Cisteller, catedràtic ilercense, en “Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña” leemos: ‘...En Valencia los más son bilingües, sin que se hagan estoruo en la pronunciación las dos lenguas Valenciana y Castellana’.

1636.- Diego Cisteller, catedràtic ilercense, testifica en el seu manuscrit Ms. 1010 : ‘los padres Lorenzo San Juan, y Blanch (...) y otros apostólicos varones de la Compañía de Jesús son valencianos, y predican en valenciano en Cataluña’.

1636.- Diego Cisteller, catedràtic ilercense, afirma en el seu: “Memorial en defensa de la lengua catalana” dirigido a la Generalidad de Cataluña que el idioma de los valencianos era independiente de cualquier otro peninsular al recordar que ‘las leyes de Castilla están en castellano; en Valéncia, en valenciano; y en Cataluña, en catalán’.

1639.- Marco Antonio Ortí Ballester, escritor, notari i secretari del Regne de Valéncia, en: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia” diu: ’En algun temps (y no tan antic que yo nol haja alcançat) solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa lengua…’.

1639.- Fray Gabriel Téllez Girón, (conegut per “Tirso de Molina”), religiós mercedari espanyolque destacà com a dramaturc, poeta i narrador del Barroc, en: “Historia General de la Orden de la Virgen María de la Merced” (foli 69 del manuscrit); ‘...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana)…’.

1639.- Marco Antonio Ortí Ballester, escritor, notari i secretari del Regne de Valéncia: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia”, a la introducciò es llig ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano’.

1640.- Diego de Colmenares, historiador español, en: “Historia de la insigne ciudad de Segouia”; “y le entendían todas las naciones, predicando sienpre en su lenguage Valenciano“

1640.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Siguense algunos versos escritos en lengua Valenciana

1643.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Fabula …... que me pidieron en una academia, en Valenciano

Retrato de Llorenç Mateu i Sanz

1644.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista y escritor español, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En idioma valenciano seria qui, lo mismo que quien”

1644.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “Ninguna destas significacion se conforman con el verdadero sentido, y assi entiendo que es diccion valenciana: en la qual mas es lo mismo que masada o cortijo”

1647.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “A la predicacion de San Vicente Ferrer que predicando en idioma Valenciano le entendian todas las naciones”

1647.- Llorenç Mateu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En llengua Valenciana publicau lo juhi universal”

1651.- Pere Jacint Morla, eclesiàstic i poeta valencià del Barroc que escriví en llengua valenciana i en llengua castellana, en: alabança del autor del libro. Romance en idioma valenciano... Dins de: “Memorias de los sucesos particulares de Valencia, y su reino en los años(...), tiempo de peste”; de Fra Francesc Gavalda.

1654.- Llorenç Matheu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en su: “Tractatus de Regimine Urbis et Regina Valentiae” podemos leer en su página 504 : ‘Reperi in Hispania lenguas, veterme propiam : Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Ebraicam, Valentinam, Catalaunam’.

1655.- Poesia de Marco Antonio Orti i Moles, escritor i poeta, diu ‘...és diligència molt vana inquirir les excel.lències de la llengua valenciana...’. 1658-1660.- Juan de Solórzano Pereira, jurista español, el más destacado publicista del derecho indiano, en “Emblemas regio-politicos”; “Al que haze lo que puede, Dios no le niega su gracia, a que corresponde el refran Valenciano, Qui juga no dorma.”

1658-1660.- Juan de Solórzano Pereira, jurista español, el más destacado publicista del derecho indiano, en: “Emblemas regio-politicos”; en lengua Valenciana todavia saliera bien como en latin, y assi avia pensado dezir: Nom diras qual es la veu que en lo cel esta sancera, y la silaba primera en la tierra sols se veu?”

1660.- Geronimo Cancer i Velasco,. dramaturc i poeta espanyol en “Manogito de entremeses, a diferentes assumptos, de bayles, y mogigangas; Entremes de las lenguas”; “Sale un valenciano: Mol bon dia os done Deu.”

1660.- Geronimo Cancer i Velasco, dramaturc i poeta espanyol, en “Manogito de entremeses, a diferentes assumptos, de bayles, y mogigangas; Entremes de las lenguas”;”Por la Creu Cuberta del Rumarti, que si tire el meu macheto de chelva os donara un bon chiro por lo chesto, per belitre, e brut, anau al diable bochi” 

1660.- Llorenç Matheu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; A una moça que de dos galanes que tenia uno era capon otro viejo pidiose en lengua Valenciana”

1666.- Llorenç Matheu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “y al fin de cada poema pongo el año en que se escrivio. Los de lengua Valenciana estan al remate”

1666.- Llorenç Matheu i Sanz, jurista i escritor espanyol, en: “Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, que quizás serán los menos malos”; “En llengua Valenciana publicau.......643” 

1667.- C. Sarthou, escritor, en: ”Datos para la historia de Játiva”, Tom1º, pàg. 89; El Dr. J. Bta. Ballester, arcediano de Sagunto, en un sermón que ante el colegio notarial de Valencia y que imprimió Jerónimo Villagrasa, dijo aquel buen hablista de nuestra lengua: “ que sía la lengua valenciana millor que totes les de Europa en apres de la lengua sancta, que es la Hebrea, a no havero yo defensat en publiques conclusiones nom atreveria a estamparo y es cert, perque ademés de la gracia, brevetát, conscisió, mes que lacónica, y energia sua, es molt sentenciosa, significativa, conceptuosa y aguda y té emfática valentia forza y magestat en les ses paraules...’.

1667.- Joan Baptista Ballester, teòlec valencià, doctorat en arts (1637) i teologia (1640) en l'Universitat de Valéncia, en: “Ramellet del bateig del fill y fillol de Valéncia y apostòlich sanct Vicent Ferrer”, dedicatòria al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35: ‘… que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa …’.

1671.- El obispo de Tortosa confirme que tiene en su poder una còpia de la Biblia de San Pere Pascual escrita en la lengua de los valencianos en 1290.

1671.- Baltasar Sapena y Zarzuela, poeta y escritor, en: “La cándida flor del Turia” en la página 26, ‘Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente’.

1674.- Joseph Llop, abogado, asesor juridico de la Generalitat del Regne, catedratico de lengua griega en la Universidad de Valencia, en: “De la Institucio, Govern Politich, y Juridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, y Valls; y Nova, dita del Riu”, al pròlec ‘...Y no es de menys consideració el haver usat lo autor del nostre Idioma Valencià...’.

1674.- John Owen, teologo, administrador académico de la Universidad de Oxford, en: “Agudezas de Iuan Oven traducidas en metro castellano, ilustradas con adiciones y notas por don Francisco de la Torre”; “y en Valenciano las mismas letras, fuera la d, mor y dorm, muere y duerme”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: “El Valenciano llama a la axaqueca migraña”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: “Camaroja, cierta especie de endivia, que por otro nombre llamamos chicoria. Es vocablo Valenciano.”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: “El Valenciano llama a la silla, cadira”

Portada de l'obra. Biblioteca Nacional de Espanya

1674 Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: Chichon, el calondron , torondron, de chorus, en Valenciano torondo que se levanta en la frente”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: “El Valenciano la llama granela, ; y el italiano grahata”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: “agua nefa, en Valenciano es el agua de olor con que rocian el aire”

1674.- Bernardo de Alderete, canónigo de la catedral de Córdoba y uno de los hombres más doctos de su tiempo, en: “Del origen y principio de la lengua castellana”: "Fusta ~ vale madera delgada aserrada, y los oficiales della se llaman en lengua Valenciana fusteros” 

1674.- Juan Calvo médico cirujano, en “Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y particular del cuerpo humano”; “que en Valenciano dizen estanca sangre”

1674.- Juan Calvo, médico cirujano, en: “Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y particular del cuerpo humano”; “darle han una escudilla de caldo de mercuriales (al qual dizen en Valenciano malcorage)” 

1676.- Fray Francisco de Santa Inés, religioso, escritor, en: la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas”. dice ‘Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya’.

1677.- Fray Cristoval Mercader, religioso, escritor, en: “Vida admirable del siervo de Dios Fray Pedro Esteve, Predicador Apostólico”; 3ª edició (Facsímil de la 2ª), pàg. 141 (1ª ed. en 1677; 2ª en 1865; 3ª en 1982) llegim ‘Con el celo de la honra de dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido y el amor y cariño que tenia a sus paisanos, se ofreció a esta jornada, para la cual hizo prevención de varias medicinas, polvos, clísteres, que el Siervo de dios llamaba en su lengua valenciana carabines esquerreres y como Maese de campo de este tercio, marchó con él’. ‘...Al cabo de algunos dias vencieron los nuestros... y celebró las gracias nuestro varón de dios en sacrificio y oraciones, como él mismo solía cantar a los soldados valencianos que quedaron en la sangrienta lid en su lengua valenciana’.

1677.- Juan de Aguas, escritor, en: “Discurso historico-eclesiastico en defensa de la tradicion legitima, con que las Santas Iglesias de los Reynos de España celebran, y veneran sus Santos propios”; “Supongo en primer lugar, que San Vicente no escrivio estos sermones en Latin. Predicava el Santo en lengua Valenciana y todas las naciones de Europa le entendian”

1677.- José de M. Cardona, escritor y cabildo de Valencia, en: “Sermon en las exequias ...del padre dotor Domingo Sarrio”; “se apellidase SARRIO cuyas letras en perfecto Anagrama Valenciano dízen; ROSARI. Que en idioma Castellano es lo mismo que ROSARlO”

1681.- Vicente Marés, escritor, doctor en Teologia, i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz dicen en “La Fénix Troyana” que, ‘…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia). “En la valenciana hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, arábiga…’.

1685.- Juan de Fenollet decia ‘Dióse a la predicación, aprovechando mucho con su doctrina y ejemplo. Suyos son ocho sermones manuscritos hechos a diferentes asuntos: los seis en lengua latina y los dos en idioma valenciano, que me comunicó el Ilmo. Sr. Don Enrique Pimentel, meritísimo Obispo de Cuenca...’.

1688.- “Carta de Don Hipolito de Samper i Gordejuela”, eEscritor, religioso del hábito de Montesa y procurador general de esa Orden, se graduó en Cánones por la Universidad de Valencia y llegó a ser catedrático de Decreto de la misma. Era rector del Colegio de la Orden y prior de la iglesia de San Jorge, parlant del llibre de Sor Isabel de Villena.; ...Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana...

1688.- Luis de Salazar y Castro, Cronista General de España e Indias, caballero de la Orden de Calatrava, en la que llegaría a ser comendador de Zorita de los Canes y procurador, en: 'Advertencias históricas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos'; "sor Isabel de Villena [...] dexó escritos dos libros, uno de sermones, que no se dió a la estampa, y pidiéndole prestado un religioso del Carmen se perdió, por descuido de aquellas santas religiosas. Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana."

1688.- En las letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, se descriu: ‘Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…’.

1689.- Gerónimo Cortés, matemático, astrónomo, naturalista y compilador valenciano, en: “Fisonomia y varios secretos de naturaleza”; “Dos secretros ay para quitar el hipo, o exenglot que dizen en Valenciano”

1689.- Gerónimo Cortés, matemático, astrónomo, naturalista y compilador valenciano, en: “Fisonomia y varios secretos de naturaleza”; “untadle con azeyte de almástiga, ú de mastech que dizen en valenciano”

1689.- Joseph Ortí i Moles, poeta y comediógrafo español, fue doctor en leyes en Valéncia, secretario de la diputación y regente del Libro de Memorias de la Ciudad​, en: “Exequias de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luysa de Borbón... diu ‘...y por si el idioma valenciano causare alguna dificultad...’.

1697.- Diego José Dormer, doctor en derecho, historiador y diacono. Fue uno de los cronistas del Reino de Aragón más destacados. En: “Anales de Aragon desde el año MDXXV ... hasta el de MDXL “; “Que fuessen diez para consumir los vestidos hechos y enseñarse en la Lengua Española o Valenciana”

1699.- Francisco de Quevedo, fue un escritor español del Siglo de Oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, en: “Obras de don Francisco de Quevedo Villegas divididas en tres tomos”; “Ocasionose esta instrucción de una carta, que el Rey Catolico recibio de Alicante en Valenciano, que traduzida dize assi”.

Sigle XVIIILa decadència[editar]

1707.- Libro del “Real Acuerdo”, fol. 103. leemos ‘En dicho dia dixeron que para la facil expedicion de los pleytos y mayor satisfacción de las partes, en attención a que los más pleytos son autados en lengua valenciana que por lo regular no la entienden los relatores de Castilla y es razón que se impongan bien en la substancia y términos de ellos acordaron y mandaron que siempre que suceda entregarse pleytos autados en lengua valenciana a relator castellano, haya de conferirse este y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la sala para que con la noticia que le subministrase se haga capaz de los términos de dicha Lengua y ambos concurran a la relación sin que se falte en ella a la substancia para mayor satisfacción ...’.

1707.- “Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V”, el principi del fi: ‘observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana’.

1711.- Anonim en “Poesias Sagradas”; “Decimes en Valenciá”

1711.- Anonim en “Poesias Sagradas”; “Pera la vila de Ontiñent se me demaná en Lengua Valenciana un Arguilando de la Puríssima Concepció, que es estil de aquella vila eixir denit los musichs cantant una cosa com a Goigs” 

1716.- En “Llibre de Visites.... f. 306 vº figura un certificat adreçat al bisbe, en els termes següents: ‘Certifico, y hago fee Yo el infrascrito en nombre de Archivero del Clero de la Iglesia Parrochial de la Villa de Villareal, como en el Libro donde se continuan las Determinaciones Capitulares de dicho Clero, se enquentra uno a los veinte y dos de octubre del presente Año 1716 el qual traducido fielmente de Valenciano, en Castellano, es como se sigue...’.

1723.- Gregori Mayans i Siscar, erudit, juriste, historiador, llingüiste i polígraf valencià, diu en: “Abecé español” ‘... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i así los demás’.

1723.- “Registro. Autos civiles de la Real Visita de amortización del cura de la Yglesia Parroquial del Lugar de la Alcudia dels Crespins...1723” A.R.V. Bailia, lletra A, exp. 3298, foli 7 (2ª visita) queda constancia ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano “Llibre dels contes de la Alcudia dels Crespins”, y contiene ciento y quarenta y cinco foxas, numeradas...’.

1732.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Practica de Ortographia, para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”.

1733.- Carlos Ros Hebrera, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en ‘Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino’.

1734.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Epitome del origen y grandezas del idioma Valenciano” se lee, ‘… este Epitome, Panegyris laudatoria, de la lengua valenciana, en si mesmo se lleva la aprobación que solicita …’.

1734.- Rosa Trincares, escritora y poeta, en: “En elogi dels tres llibrets” se dice ‘… Com esta, quen ella, com à Phenix, Resucites la lengua Valenciana?’.

1735.- Francisco Vidal y Mico, escritor, en “Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano Apostol de Europa S. Vicente Ferrer”; “un pedazo de ropa interior de Christo,al qual el mencionado Auto en Idioma Valenciano llama asi : Un tros de la Gonella de Jesu Christ.” 

1735.- Francisco Vidal y Mico, escritor, en “Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano Apostol de Europa S. Vicente Ferrer”; “Verdad es que en sus sermones Impresos se hallan algunas gracias de la gracia, y frases graciosas de la Lengua Valenciana, en que siempre predicava”

1736.- Carles Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, publica : ‘Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana’.

1736.- Carles Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “No perque nostra llengua valenciana esta hui arrimada, puix a penes s’escriu en ella, ham de pensar que es roin”, del seu llibre “Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana” 1737.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Norma breve de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano”; ‘… aunque servirà tambien para el valenciano, y otros …’.

1737.- Gregori Mayans i Siscar, erudit, juriste, historiador, llingüiste i polígraf valencià, en: “Orígenes de la lengua Española” se lee ‘La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana de la castellana. (...) De todas las tres la más suave y agraciada es la valenciana...’.

Tridente sceptico

1738.- Joaquín Xaló Granel de Ribas Altas, estudió en la Universidad de Valencia y obtuvo los grados de maestro en artes, de doctor en ambos derechos y en medicina), escritor, en 'Tridente sceptico en España, physica natural agricultura y magica esperimental para acrecentar las cosechas'; "Estas muchas veces se echan a la calle, y estas son las que recogen los barrenderos, que en Idioma Valenciano se llaman fematers" 

1738.- Archiu Municipal de Caudete, “Auto para que los capítulos y ordenanzas de las aguas de esta Villa (Caudete) se traduzcan en Lengua Castellana” consta, ‘... se traduzcan de la Lengua Valenciana en que estan escritos ... Y respecto de estar escritos en Lengua Valenciana...’.

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario valenciano-castellano”.

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “que para el uso de los que entienden algo la Lengua Valenciana, ó que por la semejanza de la voz al Castellano antiguo , y al Latin”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “saco el Idioma Valenciano esta energia de la Lengua Latina, de la que es hija la mas legitima, pues conserva infinitas vozes en su propio ser : otras con la mutación sola de una, u otra letra : e innumerables con la variación sola de la terminación”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Bien claro lo mostró esto el Erudito Chronista de esta Ciudad , y Reyno , Martin de Viciana , en su Libro de las Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega , Latina , Castellana , y Valenciana , impreso en Valencia, en la Oficina de Juan Navarro , año 1574.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Mereció nuestra Lengua Valenciana el timbre de Apostolica, y Santa, porque sírvió de Clarín de la Divina Sabiduría, pues resonó la harmonía de su voz por todo el Orbe, quando articulada en la boca de San Vicente Ferrér, hijo, y ahijado de Valencia, le entendieron, no tan solo todas las Naciones, si que hasta los simples, sordos, locos , y muchachos incapazes: que esta Lengua fue como el Manna , pues se acomodo ( predicando en ella San Vicente ) á la inteligencia de todos, entendiéndolo al Santo cada uno en su Lengua Natural: maravilla que tal vez no podrá alegar otro Idioma: que por cierta, y tan notoria, se omiten las citas de su verificación.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “A San Vicente Ferrer, con gran privilegio suyo y de la Lengua Valenciana, le concedió la Eterna Sabiduría, que predicando siempre en Valenciano ( segun se ha dicho) le entendiesen todas las Naciones, como si les predicara en la Lengua de ellos”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “y tambien dize aver defendido en publicas Conclusiones, ser la Lengua Valenciana mejor que todas las de Europa: con otras muchas alabanzas de nuestro Idioma”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “en un arca, o cofre escrita en verso de Lengua Valenciana, toda la Fiesta, de la manera que con rendidos cultos, cada año se le celebra en el dia 15 de Agosto”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “De lo que es visto, que la Virgen Nuestra Señora se da por contenta, que las glorias de su Asumpcion Triunfante, se canten, y publiquen en Lengua Valenciana: circunstancias todas para ser amada, y reverenciada nuestra Lengua Materna.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “para hablar con artificio la Lengua Valenciana, tiene todo lo necesario: á mas de ser ella en si Lacónica, breve, sentenciosa, y significativa: sin la dulzura, suavidad, gracia, y energía, para explicarlo todo, con tanto donayré, puntualidad , y primor, como pueda tener otro qualquier Idioma.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Diferencia el Valenciano Alphabeto, del Castellano, en solo estas quatro letras: g, h, j, x. Pronuncia el Valenciano la g, che, no con el gaznate, como el Castellano, sino apretando un tantico, la lengua entre los dientes y el paladar, quitándola al tiempo de la organización”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “En el Idioma Castellano, para la articulación de cha, cho, chu, se escribe la ch. En el Valenciano se usa en lugar de la ch,de la j, porque no es letra gutural en éste. Exemplos. Jaume, jórn, junt. Es como si el Castellano leyera : Chaume, chorn, chunt.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Las dicciones, que finaliza el Castellano con d, el Valenciano con t. Exemplos. Voluntat, deytat, edat , llaut. En otras que son muy distintas del Castellano, en final de palabra, toda la articulación de ad , ed , id , od , ud , es con t. y no con d. Exemplos. Mat, plet, nit, tot, mut”*

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Tiene el Valenciano en fin de dicción también una articulación , que termina con estas dos letras ig , y su pronunciación es como la media letra che Valenciana. Exemplos. Maig , Reig, 'Efcrig , rig , Roig , Puig , Calabuig, Delpeig.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “BREVE DICCíONARIO Valenciano Castellano , de las voces difíciles de entender aora, por el no uso de nuestro Materno Idioma.”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “si la obscuridad de la Lengua Valenciana antigua, por el poco uso, y conculcación de la Castellana”

1739.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve diccionario castellano-valenciano”; “Quando en el Idioma Castellano el que es relativo, se muda en Lengua Valenciana en qui. Exemplos. El que ama , tarde olvida. Lo qui ama, tart olvida. El que quiera hacerlo, que lo llaga. Lo qui vulla ferho, queu faça.” 

1740.- “Visita del obispo de Orihuela a la colegial de S. Nicolás de Alicante en 23-III-1740”. ‘Mando que desde ahora en adelante se estiendan los motes en Idioma Castellano... con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubiere escrito, en una libra de esta moneda’.

1740.- Joan Carles Amat, escritor, médico y músico español, en “Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Valencià” ‘per a que´ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós estil’.

1743.- Francisco Vidal y Mico, escritor, en “Historia de la prodigiosa vida virtudes milagros y profecias del segundo angel del Apocalypsi y apostol valenciano de las indisas occidentales San Luis Bertran”; “en sus Sermones en el Dón de lenguas, siendo entendido de tan varias Naciones, predicando en su lengua materna Valenciana”

1743.- Francisco Vidal y Mico, escritor, en “Historia de la prodigiosa vida virtudes milagros y profecias del segundo angel del Apocalypsi y apostol valenciano de las indisas occidentales San Luis Bertran”; “Le entendían los Indios predicando en Lengua Valenciana”

1743.- Francisco Vidal y Mico, escritor, en “Historia de la prodigiosa vida virtudes milagros y profecias del segundo angel del Apocalypsi y apostol valenciano de las indisas occidentales San Luis Bertran”; “Y un Valenciano depone, que le oyó predicar en lengua Valenciana, y que le entendían sin Interprete, como avian de menester otros Predicadores.”*

1743.- Francisco Vidal y Micó, escritor, en “Historia de la prodigiosa vida virtudes milagros y profecias del segundo angel del Apocalypsi y apostol valenciano de las indisas occidentales San Luis Bertran”; “diziendo en nuestra lengua Valenciana: Senyor, ver Deu, misericordia, Senyor ver Deu, misericordia” 

1745.- José Ortí i Moles, poeta y comediógrafo español, doctor en leyes, secretario de la diputación de Valéncia y regente del Libro de Memorias de la Ciudad, en “Villancicos y diversas poesias sagradas”; “Villancico para el tercer nocturno en la noche de navidad para la iglesia mayor en el año 1683, en idioma valenciano”

1745.- Joseph Ortí i Moles, poeta y comediógrafo español, doctor en leyes, secretario de la diputación de Valéncia y regente del Libro de Memorias de la Ciudad,en “Villancicos y diversas poesias sagradas”; “Otro a los santos reyes para madalenas. En lengua Valenciana”.

1747.- “Contestacion a la Carta-orden de 1-1-1747” (referida a la fundacio del convent de la Consolació de Xàtiva). Archiu Municipal de Xativa. Dice asi, ‘… Y despues de dicho titulo, en el mismo libro, se encuentra escrito tambien en idioma valenciano, una nota...’.

1748.- Joseph Boneta i Lapalana, escritor, en 'Gracias de la gracia'; "San Vicente Ferrer [...] Predicava en idioma Valenciano , y lo entendían los de otras naciones: gracia apenas concedida hasta entonces desde los apostóles."

1750.- “Quinque Libri” nº 9 de Torrent, ff. 118 vº i 119.; ‘Por quanto el idioma castellano es el que en este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales; por tanto, i para no dar lugar a la interpretación sobre alguna partida de Bautismo, vertida en castellano, mandamos, que en adelante se escrivan todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en valenciano, i que la tinta que se usse sea negra de buena calidad, i que no queme el papel’.

Paper Graciòs, de Carles Ros, Biblioteca Nacional Valenciana

1750.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, en “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” leemos ‘ … para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos …’.

1751.- Vicente Ximeno, historiador i bibliògraf valencià, en “Aprobación de la obra de Carles Ros: Breve Esplicación de las Carftillas Valencianas” se dice ‘El fin que se ha propuesto el Autor en éste, y otros Escritos que ha dado al público, es sostener, como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en tiempo que ha decaecido muchisimo de su perficción, y pureza’.

1751.- En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necessitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella...

1752.- Carlos Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, publica “Qualidades, y blasones de la lengua valenciana” y escribe ‘M. Iles. S.res: Aunque es notoria la aplicación que he tenido à la Lengua Valenciana, desde mis primeros años...’, ‘La Lengua Valenciana es Breve...’, ‘El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión...’, ‘La Lengua Valenciana es Suave...’, ‘La Lengua Valenciana es assimesmo Graciosa, à Agradable...’, ‘La Lengua Valenciana mereciò el Timbre de Apostolica, y Santa...’.

1756.- Francisco Morera Cots, mestre de capella de la Catedral de Valéncia, en “Villancicos que se han de cantar en la metropolitana iglesia de Valencia en los maytines del nacimiento de Christo”; “Sol fa, el Valenciano nos dice, y no en vano: porque oy hace Sol.”

1756.- Francisco Morera Cots, mestre de capella de la Catedral de València, en “Villancicos que se han de cantar en la metropolitana iglesia de Valencia en los maytines del nacimiento de Christo”; “Mas con qué primor el Latín, y el Valenciano, la solfa nos cantan oy!” 

1761.- Carta de Gregori Mayans i Siscar, historiador, erudit, juriste, lingüista, erudit, historiador, llingüiste i polígraf valencià, a Juan de Vega Canseco en Oliva que dice ‘...Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres...’.

1762.- Tomàs Serrano i Pérez, sacerdot jesuïta, escritor i llatiniste espanyol, en “Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y angel protector S. Vicente Ferrer, apòstol de Europa”; Pàg 237 dice, ‘...Tu lengua, la lengua valenciana, que comunmente hablamos...’.

1764.- Carles Ros, notari, escrivá real, escritor, lexicógraf, compone “Diccionario valenciano-castellano”.

Lluís Galiana

1764.- Lluís Galiana, filòsof, teòlec, escritor i filòlec, en carta a Carles Ros inclosa a tall de pròleg de Diccionario valenciano-castellano: ‘Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la Lengua Valenciana’.

1768.- “Carta dedicatòria a Carles Ros”, de Lluís Galiana i Cervera, en “Rondalla de rondalles” : ‘Amic y Senyor meu. Encara que la llengua Valenciana sia capaç de tota aquella perfecció y primor que pot tindre qualsevol altre idioma’.

1769.- José Teixidor i Trilles, escritor, e historiador, notario de los dominicos del Reino de Valéncia, en “Antigüedades de Valencia”, ‘mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana’.

Gregori Mayans i Siscar

1771.- Gregori Mayans i Siscar, historiador, erudit, lingüista, erudit, juriste, historiador, llingüiste i polígraf valencià, diu: “Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana, de la castellana, la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión”.

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en 'Ilici, hoy la villa de Elche'; "Pero a mí me parece que Alcudiola es diminutivo propio de la Lengua Valenciana formado de Alcudia, como de aigua, aiguerol, aiguerola: de bandera, banderola..."

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en “Ilici, hoi la villa de Elche”; “ Lecant (en Valenciano, Alacant; en Castellano, Alicante) “

1771.- Juan Antonio Mayans y Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en “Ilici, hoi la villa de Elche”; “ aun permanece empedrado, i es cierto que se trugeron de lejos las piedras para hacerle, por correr casi todo sobre tierra de Saladares; ( en Valenciano, aiguamolls), i en testimonio de lo que fue, le llaman aun los naturales, el Camino de los Romanos.”

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en “Ilici, hoi la villa de Elche”; “I como Santa Paula (que en Valenciano se llama Santa Pola) Señora Romana, navegó a Palestina, i Egipto, i se retiró a Belén, por eso dieron a esta Isla el nombre de Santa Pola.”

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en “Ilici, hoi la villa de Elche”; “Frai Pedro de Alcalá dice, que el Algibe de agua, se llama en Arábigo, Jubb, i de aqui añadido el articulo arábigo, al, se forma la voz Valenciana, Aljup.”*

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en “Ilici, hoi la villa de Elche”; “Aain: esta significación es, como en la Lengua Valenciana, en que al ojo llamamos ull, i al manantial de alguna fuente, o rio, ullal.” 

1771.- Juan Antonio Mayans i Siscar, escritor, historiador i rector de l'Universitat de Valéncia, en 'Ilici, hoy la villa de Elche'; "Pero a mí me parece que Alcudiola es diminutivo propio de la Lengua Valenciana formado de Alcudia, como de aigua, aiguerol, aiguerola: de bandera, banderola..."

1778.- Gaspar Gil Polo, escritor, poeta y jurista español. Notario y primer coadjutor de maestre racional del Reino de Valencia, en: “Notas al canto de Turia, o noticias históricas de algunos poetas de la Diana enamorada”, pàg. 345 : ‘...el canonigo Mayáns conjetura, que este apellido es compuesto de Vall-de-llors, que en Valenciano es lo mismo que valle de laureles...’.

1780.- Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, més conegut com a conde de Lumiares, escritor, fon "Correspondiente de la Real Academia de la Historia" i membre de la "Academia Geográfico-Histórica de Valladolid, de la de "Bellas Artes de Barcelona", de la "Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia i de la de "Artes y Ciencias de Padua", en 'Lucentum, hoy la ciudad de Alicante en el Reino de Valencia'; "añadiéndole el artículo -Al, se vino a quedar en Alacant, como se pronuncia en idioma valenciano"

1792.- L'Inquisició, referint-se a L'Espill, de Jaume Roig, apareix lo següent: “adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre...”, fins a once voltes en quinze folis.

Antoni Josep Cavanilles

1795.- Marc Antoni Orellana i Mocholí, conegut com l'erudit Orellana, fon un juriste, erudit, doctorat en "Filosofia y Lleis", membre de l'Acadèmia de la Llengua Llatina Matritense i de les de Sant Fernando i Sant Carles de Belles Arts, en “Catalogo y descripcio d'els pardal de l'Albufera de Valencia” per Marc Antoni Orellana y Mocholi : ‘… no falten forasters que desitgen saber la Lengua Valenciana’.

1796.- Jose Villarroya Romanos, licenciado en derecho y filosofia, por la Universidad de Valencia, formado en la historiografía crítica e ilustrada, decano del Colegio de Abogados de Valencia y Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en 'Disertacion sobre el origen del nobilísimo arte tipográfico'; "En el año 1478 se imprimió en ella la traduccion de la Biblia en lengua Valenciana, que hizo el Sabio Cartuxo Don Bonifacio Ferrer, hermano del Apostol Valenciano San Vicente"

1797.- Antoni Josep Cavanilles i Palop, botánico y naturalista español licenciado en la Universidad de Valencia, en Filosofía y doctorado en Teología, en “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia” en la pág. 323, ‘Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses’.

Sigle XIX – La Batalla d’Almansa i la repercussió en la llengua valenciana. Inici de la Renaixença[editar]

1809.- “Colóqui trilingüe ó Colòqui entreverát de valencià y castellá y uns cantonets en lletí”, entre Maciá el Parlador y l Mestre Descòla dun Pòble de Lhòrta de Valencia.

1810.- Manuel Joaquim Sanelo, escritor, licenciado en medicina por la Universidad de Valéncia, escribano en el Ayuntamiento de Valémcia, “Diccionario Valenciano-Castellano”.

1820.- “Carta del Deán de Xátiva… (interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807)” en su p.59 : ‘Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio’.

1839.- Lluís Lamarca i Morata, historiador, escritor i lexicógrafo valenciano, produce “Ensayo de un diccionario valenciano-castellano”.

1851.- Josep Escrig i Font, llicenciat en dret, polític, compon: “Diccionario valenciano-castellano”.

1853.- Narcís Fagés de Romà , jurisconsulto y agrónomo español, en: “El amic dels llauradors ó aforismes rurals”: Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romà (…) i traduits al valenciá per un Amic dels Llauradors.

Bust dedicat a Bernat i Baldoví

1854.- Josep Bernat i Baldoví, llicenciat en dret per l'Universitat de Valéncia, escritor i poeta, en “Lo Virgo de la Vicenta y l’Alcalde de Favara”. Comedia en un acte i en vers, publicada en vulgar valencià.

1876.- Pi i Margall, filosofo por la Universidad de Barcelona, dcotor en derecho por la Universidad de Madrid, ensayista e historiador español, republicano catalán, presidente de la Primera Republica española, en su obra “Las nacionalidades” leemos: ‘¡La identidad de la lengua! ¿Podrá ser esto un principio para determinar la formación ni la organización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino tambien de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tiene estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso’.

1883.- Emilio Castellar i Ripoll, polític, historiador, periodista i escritor espanyol, president de la Primera República entre els anys 1873 i 1874, en el seu discurs davant la Real Academia Española : ‘Todavía recuerdo el movimiento de asombro (...), al oir el vulgar latín hablado por el pueblo helvético en aquellos helados montes y sentir su gran semejanza con el valenciano...’.

Francisco Javier Simonet

1888.- Francisco Javier Simonet i Baca, orientalista, arabista, lexicógrafo e historiador español, catedratico de lengua arabe en la Universidad de Granada, en “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” , diu: ‘Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XII conservaba todavía, según lo testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano’.

1891.- Joaquim Martí i Gadea, lingüista y religioso español, investigador de la lengua valenciana en: “Diccionario general Valenciano- Castellano” dice: ‘La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano (…) se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana (…) Con la persuación de que con ello contribuimos al embellecimiento y ansiada restauración del armonioso y rico idioma valenciano’.

1893.- José Alemany i Bolufer, membre de la RAE i de la Real Acadèmia d'Història, filólec, helenista, lexicógraf i traductor, diu: ‘...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...’.

Sigle XX - La Renaixença[editar]

1900.- Joseph Bodría Roig, poeta i escritor, participà en la fundació de l'entitat cultural Lo Rat Penat, en “Fulles seques” llegim ‘aplech de versos valencians’. 1909.- Manuel de Montoliu i de Togores, filólogo catalán e historiador de la literatura, catedratico de literatura en la Universidad de Barcelona y asesor de cultura de la Diputación de Tarragona: ‘La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda’.

1910.- Francisco Codera i Zaidín, historiador, filòlec, erudit espanyol, latiniste, hebraiste i mestre arabiste arabista, e introductor de la filología en l'estudi de l'Història), diu en el seu “Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola” : ‘...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...’.

1910.- Josep Nebot Pérez, farmacèutic, llingüiste valencià, membre del cos d'archivers, bibliotecaris, en: Pròlec del llibre "Ortografía Valenciana clasica" proclama la nostra independència llingüística, i califica de tan greu heregia el catalanisar el valencià com el castellanisar-lo.

Nebot proclama la nostra independència llingüística, i califica de tan greu heregia el catalanisar el valencià com el castellanisar-lo
En el pròlec del llibre Ortografía Valenciana Clàsica (1910) de Josep Nebot i Pérez

1911.- Eduart Genovés i Olmos, escritor i poeta, publicà : ‘Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1474 fins 1700’. [1914] Josep Ribelles Comín, bibliograf i periodista, editâ: “Elogi de la llengua valenciana”.

1915.- Francesc Caballero Muñoz, poeta valencià firmant de les Bases Provisionals del 32, en “Mare Patria (Dins de Jardí Espiritual)” : ‘No’m digau que faig despreci / del idioma castellà, / per que en valenciana llengua/ me plau tot`hòra parlar…’.

Pare Lluís Fullana i Mira

1915.- Lluís Fullana i Mira, Filòlec, professor de francés en l'Universitat de Valéncia i catedràtic de Llengua Valenciana per l'Universitat de Valéncia, i membre de la Real Academia de la Lengua Española com a expert en Llengua Valenciana), publicà “Gramàtica elemental de la llengua valenciana”.

1919.- La Universidad de Salamanca con su rector al frente D. Miguel de Unamuno declara que no existe ninguna unidad entre valenciano y catalán, y se publica “la frontera lingüística” en donde sus autor aborda el problema de la lengua valenciana amenazada por el imperialismo catalán.

1925.- Pare Lluís Fullana i Mira, Filòlec, professor de francés en l'Universitat de Valéncia i catedràtic de Llengua Valenciana per l'Universitat de Valéncia, i membre de la Real Academia de la Lengua Española com a expert en Llengua Valenciana) en sa obra “Evolució Fonológica de la Llengua Valenciana” diu ‘..durant la dominació arabe, continuaven parlant lo romanç (valencià), lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes’.

1926.- Articul 1º del Real Decret de la RAE: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

1928.- Pare Lluís Fullana Mira, Filòlec, professor de francés en l'Universitat de Valéncia i catedràtic de Llengua Valenciana per l'Universitat de Valéncia, i membre de la Real Academia de la Lengua Española com a expert en Llengua Valenciana), en su “Discurs d’ingres en la Real Academia de la Llengua : ‘La pretensio de molts catalans i també d'alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desgavellada i molt fora de raó...’.

1934.- José Dalmau Carles, pedagogo, escritor poeta, en su “Enciclopedia cíclico-pedagógica” recoge el siguiente apartado: ‘Idioma de los españoles: los españoles hablamos los lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, euskera y valenciano’.

1944.- Pío Baroja, doctor en medicina, escritor español de la generación del 98 y miembro de la RAE, en “Desde la vuelta del camino. Memorias” se dice, ‘los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano’.

Enrique Tierno Galván en l'any 1978

1949.- Enrique Tierno Galván, sociólogo, jurista, ensayista español, alcalde de Madrid entre 1979 y 1986, Catedrático de Historia y Doctor en Filosofía y Letras : ‘Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or’.

1959.- Julio Casares, filólogo, lexicógrafo, lexicólogo, diplomático, traductor y crítico literario español, secretario perpetuo de la Real Academia Española y autor del Diccionario ideológico de la lengua española, afirma: ‘Al valenciano se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valéncia’.

1961.- En “Valencia Cultural”, nº 17, pàg. 6 se lee ‘... el maestro de primera enseñanza comprende que no siendo obligatoria la enseñanza de la lengua valenciana, ésta se halla en trance de desaparecer...’.

1963.- Kurt Baldinger,lingüista y filólogo suizo que realizó importantes contribuciones a la romanística en los dominios galo-románico e ibero-románico, con trabajos de lexicografía, lingüística histórica, etimología y semántica, (citando a Meier), “La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica” dice sobre los habitantes valencianos, ‘La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes (…) no perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente su lengua materna’.

1963.- En la "Enciclopedia de la cultura española", publicada per l'Editora Nacional, definix el valencià com ‘lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia’.

1971.- Damaso Alonso, literato y filólogo español, dPresidente de la RAE y catedrático de Filología Románica, director de la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Premio Nacional de Poesía de España en 1927 y Premio Miguel de Cervantes en 1978, reconocia ‘… una mayor antigüedad de la lengua valenciana respecto a la catalana …’.

1973.- Antonio Ubieto, historiador y filólogo medievalista español, catedrático de Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza, realiza un estudio contrastado de los libros del Repartimiento y Advecinamientos, que publica en “Valencia: la repoblación del Reino de Valencia”, en donde desmonta la teoria de que la lengua valenciana (romance en tiempos pre-jauminos) es fruto de una repoblación catalana que además fue escasísima.

1975.- Vicent Lluís Simó i Santonja, Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valéncia, investigador, escritor y articulista español, fue decano de honor de la Real Academia de Cultura Valenciana, dice, ‘de estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista... ‘.

1977.- Antonio Ubieto, historiador y filólogo medievalista español, catedrático de Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza, afirma ‘Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, la lengua valenciana, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I’.

Mepid.jpg

1977.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, creador de la escuela filológica española, fue un miembro erudito de la generación del 98, en su “Manual de Gramática Histórica Española” dice sobre los habitantes del Reino de Valéncia, ‘Había muchedumbre de moros latinizados o ladinos que sabían romance, y cristianos algarabiados que sabían árabe’.

1977.- Ramón Menéndez Pidal filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, creador de la escuela filológica española, fue un miembro erudito de la generación del 98, en su “Gramática Histórica”, ‘es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos’.

1978.- Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) se sincera ante la prensa : ‘No creo en los paises catalanes, es una falsa idea de algunos intelectuales arropados en minúsculos grupos de intención política. Valéncia es Valéncia y Cataluña es Cataluña, ambas dos tienen personalidad propia (historia, lengua valenciana y catalana, …)’.

1978.- Vicent Ramos Pérez, Doctor en Filosofía i Lletres, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, Acadèmic de les R.R.A.A. Espanyola i de la Història) en el pròlec del seu llibre “Partit Socialista d’Alliberament Nacional” diu : ‘el citado partido cifra su razón de ser en la destrucción del Reino de Valéncia, …… usando el termino país valenciano para ser parte segregada de una comunidad bautizada como países catalanes, …… sustituyendo la lengua valenciana por el catalán’.

1979.- Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) en una entrevista para el diario Las Provincias afirma : ‘… lo de los países catalanes es una fantasía, …. Valéncia tiene su propia personalidad (lengua, historia, …) … hay regiones en España como Valéncia, como Cataluña, como Baleares que tienen lenguas que vienen del mismo tronco (latín) …’.

1980.- Alexandre Cirici, historiador, escritor, polític i crític d'art espanyol, naixcut en Barcelona, fon ponent en la Assamblea de parlamentaris del Consell d'Europa sobre llengües minoritaries: ‘nuestra lengua ha tenido el desarrollo literario a partir del valenciano...'.

1980.- Francisco Giner Mengual, diplomado en fonética evolutiva por la Universidad de la Sorbona (París) publica: “Aclaraciones al libro del sr. Sanchís Guarner” en el que se hace hace una série de rectificaciones a los errores lingüísticos en el libro aparecidos en libro de Guarner “la llengua dels valencians” en donde queda patente la falta de cientifismo y rigor de los escritos de Guarner, algo ya denunciado por Antonio Ubieto. Al final de sus aclaraciones encontramos, ‘Todo ello, nos demuestra muy a las claras, que el valenciano ha evolucionado separadamente y de una manera muy distinta al catalán, …’.

1981.- Ampar Cabanes, catedràtica de Paleografia e Historia Medieval, diplomàtica, política valenciana. Fon consellera d'Educació, en una entrevista para el Diario Levante afirmaba : ‘Le diré una cosa, a la lengua hablada en Cataluña se le llamó lengua valenciana durante los siglos de oro. Nadie niega el origen común del latín, pero la lengua valenciana posee una identidad propia y diferenciada’.

1982.- Francisco Giner Mengual, professor de llingüística (fonètica evolutiva) de l'Universitat de la Sorbona (París), President de la Lliga Internacional de l'Ensenyança, Nº 11 de la llista de socialistes històrics , denuncia el timo-socialista liderado por el catalanista Joan Lerma, que ‘pretende traicionar la histórica lengua valenciana introduciendo la lengua catalana artificial en los institutos valencianos’. Su denuncia le costó el exilio forzado por el socialismo pancatalanista.

1982.- Papa Juan Pablo II en su discurso en la Alameda de Valéncia, terminando su homilía dijo : ‘Concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana : que el recort d'esta solemne ordenació sacerdotal en la presencia del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els hòmens. Aixi siga’.

Antonio Ubieto Arteta

1984.- Antonio Ubieto, historiador y filólogo medievalista español, catedrático de Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza, responde al diario Las Provincias : - ¿Qué se hablaba en Valencia cuando entró el Rey Jaime I? - El valenciano, entonces un romance que fue el precursor inmediato de la lengua valenciana. En la Crónica de Jaime I se recoge el testimonio de los que hablaban al Rey en su idioma, viene recogido en cursiva el testimonio de unos vecinos de Peñiscola que hablan en su lengua (romance valenciano).

1985.- Torcuato Luca de Tena, escritor, periodista, Procurador en Cortes, miembro de la RAE, declaró : ‘La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán’.

1987.- Lleopolt Peñarroja, historiador, filologo y Academico de la RACV, catedrático Universidad de Compostela y considerado uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “Orige i formacio de la Llengua Valenciana- Del sustrac iberic a la Reconquista” diu, ‘“… de les lleis fonetiques no es deduïx una diferenciacio essencial entre esta aljamia o ‘parla romanç’ prelliterària de Valencia i el valencià migeval… podem ara pensar en una continuïtat romanica del territorio valencià …’.

1990.- Manuel Mourelle de Lema, filòlec, llingüiste i catedràtic de l'Universitat Complutense de Madrit, nos dice que ‘en la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos resultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latinavalenciana y la árabe’.

1991.- La UE reconoce la denominación del idioma valenciano, la lengua valenciana.

1991.- Se presenta el “informe del Comité de expertos”, en el cual se diferencian el valenciano del catalán.

1991.- El Consell firma un convenio con la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas para traducir en lengua valenciana.

1992.- Tras la aprobación de la “Carta Europea de Lenguas Minoritarias” por parte de la UE, se reconoce que valenciano y catalán son idiomas diferentes.

1995.- Eugenio Trias, catedratico de Filosofia por la universidad de Barcelona y catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad catalana Pompeu i Fabra, denuncia la deplorable situación cultural de Cataluña a raíz del fanatismo folklorico de Pujol, reclama la vuelta al rigor y equilibrio histórico, dejando de subvencionar a personajes sin mayor prestigio tanto en Cataluña como en Valéncia (donde fomentan el catalán algo que considera contra natura, valenciano y catalán son lenguas distintas), solo por ser próximos a un modelo ayatollah.

1997.- Luis Aracil i Bonet, padre de la sociolingüística catalana, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente del Research Committee on Sociolingüistics (1978-1982)., manifiesta : ‘El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica’.

Sigle XXI – Suplantació pancatalanista i resistència del valencianisme[editar]

2000.- Manuel Mourelle de Lema, filòlec, llingüiste i catedràtic de l'Universitat Complutense de Madrit, afirma como recoge el diario Las Provincias, ‘ …entre las 10 lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. La valenciana es una lengua románica in set per se, tan independiente como cualquier otra y no debe presentarse subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas’.

2000.- Torcuato Luca de Tena, escritor, periodista, Procurador en Cortes, miembro de la RAE, declaro: "me llena de pena que por motivos extraculturales ajenos a todo lógica histórica, se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista de Jaime I".

2000.- Gelu Marin González, escritora, en 'Atlas de Europa: la Europa de las lenguas, la Europa de las naciones, p.222; 'La lengua valenciana, como cualesquiera de las otras lenguas románicas, proviene del bajo latín que se hablaba en el territorio valenciano. Las aportaciones a la lengua valenciana (substrato, abstrato y superestrato) son ibérica, germánica, arábiga, provenzal, etc. y otras lenguas modernas. Desde siempre se ha mantenido la denominación histórica de "Lengua Valenciana".

2000.- Diana de Armas Wilson, escritora, académica, investigadora, traductora y profesora emérita de Estudios del Renacimiento sobre Europa, el Magreb y las Américas, en "Cervantes, the Novel, and the New World. Oxford Univ. Press; 'The characters speak English, Norwegian, Polish, Irish, Danish, Lituanian, French, Italian, Portuguese, Castilian, Valencian, Arabic, a lengua aljamiada (Spanish written in Arabic consonants), and a kind of 'barbaric' language for which Cervantes provides a polyglot translator".

Josep Vicent Gómez Bayarri, historiador valencià

2000.- José Vicente Gómez Bayarri, doctor en història, escritor, acadèmic valencià de la RACV, Catedràtic en l'Institut “Lluís Vives” de Valéncia, professor en l'Universitat del CEU-Cardenal Herrera i en l'“Universitat Senior” de l'Universitat Politècnica de Valéncia, en "Reyes forales medievales del Reino de Valencia'; "El valenciano Joanot Martorell, que pasó algún tiempo en Nápoles, escribiría en idioma valenciano su extraordinaria novela del Tirant lo Blanch, considerado el mejor libro del mundo en palabras de Cervantes"

2001.- Francisco Rodríguez Adrados, filólogo y helenista español, miembro de la Real Academia Española en el diario ABC, " … una lengua para uso familiar, ………. el vasco, el gallego, el valenciano, …".

2001.- Helena Rausell Guillot, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia (1999), en 'Letras y fe; Erasmo en la Valencia del Renacimiento", p.26; "Además Ioan Esteve publica en Roma en 1471 y en Valencia en 1489 un Liber Elegantiarum, colección de frases y vocablos en valenciano y latín que antecede a Nebrija".

2001.- Joseph Gulsoy, llingüísta canadiense, reconocido catalanista, defensor de la variante lingüistica valenciana del catalan, reconoce en: "Estudios de filología valenciana": El senyor Mourelle de Lema, amb gran porfídia, s'ha dedicat a provar - com si hi hagués necessitat de fer-ho puix que tothom ho sap - que en el País Valencià s'havia desenvolupat un parlar romànic que era diferent i independent del català.

2002.- Francisco Taberner Pastor, escritor y doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, Profesor Titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, en 'Historia de la ciudad III: Territorio, sociedad y patrimonio'; "La primera impresión de la Biblia en una lengua vernácula se realizará en Valencia en 1477-1478. Esta versión de la Biblia había sido traducida entre 1396 y 1402, por Bonifacio Ferrer y debía correr manuscrita desde entonces".

2002.- Maravillas Aguiar Aguilar, profesora e investigadora, adscrita al Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica de la Universidad de La Laguna, cátedratica de Estudios Árabes e Islámicos, Vicedecana de la Facultad de Filología, directora del Secretariado de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la ULL, vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas de la ULL y vicerrectora de Tecnologías de la Información y Servicios Universitarios en ‘Posible correspondencia árabe de algunos términos del tratado del Sexagenarium’; "El estudio del proceso de traducción que tuvo lugar desde el árabe al latín pasando por el valenciano del tratado del Sexagenarium es muy sugestivo por el hecho en sí del esfuerzo de traducción desde una lengua de cultura como la árabe a una lengua vernácula, el valenciano de mediados del siglo XV, y seguidamente a otra lengua de cultura, el latín, en su modalidad medieval."

2002.- José A.González Marrero, doctor en Filologia medieval y profesor de Filologia latina en la Universidad de La Laguna, en ‘Posible correspondencia árabe de algunos términos del tratado del Sexagenarium’; "El estudio del proceso de traducción que tuvo lugar desde el árabe al latín pasando por el valenciano del tratado del Sexagenarium es muy sugestivo por el hecho en sí del esfuerzo de traducción desde una lengua de cultura como la árabe a una lengua vernácula, el valenciano de mediados del siglo XV, y seguidamente a otra lengua de cultura, el latín, en su modalidad medieval."

2003.- Juan Gil Fernández, escritor, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Fue catedrático del Instituto Beatriz Galindo de Madrid, profesor agregado de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de esa misma especialidad en la Universidad de Sevilla, en 'Formas y tendencias del humanismo valenciano quinientista'; Liber Elegantiarum de Joan Esteve, una colección de frases latinas con sus equivalencias valencianas".

2003.- María Francisca Olmedo de Cerdá, periodista y escritora, en 'Callejeando por Valencia', p.11; "El primer libro impreso en España se imprimió en Valencia, y es Obres e trobes en lahor de la Verge María, editado por Lambert Palmart en 1474, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia. El primer incunable español está escrito en valenciano."

2003.- Phillippe Blanchet, llingüista y especialista en sociollingüística, disciplina que imparte en la Universitat francesa de Rennes, en 'Occitanismo y catalanismo: elementos para una comparación con especial referencia al Provenzal y Valenciano'; "El Valenciano satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser considerado como una lengua distinta (y no como variedad del catalán). Una prueba notable de esto es el hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por la Comunidad Valenciana en 1982 y 1983, dentro del marco de la Constitución Española de 1978."

2004.- Manuel Martínez López, doctor en Filosofía y Letras, Profesor de Filosofía de Instituto de E.M. e Inspector de Enseñanza y escritor, en "27 alicantinos ilustres"; “Bernat Fenollar (…) Este hijo de Penáguila escalaría otras cumbres más elevadas y alcanzaría un vuelo más alto, el del espíritu, a través de la inspiración poética hasta ser considerado por Menéndez Pelayo como el mejor poeta valenciano de su tiempo. Pero si no fue el mejor, sí uno de los más señalados de la época en lengua valenciana”.

2005.- Francisco Roca Traver, académico, escritor, historiador, cronista oficial de Torreblanca, en "Nómina de autores valencianos del Siglo de Oro", p.98; “También el latín fue relegado paulatinamente a usos cultos y el romance valenciano ocupará los ámbitos del uso propio, como idioma singular en el reino de Valencia”.

2006.- José Soler Carnicer, periodista​ y escritor español especializado en temas de geografía, historia, cultura, autor de más de 50 libros, en 'Morella y Els Ports'; "Esta balma (cueva en valenciano), como ya nos lo dice su propio nombre, es una cavidad abierta por la erosión del Bergantes en las verticales paredes de la Tossa. [...] Apenas hayamos recorrido dos kilómetros estaremos a la vista de El Forcall. La villa está asentada entre los ríos Calders y Cantavieja, y el nombre tiene su origen horqueta -forca en valenciano- que forman allí el lecho de ambos ríos."

2006.- Adeline Rucquoi, doctora en Historia por la Universidad de la Sorbona (París). Está especializada en historia de la Península Ibérica y pertenece al Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, a la Sociedad Española de Medievalistas, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España,​ en "Rex et sapientia: Estudios sobre la Península Ibérica medieval", p. 265; "Hacia 1440, el canónigo Francesch de Pertusa dedicó una de las tres partes de su tratado de teología, escrito en valenciano, al problema del pecado original" 

2007.- Enrique Martínez Ruiz, es un historiador español, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, en 'Diccionario de historia moderna de España'; "Fuero General de Valencia [...] Hasta el año 1329 existieron dos versiones, una en latín y otra en valenciano que sería la que predominaría"

2008.- Francisco Rodríguez Adrados, és un filólogo, helenista, escritor y miembro de la Real Acadèmia Espanyola (RAE), uno de los mayores expertos en lenguas clásicas, reconoce la categoria de la lengua valenciana en su libro su libro “Historia de las lenguas de Europa”, y además advierte, ‘Cataluña quiere imponer la lengua de Pompeu Fabra en Valencia por fanatismo’.

2009.- François-Xavier Freland, periodista y escritor, en 'Captar lo inmaterial: una mirada al patrimonio vivo'; "El Misterio de Elche [...] de origen medieval, escritos principalmente en valenciano del siglo XV con pasajes en latín".

2011.- Francisco Tarin y Juaneda, escritor, en "La Real Cartuja de Miraflores (Burgos): su historia y descripción', p.225; "En España una de las primeras obras que se dieron a la estampa, fue la Sagrada Biblia que tradujo el sabio cartujo don Bonifacio Ferrer a su lengua nativa valenciana; publicóse en Valencia, en 1478."

2012.- María Rosario Martí Marco, Profesora Titular de Filología en la Universidad de Alicante, profesora en la Universidad de Dresden, fue Premio Jerusalem de la Embajada de Israel en España, doctorada en Geografía en la Universiodad de Alicante, en 'Wilhelm von Humboldt y la creación del sistema universitario moderno'; "Respecto de su legado en los archivos berlineses se encuentra mucha documentación de especialistas que Humboldt fue recogiendo para desarrollar posteriormente sus estudios sobre lenguas de todo el orbe. Concretamente se hallan tres sobre la lengua valenciana."

2013.- Javier Barraycoa Martínez, filósofo y escritor español. Doctor en Filosofía y profesor de la Universidad Abad Oliba,​ en 'Cataluña hispana'; "No entraremos en discusión, pero las raíces valencianas del que escribe estas líneas, nuestra profunda amistad con valencianos de pura cepa y argumentos lingüísticos sólidos obligan a afirmar la distinción entre valenciano y catalán. Por ello es perfectamente legítimo afirmar que Ausias March escribió en valenciano, por mucho que lo oculten los libros de texto del pancatalanismo [...] No en vano, el siglo XV fue llamado el Siglo de Oro valenciano o Siglo de Oro de las Letras Valencianas. Son muchos los poetas de altura que, entre el siglo XIV y el XV, nos dejaron las letras valencianas: Jordi de Sant Jordi (alabado por el marqués de Santillana), Jaume Roig, Bernat Fenollar y un largo etcétera."

2013.- Luis Ignacio Azcona Ezcurra, escritor, filólogo, especialista en Filología Hispánica, historiador, en ‘El Ibérico.Lengua euskeika. Substrato del español y patrimonio del euskera'; “Sin embargo la mayoría de las provincias quedaron desmembradas de la misma Roma. Sus habitantes siguieron expresándose en sus latines hablados, diferentes y conglomerados a los que en cada provincia daría origen a las lenguas romances. En su inicio serían muchísimas, y solamente el rumano, el rético, el italiano, el sardo, el francés, el provenzal, el catalán, el valenciano, el español, el gallego y el portugués conseguirían emerger sobre la babilónica amalgama del latín diversamente hablado en el Imperio de Occidente”.

2014.- Joaquín Borrell, licenciado en Derecho, notario (el más antiguo de Valéncia), decano del colegio de Notarios de Valéncia y escritor, en ‘El escribano del secreto’; “El hermano de San Vicente había efectuado su traducción, por suerte, mucho antes de que existiese la Inquisición, que desde que fue instaurada en Valencia -ante la evidencia de que la gente entendía mejor el valenciano que el latín- se apresuró a proscribirla”.

2014.- Ángel R. Boya Balet, escritor, en ‘La compañía de almogávares en Grecia’ p.311; “Frutos de la carencia de realidades históricas propias en cantidad y calidad suficientes para su gusto y para el gusto de cualquiera, el nacionalismo catalán se apropia de todo lo que puede. En este caso, del idioma valenciano y de la literatura valenciana. Está fuera de toda duda que el idioma valenciano es autóctono y distinto de las lenguas habladas en Cataluña.” 

2014.- Joan Benet, escritor, professor de valencià per Lo Rat Penat, poeta, noveliste, articuliste: Sobre la catalanisació de l'idioma parlat en Valéncia per les tropes de Jaume I, quan la conquistà en l'any 1238, està documentalment probat que d’eixes tropes no foren més d’un 1,2% de lo que se nomenava, Marca Hispanica, lo que despuix se coneixqué com Catalunya, i d’eixes tropes, molts pocs foren els que se quedaren a viure en Valencia, i és del tot impossible que un número tan reduït de persones, la majoria de parla vulgar, puix no hi ha que oblidar que eren soldats i no filòlecs, pugueren impondre un idioma a tot lo territori valencià, i que d’ells sorgira el Sigle d’Or de les Lletres Valencianes; es més, Ramon LLull, mallorqui de naiximent, en el seu llibre Blanquerna, (1283 - 1285), aproximadament 45 anys més tart de la conquista de Valéncia per Jaume I, escrigué en la portada i contraportada de dit llibre, <<Llibre d’oracions del enteniment de Deu composts per l'iluminat doctor i martir mestre Ramon Llull. Traduït i corregut novament idels primers originals en llengua valenciana.

2015.- Rafael del Moral, filologo, sociolingüista y lexicógrafo español, cuyas investigaciones se centran en la diversidad lingüística del mundo y su distribución y valoración social, en ‘Las batallas de la Ñ’; “Fue en Valencia donde se desarrolló el primer Siglo de Oro de todas las lenguas neolatinas junto con el italiano. Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roiç de Corella, Jaume Roig y sor Isabel de Villena son autores en lengua valenciana, pues así la llamaron en el siglo XV y luego se generalizó en otras propuestas (…) El término valenciano en los territorios del antiguo Reino de Valencia es tradicional, histórico, legal y estatutario ya desde el siglo XV. Llegado el XVI es habitual en todo tipo de documentos oficiales.”

2016.- Isabel Aznar Collado, doctora en Comunicación e Interculturalidad por la Universitat de Valéncia y escritora, en 'Lengua y producción dancística valenciana'; "Traducido a la lengua española como "dulzaina" en la lengua valenciana es el instrumento musical de madera, cuya boquilla posee una doble caña."

2017.- Massimiliano Verde, historiador i professor italià, graduat en Ciències Polítiques i Història per l'Universitat de Nàpols, professor de Llengua Napolitana. És també el president de l'Acadèmia Napolitana (Accademia Napoletana) per la Llengua i la Cultura de Nàpols i vicepresident de l'Aliança Europea de Llengües Regionals, diu: El valencià segons els meus estudis és una llengua independent del català.

Lleopolt Peñarroja

2018.- Leopoldo Peñarrocha, historiador, filologo y Academico de la RACV, catedrático Universidad de Compostela y considerado uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “El Mozárabe de Valencia”, desmonta los esquemas catalanistas sobre la lengua valenciana: “las peculiaridades fonéticas y léxicas valencianas estaban presentes en el estrato mozárabe valenciano y no fueron traídas ni resultaron una suplantación”.

2020.- José Manuel Rodríguez Uribes, filòsof valencià, Ministre de Cultura d'Espanya, diu: «Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también». Font: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ministro-cultura-distingue-entre-valenciano-y-catalan-como-lenguas-diferenciadas-202011111827_noticia.html

Cites de diversos autors[editar]

“El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d'un document, firmat en Alacant, en l'any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre'l valenciá i'l catalá. Diu este escritor catalá: - <si> - .”
...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Dedicatoria del TIRANT LO BLANCH. Joanot Martorell, Gandia 1413-146.
Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Traduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer. 147
Dins dels documents pontificis, destaquem un del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir "lingua vulgari valentini expeditarum"
Alexandre VI
Llengua Valenciana: La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes. 1547-1616
Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... Onofre Almudever, 1.561, en lo seu prolec de "Lo proces de les olives" de Bernat Fenollar.
Onofre Almudever
Per a que admiren els forasters la brevetat de nostra llengua valenciana, es formà en ella lo següent sonet... Dit per Joan Collado (1731 - 1767), autor de "Poesies valencianes".
Joan Collado
Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino.
Carlos Ros Hebrera. 1703-1773
Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre. Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana. Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, latina y valenciana, publicat en el sigle XVI i reeditat en 1877.
Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios.
D. Salvador de Madariaga
...Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente.
Carreras i Candi. 1862-1937
Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, "la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell". i reconeixia "una major antiguetat de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s'hagen mes proximes al llati”.
Dámaso Alonso
Marcelino Menéndez Pelayo diu en el prolec d'un llibre de Teodor Llorente en l'any 1902: "Si es de ley fatal que esta lengua desaparezca de las márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a través de cuatro siglos con los del profundo y sublime cantor de Na Teresa, conservarían en la memoria de las gentes los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que ni el abandono de sus hijos ni la parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza".
Marcelino Menéndez Pelayo – Any 1902
Aixo es una cosa que els valencians hauran de decidir, perque nomes de vosatres depen. En tot cas, inclus posant-me en la posició de que fora un dialecte, yo crec que te totes les caracteristiques per a convertir-se en una llengua a tots els efectes. Pero depén de la voluntat que tinguen els propis valencians per a conservar la seua llengua.
Hans-Josef Niederehe
Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa sinó que empreguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’ acostar-vos al nostre catala; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals.
Pompeu i Fabra
"Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianischen". (Llímits lingüístics i dialectes de frontera del valencià).
(Tübingen) Zeigschrift für Romanische Philologie, 29. Pags. 712-731. 1905.
Me llena de pena, que por motivos extraculturales, se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista a los islámicos por el rey Jaime I.
Torcuato Luca de Tena
Mai la llengua catalana fruï d’ un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d’Or.
Enrique Tierno Galvan
Les varietats llingüistiques fins ara considerades com dialectes, poden lliberar-se d’ eixa subordinacio i ser <<promogudes>> pels seus parlants ad una categoria oficial i independent
Joshua Fishman
Desarrollant els seus propis recursos un dialecte pot convertir-se en llengua.
Francisco Marcos Marín
...así como el castellano o mejor el español arabizado en parte por la conquista de los secuaces de Mahoma, fue luego poco a poco, desechando muchos vocablos árabes que sustituyó por sus equivalentes latinos, así el valenciano, catalanizado por la reconquista, ha venido después desentendiéndose del catalán, tendiendo hacia el centro, es decir hacia el castellano.
Josep Alemany i Bolufer
...la major part del tesor del nòstre lexic està format de paraules evolucionades de la llengua romana vulgar... entre romanç parlat en Aragó, en Catalunya i en Valéncia, al començar lo sigle XIII no obstant la seua proximitat, no deixaven de notarse prou diferències dialectals, pero hi ha que tindre en conte que estes diferències eren més grans, més marcades entre Aragó i Valéncia que entre Valéncia i Catalunya. I en prova d' aço, tenim el fet que, a la venguda d'aragonesos i catalans, en los llocs poblats exclusivament per aragonesos, predominà el llenguaje aragonés sobre el valencià, resultant la fusió d'este en aquell. Encara que prou es nòta l'influència de l'antic romança indigena sobre'l llenguaje aragonés. Lo que prova que la fusió no fon completa. No hi ha més que oir parlar als pobles que vulgarment diem churros, enclavats dins lo Regne Valencia. Y no es pot ni es deu atribuir eixe predomini del element lingüistic aragonés sobre'l valencià, en dits pobles, al fet d'haver adoptat els furs, costums i privilegis aragonesos, perque ni tots eixos pòbles gojaren sempre del fur aragonés ni en tots els pòbles d'este Regne que tingueren eixos furs ha predominat el llenguaje aragonés. Benicarló, Vinaroç, Burriana i atres pobles foren poblats a fur aragonés sobre’ls demés llocs poblats per catalans, rónegament s'estén als pobles del seu veïnat; influència que també es nota del valencià sobre l'aragonés per raó d'este mateix cas de veïnat.
Pare Lluïs Fullana i Mira
La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Pare Lluïs Fullana i Mira. 1916
...es Llengua Valenciana la parlada en la major part de l’antic Regne de Valencia i perteneix al gròp románic de les llengües inflexió-indo-europees, germana del castellá, francés, italiá, etc...
Pare Lluis Fullana i Mira. 1921
LA LLENGUA DELS VALENCIANS ES EL VALENCIÀ...Som valencians, i el nostre idioma es el valencià...Qui renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la seua mare...
Manuel Sanchis Guarner, en "La llengua dels valencians", Valencia 1933
...el valenciano es un romance independiente como los demás de la península y con caracteres peculiares...
Josep Alemany i Bolufer
Se presenta a los Almoravides como los causantes de la pérdida de la lengua romance en Valencia en el siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe....
Antonio Ubieto i Arteta
Hans-Josef Niederehe, llingüista alemà, que estudià geografía i estudis romances en l'Universitat de Colónia, professor en la Universitat d'Hamburgo, titular de la Càtedra de Llingüística Romànica en l'Universitat de Tréveris de 1974 a 2004: "Que el valencià siga una llengua no es cap plantejament revolucionari per a la romanistica internacional. En absolut."
La llengua no la fan ni les Academies ni els governs. L'idioma es del poble.
Antonio Tovar
La llengua la ¡¡¡ FA !!! el poble i no els filolecs". "La diferencia entre llengua i dialecte es que la primera te un eixercit i l' atre no.
NOAM CHOMSKY, Llingüiste
La lengua mallorquina y balear, fue reconocida en 1840 por la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Por la Real Academia Española en 1928, al nombrar a Mn. Lorenzo Riber miembro de la misma en representación de la lengua mallorquina. Por la misma Real Academia Española, cuando en 1959 ratificó la categoría de lengua independiente con la misma categoría que la valenciana y la catalana.
Boletín de la R.A.E número correspondiente a los meses de septiembre/diciembre de 1959
La Nació Valenciana és una nació militarment ocupada, políticament somesa, econòmicament expoliada, llingüísticament substituïda, ideológicament colonisada i artísticament despullada.
Federic Feases
No hi ha dubte que la Conquista de Valencia fou una iniciativa aragonesa.
Joan Fuster, De su más importante Obra "Nosaltres El Valencians", página 41, (Conquista de Valencia), (17 Edición)Joan Fuster
L'història es una dura ferramenta en mans pancatalanistes, en la que afonen a la cultura valenciana, mentrimentres s'inventen un passat i un present sense futur.
(Joan Benet -1962)
En la "Enciclopedia de la cultura española", Publicada per l'Editora Nacional en 1963, definix el valencià com "lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia".
A. Badia Margarit exrector de la Universidad de Barcelona decia; "Una lengua se impone no porque sea mejor, sino porque tiene la hegemonía del poder"
De estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista...
Simó Santonja. 1975
Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua.
Simó Santonja. 1975
...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...
J. Alemany i Bolufler
Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I.”
Antonio Ubieto. 1977
Si los mallorquines no quieren que se diga "catalán" a su lengua, están en su derecho; cada pueblo tiene su propio poder.
(Manuel Criado del Val, profesor, al término de un Congreso, en abril 1980)
A la seua santitat el Papa Joan-Pau II portador de la bona nova a totes les gents del món en totes i en cada una de les llengües li dediquem esta nova edicio d'Els quatre evangelis, traduits a la nostra "hermosa" tal i com la qualificà ell mateix en l'homilia de la missa de l'ordenacio sacerdotal en sa visita a Valéncia el dia 8 de Novembre de 1982.
Joan Pau II
Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d’intromissions de l’Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia.Mai se’ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra llengua valenciana.
(Vicent Giner Boira – Any 1.997)
Hay que invitar a los catalanes a que vuelvan al camino de los documentos, más interesante que la falsificación.
Miguel Angel Hidalgo. 1997
Aci molts s’han sentit desamparats perque no se’ls fea ni cas, no havia qui els ajudara, i en Barcelona s’han sentit acollits encara que tingueren que agachar-se un poc per a entrar, i a voltes molt, es veritat.
Lluis Aracil. 1997
Los pancatalanistas han ido suplicando por el mundo que nos menospreciasen y eso es tremendo...La supremacáa de Barcelona puede que arranque de un siglo y poco más, pero Valencia tiene mucha más historia que Barcelona, le saca mucha ventaja.
Lluis Aracil. 1997
L'Història mos revela la dignitat del valencianisme i l'indignitat de molts valencians.
Joan Batiste Sancho Gea – Any 2.000
 • ... en 1959 la Real Academia Española adoptó el importantísimo acuerdo, escamoteado, de sustituir el término dialecto por el de lengua, y ello especialmente por razones científicas. Poseemos el fidedigno testimonio de Julio Casares, Secretario Perpétuo a la sazón:

"También ha estado en cierto modo presente la política en las recientes deliberaciones de la Academia, SE HA DADO EL VISTO BUENO a totalitarismo, antimilitarismo, antisemita y antisemítico (...) Y no está exenta de alcance político la RECTIFICACIÓN QUE SE HA HECHO en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin de AJUSTARLAS A LAS EXIGENCIAS DE LA LINGÜÍSTICA, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del VALENCIANO, por ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. AHORA SE LE RECONOCE LA CATEGORÍA DE LENGUA, y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia; y la nueva definición del catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y otro no, para que diga si es lengua o dialecto. Hela aquí: Lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua corona de Aragón". "¿Qué pasó a la hora de redactar e imprimir el Diccionario (edición de 1970) para que, respecto al catalán, se mantenga el acuerdo, y, en cambio, se deforme tanto el que se refiere al valenciano, hasta el punto de que, en vez de LENGUA, como se acordó corporativamente, aparezca variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor parte del antiguo reino de Valencia?

 • Tan radical cambio en una resolución corporativa de esa importancia, sin que, al parecer haya habido acuerdo en tal sentido, es de suma gravedad y da pábulo a pensar en intromisiones pancatalanistas, tras el fallecimiento –1 de julio de 1964- de Julio Casares
 • Joan Reglà, Catedratic d'Historia, catala per a mes senyes, diu sobre la repoblacio posterior a la reconquista "els pioner aragonesos i catalans de l'esmentada repoblació doscentista no passaven de ser una minoria molt prima", coincidint en Ubieto, Huici Miranda (u dels millors arabistes d'Europa) i Mateu i Llopis que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va a haver prevalencia d'un fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres investigadors com Roque Chabás, Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici Miranda, Gual Camarena, Julià San Valero Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. Glick, R.I. Burns, Vicent Simó Santonja, Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, Gómez-Bayarri i un llarc etcetera.
 • Ni en castellà, ni en frances, ni occita, etc.. escriu hui com en el seu Sigle D`Or - els que tenen- de la seua propia llengua. Ademés, això es lo que vol Pompeu Fabra quan diu als valencians: "Nosaltres, catalans no desitjariem altra cosa sinó que empreguésiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català ; que tractésssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals". POMPEU FABRA (Converses filolòligiques, I 363).
 • L’esperit valenciá que, amagant-se com el foc baix la cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a les modernes corrents nacionalistes del món per a dignificar-se i innoblir-se davant de tota l’humanitat. Josep Mª. Bayarri – Any 1.931
 • No estem juant a parlar millor o pijor, sino el ser o no ser poble. Miquel Carbonell.
 • Crear ara un organisme llingüistic en capacitat normativa seria una indefinicio completa. (diari, Las Provincias). El llavors Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Xavier Casp, declarava que crear un nou ent llingüistic “no es oportu, ni necessari”. - 17 de juny de 1997
 • “La resistencia que el pueblo valenciano opone al proceso de catalanización a que está sometido, es prueba incontrovertible de su condición de lengua, si no lo fuera, no opondría resistencia. Esto deberia hacer pensar un poco a los “cientificos” que de ello se ocupan. Es la única lengua en Europa que desde la etapa Hitleriana y su secuela yugoslava está sometida a un proceso de absorción que tiene además muy definidas tonalidades de uso externo. Me refiero claro está a la identificación lengua-cultura y sus implicaciones políticas... La litereatura valenciana la crean unos hombres arraigados en su tierra y con plena consciencia de su valencianidad; y la crean con su propio idioma, con el que hablan en sus relaciones mercantiles y amorosas, en el diario bregar o en la vida entrañable de la familia y en la oficial con sus autoridades... Es una literatura que sale del vivir y del sentir inalienable de los valencianos y es, por tanto, se especule cuanto se quiera, incontrovertible y clamorosamente valenciana. José Angeles Castelló, profesor de la Universidad de Florida EEUU.
 • En la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latina valenciana y la árabe. D. Manuel Mourelle de Lema.
 • Se presenta a los almorávides como causantes de la pérdida de la lengua romance en valencia en el S. XII. Los almorávides hablaban bereber y desconocian por completo el árabe. D. Antonio Ubieto Artea.
 • Cap llengua del món otorga cap capacitat normativa a La universitat. LAPESA (filolec catala i acadèmic de la RAE)
 • Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or. ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Catedratic d'Historia
 • "El prestigi i historia del valencià es motiu suficient com per a considerar-lo un idioma". Tierno Galvan.
 • No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provenzal, i nomes des de fa relativement poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent"("Gramática histórica catalana". Editorial Gredos). A. Badia Margarit. Rector de l'Universitat de Barcelona.
 • L'individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte. ("La llengua valenciana en perill". Francesc de Borja Cremades y otros. Edita G.A.V.). Manuel de Montoliu, filofec català.
 • Molt despreciada està la llengua valenciana i es la causa perque els mateixos que devien ensalçar-la la degraden... I d'aci es, que eixa multitut de pobles que no entenen atra, estan en extrem ignorants de lo que els conve saber, tant en lo politic com en lo moral... determine escriure en llengua valenciana estes conversacions... Encara que alguns ignorants presumits, neguen haver-la (l'instruccions) en esta classe d'escrits i en idioma valencià... Responga per mi el meu Pare, Germa i Patro Sant Vicent Ferrer, que predicant en llengua valenciana intrui, convence i converti a innumerables: En fi, yo tinc per un simple, al que vullga sostindre que l'idioma valencià no siga capaç i susceptible de tot lo que son els demes. Dit per Manuel Civera, en lo prolec d'u dels seus coloquis constitucionalistes.
 • ¿Sigle XVI?. Valencia “¡Pues bien! En la citada historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el mencionado Auto (se refiere al que encabeza el proceso de Canonización de San Vicente Ferrer y que Fr.Serafín examinó en el Archivo del Convento de Predicadores) en IDIOMA VALENCIANO, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist” José Luís Miquel y Monfort: “La historia ayuda a la búsqueda de nuestra identidad valenciana”. Publicat en “Las Provincias” de 5-XI-1997
 • Si tant d'interes li posem a la defensa de la llengua valenciana, repetixc i no em cansare de repetir: ¿per que no comencem per dependre a escriure-la be? Perque, com a usuaris de la llengua, tots som mestres llegitimats; pero normativa, segons qui, a soles hi ha una. (Chimo Lanuza)
 • En el "Vocabulista in Arábico", atribuit a R. Martí, trobem: "Febrer", "Abril", "Agost", "aljama", "bess"(bes), "conil"(conill), "forca", "imblic"(melic), "mandil", "lop"(llop), "falya"(falla), "panich"(paniç), "ya", "rachchim"(raim).....
 • Alguns antroponims que consten en el llibre del repartiment: "Acen axatebi"(Xativa), "Ali Corriola", "Aven Bona", "Avendona", "Avenvives" "Axogorbi" (Segorb) "Fori antiqui Valentiae". Encara que en redactats en llati, trobem veus del romanç valencià: "regalicia", "baines", "grayles"(graelles), "canters", "formage", "forreylats"(forrellats), "cobertors", " blanquet", "sedaz"(sedaç), "alquitra", "boix"......

Trobem entre atres els següents noms de poblacions: "Uldecona", "Biar","Holocau", "Bunyol", "Algecira", "Culyera", "Liria", "Turres Torres", "Montroy", "Picacen", "Alcacer", "Spioca"."Suyllana", "Terrabona""Altura", "Eslida", "Onda", "Borriana".

 • Encara que la primera edició coneguda dela "Cronica de Jaume I" es de ......, la cita es correspon en l'any........ apart. 312: "E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri, I(un) sarray qui SABIA NOSTRE LATI,".
 • Salvador de Madariaga diu que la lengua valenciana "difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos".
 • Especialment significatiu en “De sentencies, d'actes, de citacions....”.Diu: "Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies scrites a les parts que les demanen".
 • EXPOSICIO BREU DEL CANON Guillem Angles (c.1290-136: "Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus"
 • Frai Joan Monzo, i la seua obra en llengua Valenciana "Varii tractatus Idiomate Valentino" (segons Ximeno, te mes obres pero estan en llati)
 • La llengua de l'algemia o aljamia , del àrap “lisan al-jam”, o “ajjamiya”, era, durant la dominació arap, la llengua “extrangera”, la llengua dels cristians, la llengua “musta´rib”, la llengua mossarap, la llengua “rumï”, la llengua romanç, que en Valencia havia evolucionat en la llengua valenciana.
 • 1473-1507.- Es el periodo durant el qual es pensa que es varen escriure les “Regles per a squivar vocables”. De Pere Miquel Carbonell i Geroni Pau., catalans. La “regla” 291 diu: “reyna e regina tot se pot dir; mas lo vulgar català e valentià es dir reyna, car regina nos diu sino en cobles o per trones....”
 • Ni polítics ni especialistes deuen opinar en conflictes llingüistics. (Noam Chomsky)
 • Una llengua es un dialecte en un eixercit i una flota. (Uriel Weinreich)
 • La lengua valenciana, que algunos desprecian hasta el punto de llamarla dialecto, es muy semejante á la catalana, pero distinta de ella, ora se la considere histórica y lexicológicamente, ora en su aspecto filosófico. En el siglo XV, cuando adquiere el esplendor y brillo que le dan los literatos de aquella época es flexible, harmoniosa, apta para la manifestación de todo género de ideas y sentimientos. (Pasqual Boronat)
 • ...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana, sucesora de la lemosina)... (Tirso de Molina)
 • Luisito, negro por el sol, hablando ya con el mismo acento valenciano que los demás chicos, jugaba en la carretera. (Pío Baroja)
 • ¿Cuándo se ha dicho así (País Valenciano)? ¿Cuándo han dicho los valencianos ni en español, ni en valenciano tal cosa? País Valenciano no es más que un calco de País Vasco y este nombre es a su vez traducido del francés Pais Basque. La palabra país es en español muy reciente, de fines del siglo XVI o comienzos del XVII, no se ha generalizado hasta mucho después y nunca se ha aplicado a Valencia cuando ésta tenía personalidad política dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia o simplemente Valencia es lo que se ha dicho. (Julián Marías Aguilera)
 • 1936.- GACETA DE LA REPUBLICA, num. 328 del 23 de novembre de 1936. Decret del 21 de novembre de 1936, signat pel President del Govern de la II Republica Manuel Azaña i Diaz (Alcala d’Henares, 1880-1940), politic i escritor, i pel Ministre d’Instruccio Publica i Belles Arts Jesus Hernandez i Tomas (Murcia, 1907- ?), pel que <<Se>>. (Manuel Hazaña)
 • Dietari del capella d'Alfons el Magnànim. 1438.

De la nobla ciutat de Valencia: Encara en la Espanya sia aquella tant amorosa e bella, insigne ciutat de Valencia e regne de aquella, pus altament ennoblida e luada per totes les gents del mon, de les moltes insignes e grans nobleses de aquella, esser tan altament ennoblida de tanta amorositat a totes maneres de gents, dotada de tan dolça e afable e graciosa parleria.

 • En el temps en que vixqué en Valencia Eiximenis, de 1383 a 1408, fon el perido de máxima activitat lliterària. Es conserva un incunable del “Art de ben morir”, de finals del XIV,- tal volta de 1391- que no du el colofó que si trobem en l'edició Barcelonina de 1507: “...he desliberat traurel segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil : ab ses istories correspondents segons en lati exemplar lo trobe...” Un català, naixcut 87 any passats de la conquista de Valencia, y 49 despuix de la mort de Jaume I, diu escriure en llengua valenciana. Si la llengua valenciana no existia, ¿Estaria mal del cap Eximenis?
 • Sanchis Guarner, en la REVISTA VALENCIANA DE FILOLOGIA, publicada en 1964, per la Institucio Alfons el Magnanim de Valencia Pag. 241, tom VI, nums. 2-3 (1949-1962), escriu un articul que titula: “Identificació de nous fragments de la Bíblia valenciana”. Diu que val la pena reproduir el colofó de la Bíblia. “Transcriu”: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”
 • L´original diu: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”
 • FRAY JOAQUIM MILLÁN RUBIO diu, parlant de S. Pere Pasqual que: "....los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano....
 • SIMÓ SANTOJA: "Es curioso que haya sido el valenciano, entre las primeras lenguas hijas de Roma, casi pareja con la italiana, la que alcanzase un Siglo de Oro"Diu l'inclit catalaniste, Germà Colón: “Agustín Rubio Vela ha demostrat de forma irrebatible que la prosa cancelleresca amb conciencia retòrica i estilística, no començà a Barcelona entre els secretaris reals (Es diguen Ferrer Sayol o Bernat Metge etc, ans bé a Valencia entre els escribans de la Sala, es a dir, els escrivans dels nostres jurats, i ha posat de relleu la personalitat de Bartomeu de Villalba (escrivà entre 1371 i 1399) i la seua trancendència en el congriament de l'estil literari en la prosa administrativa.....”

Entrevista feta per Lletraferit a Has Josef Niederehe: Ultima pregunta. ¿Es el valencià una llengua o un dialecte?

Vore també[editar]

Vínculs externs[editar]