Anex:Cites que reconeixen el valencià com llengua

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Llistat de cites i resenyes que reconéixen l'independència i autoctonia de la llengua valenciana.

Sigle XI - dels ibers als àraps[editar]

1060 Carta de una hablante de Denia en vulgar romanç dirigida a Almudis. (Encontrada y estudiada por Antonio Ubieto Arteta y Leopoldo Peñarroja).

1060 Ibn Sida, lexicograf en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Cairo, Tom I, pag. 14), un diccionari analogic en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ‘¿Com no he de ferles- si escric en temps tant alluntats de quan l’arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarment en persones que parlen romanç (valencià)?’.

1068 Ali Ben Mugehid (Segon emir de Dénia) : ‘Hablo la lengua (romance valenciano) de los Rumis (cristianos), entre los que me he educado’. (A. Huici : Historia musulmana de Valencia y su Reino)

1095 En la Crónica General del Campejador, despuix d’apoderar-se de Valéncia : ‘encargó de la custodia de sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçaves que eran criados en tierras de moros’, ya que ‘fablavan asssy como ellos (romanç) et sabien sus maneras et sus costumbres …’. (Menéndez Pidal: “Primera Cronica General de España” pag. 587).

Sigle XII – de les harges al romanç[editar]

1100 Ibn al-Labbana de Dénia compon harges en romanç valencià que diuen: yâ qoragonî ke keres bon amar, mio al-furâr....

1100 Abadía Ben Abderraham, naixcut en Valéncia, i l'escritor més ilustre i de més talent , se expressava en romanç.

1106 Ibn Buclarix en la seua obra “Almostaini” (diccionari romanç valencia-romanç saragossà) diferencia els dos romanç : ‘parthal’ (pardal), ‘letuga’ (lletuga), ‘lop’ (llop), ‘formache’ (formage), ‘lebre’ (llebre), ...

1121 Abu Bakú Mamad de Bocairent arreplega la seus harja en romanç ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

1121 Abu Bakr Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la ‘llengua cristiana (romanç valencià)’ que es el seu mig d’expressió. Seua és esta harja: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

1133 Abadía Ben Soliman, escritor universal valencià, deixà en romanç “Anals Valencians”.

1149 Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famós Rei Llop, d'orige mossarap, naixcut en Peníscola en l'any 1124 que va aplegar a ser rei de tota la zona oriental del Al-Andalus, en el que firma un tractat en romanç pla en les repúbliques de Pisa i Gènova en el que oferia als ciutadans de dites repúbliques bany gratuït i una alhóndiga per al comerç.

1150 Ibn Lubbun, senyor de Morvedre compon la seua harja en romanç valencià. ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?

1198 Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monestir), ‘Alpwont’(Alpont), …

Sigle XIII – el romanç valencià[editar]

1200 La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’, ……..

1200 Epístola farsida “Mila in gallicantu” trovada en la Catedral de Valéncia a on a partir de la fulla 161 anotaciones en romanç pla.

1250 “Carta puebla de los moros de Uxó” escrit en romanç valencià, diu: ‘En el nom de Deu piados e misericordios, oracio feta per nostre senyor Dios sobre tots los apostols …’.

1261 Els Furs del Regne de Valéncia, que es trobem en la vitrina d’honor del Salo Foral de Valéncia, varen ser escrits en llatí, despuix per a que els valencians de tot el Regne els entenguerem i poguerem cumplirlos, el rei Jaume I ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava, el Romanç. Més de cent voltes apareéis en els furs, ‘…arromançat pero lo senyor rey …’. Podem llegir, ‘…Istum forum romansavit dominus rex…’(Fur XXV), ‘…Istum forum correxit et in romanito posuit …’ (Fur XXVIII), ………

1261 En els Furs de Valéncia es certifica que el poble valencià parla romanç, ‘Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies sorites a les parts que les demanen …’.

1265 Guillem Jaffer en "Declaracions dels duptes sobre los furs nous" en romanç pla.

1270 Document firmat en Alacant que diu ‘… si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l’influencia (lingüística) del notari qui era valencià…’.

1279 Ibn Albaithar deixà en els seus escrits parlar la seua llengua materna.

1283 En prosa juridica valenciana s'escriu “El libre del Consolat de Mar”.

1285 En la Cronica de Bernat Desclot, valencià (A. Ubieto: “B. Desclot: un historiador valenciano recuperado”, O. R. V ., Tom II, pp. 227-236). En l’apartat 312 diu: ‘E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l’alcayt a Don Pelegri que’l esperas I poch, que ades l’auria. E mentre que ell l’esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya’s e gita’s l’aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri. I [un] sarray quisabia notre latí, que era de Cullera (cap. 312). D’atre moro de Villena diu que “era latinat’ (cap. 411).

1290 Ibn Chobair nos proporciona en romanç pla: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

Sigle XIV – la llengua valenciana en la reconquista[editar]

1300 Donis Guinot, i la seua obra més important, "Obra figurativa ab rims estaramps en lahor del Rey" feta en romanç valencià.

1303 Jaume Conesa escriu "Guerres Troyanes" en romanç valencià.

1307 Antoni Vilaragut, traduix les deu comedies de Seneca (“Llibre de falconeria”) en romanç valencià.

1310 Arnau de Vilanova, el mege valencià, escriu “Rahonament d’Avinyo” en romanç valencià.

1316 Arnau Joan en "Lo Stil de la Gobernacio” en romanç valencià.

1335 Ramon Llull en el comentari expositiu de la seua obra en llatí "Liber amici et amati" (folio 34v del manuscrito "N. 250. sup" de la Biblioteca Ambrosiana de Milán), se aclarix que está exposició fon treta d'un gran volumen compost en llengua valenciana. Empezado en Valencia el mes de diciembre y terminado el mes de marzo de 1335 : ‘Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in Lingua Valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo...’.

1336 Pere March escriu en valencià els seus poemes “lo mal d’amor”, “lo comte final”, ….

1346 Archiu Regne de Mallorca. Procés criminal f. 178-276 trobem : ‘una dona nadiva d’Oriola parlava valencianesch’.

1348 Guillem Anglés , i sa obra “Expositio de Ordine miase” diu, ‘Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus’.

1367 Jaume Conesa, membre de la chancillería real de Jaume I fon uno dels encarregats de transformar al romanç del poble la documentació.

1370 El “Misteri d'Elig”(atra corrent opina que és de l'any 1266), un drama sacro-llíric escrit integrament en llengua valenciana.

1383 “Regiment de la Cosa Pública” llibre presentat als Jurats de la ciutat de Valéncia diu de la llengua dels valencians : ‘La trenta dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascunsa a retengut ço que millor li es, i ha lexats los pus durs, e los pus mals sonants vocables dels atres, he ha presos los millors’

1390 Frai Joan Monzo compon la seua obra en llengua valenciana : “Varii tractatus Idiomote Valentino”.

1394 “Plegmatica del molt alt senyor rey Don Ioan ...” 2 hoj., en 4º apareéis : ‘… per manament dels Magnifichs Justicia e Jurats que tunc eren de la present ciutat de Valencia publicada, traduida de llati en vulgar Valenciá per los Reverents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII …’

1395 Antoni Canals, escritor, gramatic, filosof, teòlec i frare : “Valerio Maximo”, pròleg-dedicatòria, fol. 4 llegim: ‘Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana’.

1395 Regne de Valencia. ...Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana; empero com lur stil sia fort larch e quax confus... Canals, Antoni: “Valerio Maximo”, prolec-dedicatoria, fol. 4 del codex de la Biblioteca de la Universitat Lliteraria de Valencia.

1398 Antoni Canals compon en lengua valenciana la seua obra ‘Escala de contemplacio’.

Sigle XV – l’assentament d’una llengua, la valenciana[editar]

[1404] Jordi de san Jordi compone su poema más hermoso, auténtica joya de la lírica en valenciano, “Estramps”.

[1408] AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358; ‘Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte...’.

[1408] Juny, 28. Valencia Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte... AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358 P. Du la referència A. Ferrando: Consciencia idiomatica i nacional dels valencians, pag. 36


[1412] Acta notarial del 6 de Juny sobre el Compromís de Casp, constan como representantes del Reino de Valéncia Sant Vicent Ferrer y Fra Bonifaci Ferrer y leemos sobre la lengua de los habitantes del Reino : ‘Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae...’.

[1413] Antoni Canals escriu en lengua valenciana la seua obra ‘Tractat de la confessio’.

[1414] En un protocol (2156) del notari Bonamat Ferrer es fa constar lo següent : ‘En nom de nostre senyor Deu Jehus e de la sua sagrada Nativitat, sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer, comorant en la ciutat de Valencia, me convench ab vos, en Johan Sanxez, illuminador, alias de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana, en pla o alias romans, en tal forma e manera que yo sapia scriure e legir libres de Deu e dig alias de comptes e legir libres appellats romans’.

[1418] Guillem Copons: “Llibre del Tresor”, ‘...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich, e als de sa nació desús dita…’.

[1430] El genial valenciano Ausias March inicia su brillante etapa, sobe todo poetica, componiendo todas sus obras en lengua valenciana.

[1458] En la “Canonización de San Vicente Ferrer”, la proclamación fue en 1455 obra de Calixto III, firmada por Pio II podemos leer, ‘In sua valentina ac materna lengua fuerit semper locutus’.

[1459] Jaume Roig compon “L’Espill”que diu, ‘… 634 sera’n romanç ………641 de l’algemia …’.

[1468] Joan Roïs de Corella: “Parlament en casa de Berenguer Mercader” : ‘apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d’alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa’.

[1472] Joan Esteve en su obra "Liber Elegantiarum", diccionario Latin-Valenciano, dice: ‘Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima iligencia emmendatus...’.

[1475] En “l’inventari de bens del cavaller Pere Sarró”, es parla d'una biblia ‘de forma major en lengua valenciana, de emprempta, en paper, …’.

[1477] En llemosi estava escrita també una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, vullgueren en Valencia traure una Biblia impresa , ‘e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio’.

[1478] Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, escribía en la última hoja de la Biblia traducida al Valenciano e impresa en Valencia: ‘...Acaba la biblia molt vera e catholica: treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia: e don de tota Cartoxa: germa del benaventurat Sanct Vicent Ferrer del orde de pricadors...’.

[1481] Luis de Fenollet publica en Barcelona la traducción de “Historia de Alexandre de Quinto Curcio” de Plutarco ‘… fon de grec en lati, e per Petro candido de lati en tosca, e per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana transferida...’.

[1482] Miquel Perez en su obra "La imitacio de Jesuchrist" dice: ‘Libre primer de mestre Johan Gerson canceller de Paris de la imitacio de iesuchrist e del menyspreu de aquest món esplanat de lati en valenciana lengua...’.

[1485] Joan Roïç de Corella en “Ystoria de Joseph”, pròleg; ‘...descriure en vulgar de valenciana prosa...’.

[1489] Jerónimo Amiguet (Tortosa), traduce la “sinonimia variatorum sententiarum” de ‘itálico sermone in valentinum’.

[1490] “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell : ’…me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de Portoguesa en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar…’.

[1490] Martí Joan de Galba: “Tirant lo Blanch”, en el colofó diu ‘Aci feneix lo llibre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch, princep e Cesar del Imperi Grech de constantinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana...’.

[1490] Marti Joan de Galba termina la obra inacabada de Joanot Martorell “Guillem de Varoic” y dice : ‘… lo qual fon traduit de anglés en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich: e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell …’

[1491] Miquel Perez, dedicatòria (a sor Isabel de Villena) del “Libre del menyspreu del món” trobem ‘… per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson...’.

[1493] Bernardi Vallmanya en “Lo carcer d’amor”, ‘Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa...’.

[1493] Entre los documentos pontificios se encuentra uno que dice, ‘… traduit en la lengua valenciana …’.

[1494] Miquel Perez en su obra "Vida de la Sacratissima Verge Maria" dice: ’...que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben escrites que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de parays que es sancta sobre totes les sanctes no deu esser en la nostra valenciana lengua …’.

[1495] Bernardi Vallmanya en el colofó de “Revelacio del Benaventurat apòstol Sanct Pau” diu : ‘...de vulgar ydioma castella en valenciana prosa...’.

[1496] Joan Roïç de Corella en su obra "Primer part del Cartoixa", escribe: ‘Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua...’.

[1497] Sor Isabel de Villena escrigue el “Vita Christi en ‘Llengua vernacula valenciana’.

[1497] Francesc Eiximenis, franciscà català de Girona, en el final del proemi del “Art del Bon Morir” aparece : ‘… he deliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil’.

[1497] Llegim al colofó de l’edició barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fou “traduït de anglés en lengua valenciana”. [1499] Miquel Perez realisa la traduccio de "La vida de Sancta Catherina de Sena", 'de lati en valenciana prosa'.

Sigle XVI – l’esplendor del Sigle d’Or[editar]

[1500] En el pròleg a les “Notes ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, àlias Navarro”, destinades a l’ensenyament del llatí, el seu autor, per bé que s’autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu ‘valentino idiomate’, tot dient que ignora el que s’esdevé en altres llengües.

[1500] Roïç de Corella en la “segona part del Cartoixa, A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima”, llegim ‘traduhida de latina lengua en valenciana prosa ...’.

[1502] Jerome Amiguet, médico y Catedrático Gramática, en la traducción de “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, llegim al començament i colofó: ‘... ex italico sermone in valentinum...’.

[1504] “Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia”, ‘… Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum…’.

[1507] Francesc Eximenis, teólogo catalán, en su obra "Scala Dei", escribe en Lengua Valenciana diferenciándola del Lemosin: ‘Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar les coses divines’.

[1508] Bertomeu de Torres Naharro, en su comèdia “Seraphina” utiliza el italiano y el valenciano a parte del latín”.

[1510] “Vida de Sent Vicent Ferrer” de Miquel Pereç: ’…me prega que yo volgues pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua… de aquest glorios sant la historia’.

[1511] Fra Tomas de Vesach en su obra "La vida de la Seraphica sancta Catherina de Sena" dice: ‘dita istoria...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana’.

[1514] “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apèndix de documents. Primer. En ARV. Clero; Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que dice: ‘traducido del Valenciano al Castellano’.

[1514] A la segona edició del “Cancionero General” d’Hernando del Castillo, es fa constar ‘en les rúbriques d’algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades que han estat escrites en llengua valenciana’.

[1517] Bertomeu de Torres Naharro , en su comèdia “Propalladia” es pot llegir que: ‘...Mas aveis destar alerta por sentir los personajes que hablan quatro lenguajes hasta acabar su rehierta. No salen de cuenta cierta por latín e italiano castellano y valenciano que ninguno desconcierta’.

[1521] Joan Bonlabi : “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; trobem ‘ es llig ‘...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana...’.

[1521] Joan Bonlabi, catalán de Tarragona, en su traducción de "Blanquerna" (de Ramon Llull) a la Lengua Valenciana se disculpa por no ser experto en ella, ya que le resulta extranjera: ‘...Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua valenciana...’. ‘...segons me pregua me prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria [peregrina] y strangera...’.

[1522] Un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” diu: ‘He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana’.

[1530] Manuscrito que habla de la disputa del bisbe de Jaen contra los jueus, escrito en valenciana llengua.

[1536] Juan de Valdés en “Diálogo de la lengua” en su página 139 : ‘ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína’.

[1538] Pere Antoni Beuter en “Cronica General” (primera part), dedicatoria que dice ‘...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse...’.

[1546] Andreu Sempere : “Grammatica Valenciano-Latina”

[1555] Joan Resa publica su ‘Vocabulari valencià-castellà’. Incluido en las obras de Ausias March.

[1559] “Pragmàtica o Real Orde” : ‘Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano’.

[1560] Gaspar Gil Polo en sus "Notas al canto del Turia": pag 334: "...y siguientes se lee: “Obres de Vicente Ferradis” en lengua Valenciana en la que agué joyes i en totes fon guanyador." pag 401: "....Poeta excelente, de fecundo ingenio, traduxo con propiedad las quatro Canticas del insigne Ausias March, del idioma natural al Castellano por orden del serenissimo Duque de Calabria, a quien dedicó con un fecundo Diccionario de las voces mas obscuras, que en Lengua Valenciana dificultaban el sentido de lo que queria decir Ausias March".

[1561] Onofre Almudever : ‘Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... ‘ en lo seu prolec de "Lo proces de les olives".

[1569] Lorenço Palmireno, aragonés de Teruel, en su obra "Vocabulario del Humanista" equipara a la lengua Valenciana a otras de su entorno: ‘...Y aunque eso no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o lengua Portuguesa...’.

[1574] Rafael Martí de Viciana en la obra "Libro de alabanzas de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana", entre multitud de referencias a la lengua Valenciana, dice: ‘...la lengua valenciana ha provado con todo cumplimiento, que la lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras han tomado gran numero de vocablos, y que la lengua valenciana es hija, y factura de la lengua Latina por derecha linea y propagacion...’.

[1574] Rafael Martí de Viciana: “Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” podemos leer: ‘Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho..’.

[1574] Martí de Viciana: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana” escribe: ‘Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias’.

[1575] Joan de Timoneda (1518-1583) era impressor, editor i llibrer; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà y dos ‘en lengua valenciana, por ser natural suya’; en novel.la curta escrigué tant en valencià com en castellà.

[1576] En los “Registres de Valéncia del Consell de la Vila d’Elda” encontramos : ‘Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó’.

[1579] Jorge de Montemayor en la traducción al castellano de "Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano". Incluyó en el libro un "vocabulario valenciano-castellano para ntendimiento de estos ultimos").

[1580] Onofre Pou : “Thesaurus Puerilis”, nota introductoria diu ‘...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despuix lo llati...’.

[1586] “Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colombia” (foli 977, vers), consta: ‘...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian...’.

[1589] Pere Joan Porcar: “Dietari 1589-1628”; pp. 87-88. trobem ‘Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...’.

[1591] Actes Concili Tarraconense trobem la cita : ‘Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit … in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur’.

[1592] En Oriola, en capítul del dia 12 d’aquell mateix mes (decembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: ‘que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana’ “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola).

[1599] En la historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio se narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: ‘un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el Auto (proceso de Canonización de San Vicente Ferrer, en el Archivo del Convento de Predicadores) en idioma valenciano, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist’.

Sigle XVII – el crepúscul[editar]

[1600] Francisco Diago en su “Libro Primero de la Historia de San Vicente”, trobem a la pàgina 109 : ‘Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...’.

[1600] En l'obra “Romances, en Romancero general”, d'autor anónim, podem llegir: ‘Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego …’.

[1600] Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que ‘pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...’ Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” en pág. 181.

[1600] Consta documentalmente que los inquisidores mandaron al notario Geronimo Sanz ‘que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana’ los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” (García Carcel, “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 7.

[1604] Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español, En su obra “El peregrino en su patria”: ‘Cusi voglio far anche io, y en omni lingua parlar. En valenciano diró: Cap de mi mateix, voleu que os nafre, giraus, per Deu, …’.

[1604] Bartolomé Jiménez Patón (filólogo), “Elocuencia española en arte”, ‘Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria’.

[1607] Fray Gregorio García en “Origen de los indios de el Nuevo Mundo” aclarix a la pàgina 287 : ‘hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas’.

[1609] Francisco de Quevedo, noble, político y escritor español del Siglo de Oro, uno de los más destacados de la Historia de España. En su obra “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” leemos ‘Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano’.

[1611] Miguel de Cervantes dice ‘La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable’.

[1614] Miguel de Cervantes en “La gran sultana Doña Catalina de Oviedo” dice : ‘Esta lengua de valor por su antigüedad es sola enséñale la española, que la entendemos mejor (…) la bergamasca de Italia la gascona de Galia (…) y si aquestas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa’.

[1628] El mallorquin Andres Bosch escribe : ‘tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana’.

[1629] Antonio Vázquez de Espinosa en “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”. En la Primera parte, diu: ‘......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes …’.

[1632] “Últim testament d’Ipolita Soler, muller de Felis Bru, ciutadà.... (19-10-1632)”. A. R. V., Clero, caixa 1050, lligall 388, pàg. 1. llegim: ‘octubre, 19. Xàtiva. Entre les raons aduides pel Dr. Mathias Bosch (regidor de S. Felipe) en defensa d'un dels hereus (el canonge Bru) se llig la següent frase: Por si se duda esto lo fundo con tres textos, el uno en lengua valenciana, que es el fuero 3º...el otro en latín... y el otro en lengua castellana…’.

[1636] Diego Castellar en “Memorial en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña” leemos: ‘...En Valencia los más son bilingües, sin que se hagan estoruo en la pronunciación las dos lenguas Valenciana y Castellana’.

[1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller testifica en su manuscrito Ms. 1010 : ‘los padres Lorenzo San Juan, y Blanch (...) y otros apostólicos varones de la Compañía de Jesús son valencianos, y predican en valenciano en Cataluña’.

[1636] El catedrático ilerdense Diego Cisteller afirma en su “Memorial en defensa de la lengua catalana” dirigido a la Generalidad de Cataluña que el idioma de los valencianos era independiente de cualquier otro peninsular al recordar que ‘las leyes de Castilla están en castellano; en Valéncia, en valenciano; y en Cataluña, en catalán’.

[1639] “Siglo cuarto de la conquista de Valencia” de Marc Antoni Ortí : ’En algun temps (y no tan antic que yo nol haja alcançat) solia fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa lengua…’.

[1639] Gabriel Téllez Girón (conegut per “Tirso de Molina”): “Historia General de la Orden de la Virgen María de la Merced” (foli 69 del manuscrit); ‘...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana)…’.

[1639] Marco Antonio Ortí: “Siglo cuarto de la conquista de Valencia”, a la introducciò es llig ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano’.

[1651] Pere Jacint Morla En alabança del autor del libro. Romance en idioma valenciano... Dins de: “Memorias de los sucesos particulares de Valencia, y su reino en los años(...), tiempo de peste”; de Fra Francesc Gavalda.

[1654] Llorenç Matheu i Sanz, en su “Tractatus de Regimine Urbis et Regina Valentiae” podemos leer en su página 504 : ‘Reperi in Hispania lenguas, veterme propiam : Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Ebraicam, Valentinam, Catalaunam’.

[1655] Poesia de Marco Antonio Orti i Moles diu ‘...és diligència molt vana inquirir les excel.lències de la llengua valenciana...’.

[1667] C. Sarthou: ”Datos para la historia de Játiva”, Tom1º, pàg. 89; El Dr. J. Bta. Ballester, arcediano de Sagunto, en un sermón que ante el colegio notarial de Valencia y que imprimió Jerónimo Villagrasa, dijo aquel buen hablista de nuestra lengua: “ que sía la lengua valenciana millor que totes les de Europa en apres de la lengua sancta, que es la Hebrea, a no havero yo defensat en publiques conclusiones nom atreveria a estamparo y es cert, perque ademés de la gracia, brevetát, conscisió, mes que lacónica, y energia sua, es molt sentenciosa, significativa, conceptuosa y aguda y té emfática valentia forza y magestat en les ses paraules...’.

[1667] Joan Baptista Ballester, “Ramellet del bateig del fill y fillol de Valéncia y apostòlich sanct Vicent Ferrer”, dedicatòria al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35: ‘… que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa …’.

[1671] El obispo de Torotosa confirme que tiene en su poder una còpia de la Biblia de San Pere Pascual escrita ‘en la lengua de los valencianos en 1290’.

[1671] Sapena en “La cándida flor del Turia” en la página 26 : ‘Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente’.

[1674] Joseph Llop: “De la Institucio, Govern Politich, y Juridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, y Valls; y Nova, dita del Riu”, al pròlec ‘...Y no es de menys consideració el haver usat lo autor del nostre Idioma Valencià...’.

[1676] Fray Francisco de Santa Inés, en la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas”. dice ‘Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya’.

[1677] Fray Cristoval Mercader: “Vida admirable del siervo de Dios Fray Pedro Esteve, Predicador Apostólico”; 3ª edició (Facsímil de la 2ª), pàg. 141 (1ª ed. en 1677; 2ª en 1865; 3ª en 1982) llegim ‘Con el celo de la honra de dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido y el amor y cariño que tenia a sus paisanos, se ofreció a esta jornada, para la cual hizo prevención de varias medicinas, polvos, clísteres, que el Siervo de dios llamaba en su lengua valenciana carabines esquerreres y como Maese de campo de este tercio, marchó con él’. ‘...Al cabo de algunos dias vencieron los nuestros... y celebró las gracias nuestro varón de dios en sacrificio y oraciones, como él mismo solía cantar a los soldados valencianos que quedaron en la sangrienta lid en su lengua valenciana’.

[1681] El doctor Vicente Marés i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz dicen en “La Fénix Troyana” que, ‘…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia). “En la valenciana hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, arábiga…’.

[1685] Juan de Fenollet decia ‘Dióse a la predicación, aprovechando mucho con su doctrina y ejemplo. Suyos son ocho sermones manuscritos hechos a diferentes asuntos: los seis en lengua latina y los dos en idioma valenciano, que me comunicó el Ilmo. Sr. Don Enrique Pimentel, meritísimo Obispo de Cuenca...’.

[1688] “Carta de Don Hipolito de Samper i Gordejuela”, parlant del llibre de Sor Isabel de Villena.; ...Otro intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abadesa de la Trinitat, compuesto en lengua Valenciana...

[1688] En las letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, se descriu: ‘Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…’.

[1689] Joseph Ortí en “Exequias de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luysa de Borbón... diu ‘...y por si el idioma valenciano causare alguna dificultad...’.

Sigle XVIII – la decadència[editar]

[1707] Libro del “Real Acuerdo”, fol. 103. leemos ‘En dicho dia dixeron que para la facil expedicion de los pleytos y mayor satisfacción de las partes, en attención a que los más pleytos son autados en lengua valenciana que por lo regular no la entienden los relatores de Castilla y es razón que se impongan bien en la substancia y términos de ellos acordaron y mandaron que siempre que suceda entregarse pleytos autados en lengua valenciana a relator castellano, haya de conferirse este y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la sala para que con la noticia que le subministrase se haga capaz de los términos de dicha Lengua y ambos concurran a la relación sin que se falte en ella a la substancia para mayor satisfacción ...’.

[1707] “Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V”, el principi del fi: ‘observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana’.

[1716] En “Llibre de Visites.... f. 306 vº figura un certificat adreçat al bisbe, en els termes següents: ‘Certifico, y hago fee Yo el infrascrito en nombre de Archivero del Clero de la Iglesia Parrochial de la Villa de Villareal, como en el Libro donde se continuan las Determinaciones Capitulares de dicho Clero, se enquentra uno a los veinte y dos de octubre del presente Año 1716 el qual traducido fielmente de Valenciano, en Castellano, es como se sigue...’.

[1723] Gregori Mayans y Siscar, diu en: “Abecé español” ‘... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i así los demás’.

[1723] “Registro. Autos civiles de la Real Visita de amortización del cura de la Yglesia Parroquial del Lugar de la Alcudia dels Crespins...1723” A.R.V. Bailia, lletra A, exp. 3298, foli 7 (2ª visita) queda constancia ‘Yo Juan Bautista Sanchiz, Escrivano Real y publico, y del numero de la ciudad de San Felipe doy fee y verdadero testimonio... he visto, reconocido y examinado el libro que por dicho cura se me ha presentado, que es en forma mayor con cubiertas de pergamino, cordon y boton de luda para cerrarle, y en la cubierta de dicho libro el titulo siguiente en Idioma Valenciano “Llibre dels contes de la Alcudia dels Crespins”, y contiene ciento y quarenta y cinco foxas, numeradas...’.

[1732] Carlos Ros en “Practica de Ortographia, para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”.

[1733] Carlos Ros Hebrera, ‘Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino’.

[1734] Carlos Ros en “Epitome del origen y grandezas del idioma Valenciano” se lee, ‘… este Epitome, Panegyris laudatoria, de la lengua valenciana, en si mesmo se lleva la aprobación que solicita …’.

[1734] Rosa Trincares “En elogi dels tres llibrets” se dice ‘… Com esta, quen ella, com à Phenix, Resucites la lengua Valenciana?’.

[1736] Carles Ros publica : ‘Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana’.

[1737] Carlos Ros, “Norma breve de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano”; ‘… aunque servirà tambien para el valenciano, y otros …’.

[1737] G. Mayans : “Orígenes de la lengua Española” se lee ‘La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la valenciana de la castellana. (...) De todas las tres la más suave y agraciada es la valenciana...’.

[1738] Archiu Municipal de Caudete, “Auto para que los capítulos y ordenanzas de las aguas de esta Villa (Caudete) se traduzcan en Lengua Castellana” consta, ‘... se traduzcan de la Lengua Valenciana en que estan escritos ... Y respecto de estar escritos en Lengua Valenciana...’.

[1739] Carlos Ros, “Breve diccionario valenciano-castellano”.

[1740] “Visita del obispo de Orihuela a la colegial de S. Nicolás de Alicante en 23-III-1740”. ‘Mando que desde ahora en adelante se estiendan los motes en Idioma Castellano... con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubiere escrito, en una libra de esta moneda’.

[1740] Joan Carles Amat, “Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Valencià” ‘per a que´ls naturals, que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós estil’.

[1747] “Contestacion a la Carta-orden de 1-1-1747” (referida a la fundacio del convent de la Consolació de Xàtiva). Archiu Municipal de Xativa. Dice asi, ‘… Y despues de dicho titulo, en el mismo libro, se encuentra escrito tambien en idioma valenciano, una nota...’.

[1750] “Quinque Libri” nº 9 de Torrent, ff. 118 vº i 119.; ‘Por quanto el idioma castellano es el que en este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales; por tanto, i para no dar lugar a la interpretación sobre alguna partida de Bautismo, vertida en castellano, mandamos, que en adelante se escrivan todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en valenciano, i que la tinta que se usse sea negra de buena calidad, i que no queme el papel’.

[1750] Carlos Ros, “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” leemos ‘ … para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos …’.

[1751] Vicente Ximeno en “Aprobación de la obra de Carles Ros: Breve Esplicación de las Carftillas Valencianas” se dice ‘El fin que se ha propuesto el Autor en éste, y otros Escritos que ha dado al público, es sostener, como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en tiempo que ha decaecido muchisimo de su perficción, y pureza’.

[1751] En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necessitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella...

[1752] Carlos Ros publica “Qualidades, y blasones de la lengua valenciana” y escribe ‘M. Iles. S.res: Aunque es notoria la aplicación que he tenido à la Lengua Valenciana, desde mis primeros años...’, ‘La Lengua Valenciana es Breve...’, ‘El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión...’, ‘La Lengua Valenciana es Suave...’, ‘La Lengua Valenciana es assimesmo Graciosa, à Agradable...’, ‘La Lengua Valenciana mereciò el Timbre de Apostolica, y Santa...’.

[1761] Carta de Gregori Mayans i Siscar a Juan de Vega Canseco en Oliva que dice ‘...Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro tiempo hacían los grandes hombres...’.

[1762] Tomàs Serrano i Pérez en “Fiestas seculares, con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y angel protector S. Vicente Ferrer, apòstol de Europa”; Pàg 237 dice, ‘...Tu lengua, la lengua valenciana, que comunmente hablamos...’.

[1764] Carlos Ros compone “Diccionario valenciano-castellano”.

[1764] Lluís Galiana, carta a Carles Ros inclosa a tall de pròleg de Diccionario valenciano-castellano: ‘Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la Lengua Valenciana’.

[1769] José Teixidor y Trilles en “Antigüedades de Valencia”, ‘mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana’.

[1778] Gil Polo, Gaspar: “Notas al canto de Turia, o noticias históricas de algunos poetas de la Diana enamorada”, pàg. 345 : ‘...el canonigo Mayáns conjetura, que este apellido es compuesto de Vall-de-llors, que en Valenciano es lo mismo que valle de laureles...’.

[1797] Antoni Josep Cavanilles en “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia” en la pág. 323, ‘Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses’.

[1795] “Catalogo y descripcio d'els pardal de l'Albufera de Valencia” per Marc Antoni Orellana y Mocholi : ‘… no falten forasters que desitgen saber la Lengua Valenciana’.

Sigle XIX – la Batalla d’Almansa i la repercussió en la llengua valenciana[editar]

[1809] “Colóqui trilingüe ó Colòqui entreverát de valencià y castellá y uns cantonets en lletí”, entre Maciá el Parlador y l Mestre Descòla dun Pòble de Lhòrta de Valencia.

[1810] Manuel Sanelo, “Diccionario Valenciano-Castellano”.

[1820] “Carta del Deán de Xátiva… (interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807)” en su p.59 : ‘Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio’.

[1839] Lluís Lamarca produce “Ensayo de un diccionario valenciano-castellano”.

[1851] Josep Escrig compone “Diccionario valenciano-castellano”.

[1853] “El amic dels llauradors ó aforismes rurals” : Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romá (…)y traduits al valensiá per un Amic dels Llauradors.

[1854] José Bernat i Baldoví en “Lo Virgo de la Vicenta y l’Alcalde de Favara”. Comedia en un acte y en vers, publicada en vulgar valencià.

[1876] Pi i Margall, republicano catalán en su obra “Las nacionalidades” leemos: ‘¡La identidad de la lengua! ¿Podrá ser esto un principio para determinar la formación ni la organización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino tambien de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tiene estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso’.

[1883] Discurs d’Emilio Castellar i Ripoll davant la Real Academia Española : ‘Todavía recuerdo el movimiento de asombro (...), al oir el vulgar latín hablado por el pueblo helvético en aquellos helados montes y sentir su gran semejanza con el valenciano...’.

[1888] Javier Simonet en “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” , diu: ‘Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XII conservaba todavía, según lo testifica Ibn Albaithar, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano’.

[1891] “Diccionario general Valenciano- Castellano” de Joaquim Martí i Gadea : ‘La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano (…) se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana (…) Con la persuación de que con ello contribuimos al embellecimiento y ansiada restauración del armonioso y rico idioma valenciano’.

[1893] Alemany i Bolufler (filólogo), ‘...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...’.

Sigle XX - la Renaixença[editar]

[1900] Joseph Bodría Roig en “Fulles seques” llegim ‘aplech de versos valencians’.

[1909] Manuel de Montoliu, filólogo e historiador de la literatura, de ascendencia tarragonesa, ‘La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda’.

[1910] Francisco Codera (latinista, hebraista y maestro arabista, e introductor de la filología en el estudio de la Historia), diu en el seu “Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola” : ‘...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...’.

[1911] Eduart Genovés i Olmos publica : ‘Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1474 fins 1700’.

[1914] Josep Ribelles Comín edita : “Elogi de la llengua valenciana”.

[1915] “Mare Patria (Dins de Jardí Espiritual)” de Francesc Caballero i Muñoz : ‘No’m digau que faig despreci / del idioma castellà, / per que en valenciana llengua/ me plau tot`hòra parlar…’.

[1915] Lluís Fullana publica “Gramàtica elemental de la llengua valenciana”.

[1919] La Universidad de Salamanca con su rector al frente D. Miguel de Unamuno declara que no existe ninguna unidad entre valenciano y catalán, y se publica “la frontera lingüística” en donde sus autor aborda el problema de la lengua valenciana amenazada por el imperialismo catalán.

[1925] Pare Lluïs Fullana en sa obra “Evolució Fonológica de la Llengua Valenciana” diu ‘..durant la dominació arabe, continuaven parlant lo romanç (valencià), lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes’.

[1926] Articul 1º del Real Decret de la RAE: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

[1928] Pare Lluis Fullana Mira (Gramático, erudito y miembro de la Real Academia de la Lengua Española como experto en lengua Valenciana) en su “Discurs d’ingres en la Real Academia de la Llengua : ‘La pretensio de molts catalans i també d’alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desgavellada i molt fora de raó...’.

[1934] José Dalmau Carles, en su “Enciclopedia cíclico-pedagógica” recoge el siguiente apartado: ‘Idioma de los españoles: los españoles hablamos los lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, euskera y valenciano’.

[1944] Pío Baroja en “Desde la vuelta del camino. Memorias” se dice, ‘los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano’.

[1949] Enrique Tierno Galván, Catedrático de Historia y Doctor en Filosofía y Letras : ‘Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or’.

[1959] Julio Casares (Secretario y perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua) afirma: ‘Al valenciano se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valéncia’.

[1961] En “Valencia Cultural”, nº 17, pàg. 6 se lee ‘... el maestro de primera enseñanza comprende que no siendo obligatoria la enseñanza de la lengua valenciana, ésta se halla en trance de desaparecer...’.

[1963] Kurt Baldinger (citando a Meier), “La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica” dice sobre los habitantes valencianos, ‘La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes (…) no perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente su lengua materna’.

[1963] En la "Enciclopedia de la cultura española", publicada per l'Editora Nacional, definix el valencià com ‘lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia’.

[1971] Damaso Alonso, Presidente de la RAE y catedrático de Filología Románica, reconocia ‘… una mayor antigüedad de la lengua valenciana respecto a la catalana …’.

[1973] El Catedrático Antonio Ubieto realiza un estudio contrastado de los libros del Repartimiento y Advecinamientos, que publica en “Valencia: la repoblación del Reino de Valencia”, en donde desmonta la teoria de que la lengua valenciana (romance en tiempos pre-jauminos) es fruto de una repoblación catalana que además fue escasísima.

[1975] Simó Santonja dice, ‘de estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista... ‘.

[1977] Antonio Ubieto, Catedrático Historia Medieval afirme ‘Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, la lengua valenciana, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I’.

[1977] Menéndez Pidal en su “Manual de Gramática Histórica Española” dice sobre los habitantes del Reino de Valéncia, ‘Había muchedumbre de moros latinizados o ladinos que sabían romance, y cristianos algarabiados que sabían árabe’.

[1977] Menéndez Pidal en su “Gramática Histórica”, ‘es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos’.

[1978] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) se sincera ante la prensa : ‘No creo en los paises catalanes, es una falsa idea de algunos intelectuales arropados en minúsculos grupos de intención política. Valéncia es Valéncia y Cataluña es Cataluña, ambas dos tienen personalidad propia (historia, lengua valenciana y catalana, …)’.

[1978] Vicent Ramos Pérez (Doctor en Filosofía i Lletres, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, Acadèmic de les R.R.A.A. Espanyola i de la Història) en el pròlec del seu llibre “Partit Socialista d’Alliberament Nacional” diu : ‘el citado partido cifra su razón de ser en la destrucción del Reino de Valéncia, …… usando el termino país valenciano para ser parte segregada de una comunidad bautizada como países catalanes, …… sustituyendo la lengua valenciana por el catalán’.

[1979] Josep Tarradellas (Presidente de la Generalitat Catalana) en una entrevista para el diario Las Provincias afirma : ‘… lo de los países catalanes es una fantasía, …. Valéncia tiene su propia personalidad (lengua, historia, …) … hay regiones en España como Valéncia, como Cataluña, como Baleares que tienen lenguas que vienen del mismo tronco (latín) …’.

[1980] Aleixandre Cirici, ponent catalá en la Assamblea de parlamentaris del Consell d'Europa sobre llengües minoritaries: ‘nuestra lengua ha tenido el desarrollo literar

[1980] Francisco Giner, diplomado en fonética evolutiva por la Universidad de Sorbona publica “Aclaraciones al libro del sr. Sanchís Guarner” en el que se hace hace una série de rectificaciones a los errores lingüísticos en el libro aparecidos en libro de Guarner “la llengua dels valencians” en donde queda patente la falta de cientifismo y rigor de los escritos de Guarner, algo ya denunciado por Antonio Ubieto. Al final de sus aclaraciones encontramos, ‘Todo ello, nos demuestra muy a las claras, que el valenciano ha evolucionado separadamente y de una manera muy distinta ala catalán, …’.

[1981] Amparo Cabanes (Consejera de Educación y Catedrática de Historia Medieval) en una entrevista para el Diario Levante afirmaba : ‘Le diré una cosa, a la lengua hablada en Cataluña se le llamó lengua valenciana durante los siglos de oro. Nadie niega el origen común del latín, pero la lengua valenciana posee una identidad propia y diferenciada’.

[1982] Francisco Giner Mengual (Presidente de la Liga Internacional de la Enseñanza, nº 11 de la lista de socialistas-históricos y profesor de la Universidad de la Sorbona y especialista en lingüística) denuncia el timo-socialista liderado por el catalanista Joan Lerma, que ‘pretende traicionar la histórica lengua valenciana introduciendo la lengua catalana artificial en los institutos valencianos’. Su denuncia le costó el exilio forzado por el socialismo pancatalanista.

[1982] Papa Juan Pablo II en su discurso en la Alameda de Valéncia, terminando su homilía dijo : ‘Concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana : que el record d’esta solemne ordenació sacerdotal en la presencia del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els hòmens. Aixi siga’.

[1984] Antonio Ubieto (Catedrático Historia Medieval de Valéncia y Zaragoza) responde al diario Las Provincias : - ¿Qué se hablaba en Valencia cuando entró el Rey Jaime I? - El valenciano, entonces un romance que fue el precursor inmediato de la lengua valenciana. En la Crónica de Jaime I se recoge el testimonio de los que hablaban al Rey en su idioma, viene recogido en cursiva el testimonio de unos vecinos de Peñiscola que hablan en su lengua (romance valenciano).

[1985] Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, declaró : ‘La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán’.

[1987] Lleopolt Peñarroja, Catedrático Universidad de Compostela y considero uno de los mejores mozarabistas del mundo, en “Orige i formacio de la Llengua Valenciana- Del sustrac iberic a la Reconquista” diu, ‘“… de les lleis fonetiques no es deduïx una diferenciacio essencial entre esta aljamia o ‘parla romanç’ prelliterària de Valencia i el valencià migeval… podem ara pensar en una continuïtat romanica del territorio valencià …’.

[1990] Manuel Mourelle de Lema, doctor en Filología, nos dice que ‘en la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latinavalenciana y la árabe’.

[1991] La UE reconoce la denominación del idioma valenciano, la lengua valenciana. [1991] Se presenta el “informe del Comité de expertos”, en el cual se difrencian el valenciano del catalán. [1991] El Consell firma un convenio con la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas para traducir en lengua valenciana.

[1992] Tras la aprobación de la “Carta Europea de Lenguas Minoritarias” por parte de la UE, se reconoce que valenciano y catalán son idiomas diferentes.

[1995] Eugenio Trias (Catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad catalana Pompeu i Fabra) denuncia la deplorable situación cultural de Cataluña a raíz del fanatismo folklorico de Pujol, reclama la vuelta al rigor y equilibrio histórico, dejando de subvencionar a personajes sin mayor prestigio tanto en Cataluña como en Valéncia (donde fomentan el catalán algo que considera contra natura, valenciano y catalán son lenguas distintas), solo por ser próximos a un modelo ayatollah.

[1997] Luis Aracil, padre de la sociolingüística catalana y profesor de la Universidad de Barcelona, manifiesta : ‘El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica’.

Sigle XXI – suplantació pancatalanista i resistència del valencianisme[editar]

[2000] Mourelle de Lema, catedrático, afirma como recoge el diario Las Provincias, ‘ …entre las 10 lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. La valenciana es una lengua románica in set per se, tan independiente como cualquier otra y no debe presentarse subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas’.

[2000] Torcuato Luca de Tena, ‘me llena de pena que por motivos extraculturales ajenos a todo lógica histórica. se ose poner en duda algo

tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista de Jaime I’.

[2001] Francisco Rodríguez Adrados, miembro de la RAE afirma en el diario ABC, ‘ … una lengua para uso familiar, ………. el vasco, el gallego, el valenciano, …’.

[2008] El filólogo y académico, Francisco Rodríguez Adrados, uno de los mayores expertos en lenguas clásicas, reconoce la categoria de la lengua valenciana en su libro su libro “Historia de las lenguas de Europa”, y además advierte, ‘Cataluña quiere imponer la lengua de Pompeu Fabra en Valencia por fanatismo’

Cites de diversos autors[editar]

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos.
Menéndez Pidal
Los pancatalanistas han ido suplicando por el mundo que nos menospreciasen y eso es tremendo...La supremacáa de Barcelona puede que arranque de un siglo y poco más, pero Valencia tiene mucha más historia que Barcelona, le saca mucha ventaja.
Lluis Aracil. 1997
...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...
J. Alemany i Bolufler
Si los mallorquines no quieren que se diga "catalán" a su lengua, están en su derecho; cada pueblo tiene su propio poder.
(Manuel Criado del Val, profesor, al término de un Congreso, en abril 1980)


...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Dedicatoria del TIRANT LO BLANCH. Joanot Martorell, Gandia 1413-146.
La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán".
Torcuato Luca De Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, delaró lo anterior en septiembre de 1985
La lengua mallorquina y balear, fue reconocida en 1840 por la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Por la Real Academia Española en 1928, al nombrar a Mn. Lorenzo Riber miembro de la misma en representación de la lengua mallorquina. Por la misma Real Academia Española, cuando en 1959 ratificó la categoría de lengua independiente con la misma categoría que la valenciana y la catalana.
Boletín de la R.A.E número correspondiente a los meses de septiembre/diciembre de 1959
El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica.
Luis Aracil. 1997
Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Traduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer. 147
LA LLENGUA DELS VALENCIANS ES EL VALENCIÀ...Som valencians, i el nostre idioma es el valencià...Qui renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la seua mare...
Manuel Sanchis Guarner, en "La llengua dels valencians", Valencia 1933
No hi ha dubte que la Conquista de Valencia fou una iniciativa aragonesa.
Joan Fuster, De su más importante Obra "Nosaltres El Valencians", página 41, (Conquista de Valencia), (17 Edición)
La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Pare Lluïs Fullana i Mira. 1916
Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I.”
Antonio Ubieto. 1977


Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino.
Carlos Ros Hebrera. 1703-1773
Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua.
Simó Santonja. 1975
Aci molts s’han sentit desamparats perque no se’ls fea ni cas, no havia qui els ajudara, i en Barcelona s’han sentit acollits encara que tingueren que agachar-se un poc per a entrar, i a voltes molt, es veritat.
Lluis Aracil. 1997
...es Llengua Valenciana la parlada en la major part de l’antic Regne de Valencia i perteneix al gròp románic de les llengües inflexió-indo-europees, germana del castellá, francés, italiá, etc...
Pare Lluis Fullana i Mira. 1921
De estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano... Dicho texto latino, que contiene una série de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista...
Simó Santonja. 1975
Hay que invitar a los catalanes a que vuelvan al camino de los documentos, más interesante que la falsificación.
Miguel Angel Hidalgo. 1997
Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre. Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana. Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, latina y valenciana, publicat en el sigle XVI i reeditat en 1877.
Llengua Valenciana: La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes. 1547-1616

Articul 1º del Real Decret del 26 de Novembre de 1926: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios.
D. Salvador de Madariaga
...Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente.
Carreras i Candi. 1862-1937
“El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l valenciá i’l catalá. Diu este escritor catalá: - <si> - .”
Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, "la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell". i reconeixia "una major antiguetat de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s'hagen mes proximes al llati”.
Dámaso Alonso

Francesc Eiximenis (1325-1409), catala de Girona, diu de la llengua valenciana en el llibre Regiment de la Cosa Publica de 1327 "aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengües que li son entorn, e de cascuna ha retengut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants vocables dels atres e ha presos los millors".

L´acta del Compromis de Casp, 6 de juny de 1412 està escrita en "in ydiomate valentino"

Antoni Canals (1352-1414), al traduir el Valeri Maximo diu "tret del lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, aixi breu com he pogut, jatsesia que altres l'hagen tret en lengua catalana"

Ausias March: en el sigle XVI se feren tres edicions (1543, 1545, 1560) de les seues obres en Barcelona, les tres duen un gros llistat de "mots obscurs", ademés en 1555 se va imprentar una edicio en castella per Joan de Resa en la que inclou un "Diccionario Valenciano-Castellano".

Jaume Roig, autor de L´Espill, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu"... sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l'algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...". Si açò pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l'Inquisicio en 1792, el llibre passà de ma a ma dels religiosos del Tribunal apareix lo següent " adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre..." fins a once voltes en quinze folis.

Joanot Martorell, en "Tirant lo Blanch" a l'oferir-li l'obra al Princep Fernando de Portugal diu "... me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en VULGAR VALENCIANA: perço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar"

1481.- Colofo de la HYSTORIA DE ALEXANDRE de Lluïs de Fenollet (Xativa, ¿ -1505), humaniste i escritor. En el colofo d’esta obra, edicio de Barcelona de l’any 1481, es pot llegir: “... en la present lengua valenciana transferida...”.

Miquel Perez realisa la traduccio de "Imitacio de Iesuchrist", Barcelona 1482, 'esplanat de lati en valenciana lengua'. També tradui "La vida de Sancta Catherina de Sena", Valencia 1488, 'de lati en valenciana prosa'.

Joan Roïç de Corella, traduix "Vida de Iesuchrist" de Lodulf de Saxonia, 1486, 'trelladada de lati en valenciana lengua'.

Joan Esteve, Venecia 1489, publicà el Liber Elegantiorum, 'escrit en latina et valentiana lingua'. El Liber Elegantiorum es el primer diccionari d'una llengua romanica.

Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, Traduix "Lo carcer d'amor", 'traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa'. També va traduir "La revelacio del benaventurat apòstol Pau" i "Cordial d'anima, abdós en Valencia 1495, 'de vulgar idioma castella en valenciana prosa'.

Marti de Viciana, naixcut en Burriana en 1502, diu "la Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua latina por derecha línea y propagación".

Dins dels documents pontificis, destaquem un del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir "lingua vulgari valentini expeditarum".

Joan Bonlabij, catala de Tarragona, traduix "Blanquerna" de Ramon Llull, Valencia 1521, 'traduit en la lengua valenciana'.

En 1569, l'humaniste Llorenç Palminero, natural d'Arago, publicà un "Vocabulario del Humanista" en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar explica "si no hallo vocablo con el que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua Portuguesa".

Gregori Mayans i Ciscar, intelectual de talla europea, cap de l'Ilustracio "Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión".

Salvador de Madariaga diu que la lengua valenciana "difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos".

Marcelino Menéndez Pelayo diu en el prolec d'un llibre de Teodor Llorente "Si es de ley fatal que esta lengua desaparezca de las márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a través de cuatro siglos con los del profundo y sublime cantor de Na Teresa, conservarían en la memoria de las gentes los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que ni el abandono de sus hijos ni la parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza".

En la "Enciclopedia de la cultura española", Publicada per l'Editora Nacional en 1963, definix el valencià com "lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia".

... en 1959 la Real Academia Española adoptó el importantísimo acuerdo, escamoteado, de sustituir el término dialecto por el de lengua, y ello especialmente por razones científicas. Poseemos el fidedigno testimonio de Julio Casares, Secretario Perpétuo a la sazón: "También ha estado en cierto modo presente la política en las recientes deliberaciones de la Academia, SE HA DADO EL VISTO BUENO a totalitarismo, antimilitarismo, antisemita y antisemítico (...) Y no está exenta de alcance político la RECTIFICACIÓN QUE SE HA HECHO en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin de AJUSTARLAS A LAS EXIGENCIAS DE LA LINGÜÍSTICA, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del VALENCIANO, por ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. AHORA SE LE RECONOCE LA CATEGORÍA DE LENGUA, y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia; y la nueva definición del catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y otro no, para que diga si es lengua o dialecto. Hela aquí: Lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua corona de Aragón". "¿Qué pasó a la hora de redactar e imprimir el Diccionario (edición de 1970) para que, respecto al catalán, se mantenga el acuerdo, y, en cambio, se deforme tanto el que se refiere al valenciano, hasta el punto de que, en vez de LENGUA, como se acordó corporativamente, aparezca variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor parte del antiguo reino de Valencia?

Tan radical cambio en una resolución corporativa de esa importancia, sin que, al parecer haya habido acuerdo en tal sentido, es de suma gravedad y da pábulo a pensar en intromisiones pancatalanistas, tras el fallecimiento –1 de julio de 1964- de Julio Casares

Joan Reglà, Catedratic d'Historia, catala per a mes senyes, diu sobre la repoblacio posterior a la reconquista "els pioner aragonesos i catalans de l'esmentada repoblació doscentista no passaven de ser una minoria molt prima", coincidint en Ubieto, Huici Miranda (u dels millors arabistes d'Europa) i Mateu i Llopis que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va a haver prevalencia d'un fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres investigadors com Roque Chabás, Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici Miranda, Gual Camarena, Julià San Valero Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. Glick, R.I. Burns, Vicent Simó Santonja, Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, Gómez-Bayarri i un llarc etcetera.

Ni en castellà, ni en frances, ni occita, etc.. escriu hui com en el seu Sigle D`Or - els que tenen- de la seua propia llengua. Ademés, això es lo que vol Pompeu Fabra quan diu als valencians: "Nosaltres, catalans no desitjariem altra cosa sinó que empreguésiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català ; que tractésssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals". POMPEU FABRA (Converses filolòligiques, I 363).

L’esperit valenciá que, amagant-se com el foc baix la cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a les modernes corrents nacionalistes del món per a dignificar-se i innoblir-se davant de tota l’humanitat. Josep Mª. Bayarri – Any 1.931

L’Historia mos revela la dignitat del valencianisme i l’indignitat de molts valencians. Joan Batiste Sancho Gea – Any 2.000

Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d’intromissions de l’Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia.Mai se’ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra llengua valenciana. Vicent Giner Boira – Any 1.997

Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... Onofre Almudever, 1.561, en lo seu prolec de "Lo proces de les olives" de Bernat Fenollar.

La llengua no la fan ni les Academies ni els governs. L’idioma es del poble. Antonio Tovar.

No estem juant a parlar millor o pijor, sino el ser o no ser poble. Miquel Carbonell.

Crear ara un organisme llingüistic en capacitat normativa seria una indefinicio completa. (diari, Las Provincias). El llavors Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Xavier Casp, declarava que crear un nou ent llingüistic “no es oportu, ni necessari”. - 17 de juny de 1997

“La resistencia que el pueblo valenciano opone al proceso de catalanización a que está sometido, es prueba incontrovertible de su condición de lengua, si no lo fuera, no opondría resistencia. Esto deberia hacer pensar un poco a los “cientificos” que de ello se ocupan. Es la única lengua en Europa que desde la etapa Hitleriana y su secuela yugoslava está sometida a un proceso de absorción que tiene además muy definidas tonalidades de uso externo. Me refiero claro está a la identificación lengua-cultura y sus implicaciones políticas... La litereatura valenciana la crean unos hombres arraigados en su tierra y con plena consciencia de su valencianidad; y la crean con su propio idioma, con el que hablan en sus relaciones mercantiles y amorosas, en el diario bregar o en la vida entrañable de la familia y en la oficial con sus autoridades... Es una literatura que sale del vivir y del sentir inalienable de los valencianos y es, por tanto, se especule cuanto se quiera, incontrovertible y clamorosamente valenciana. José Angeles Castelló, profesor de la Universidad de Florida EEUU.

En la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe... Hibridación y seudomorfosis son fenómenos lingüisticos rsultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-latina valenciana y la árabe. D. Manuel Mourelle de Lema.

Se presenta a los almorávides como causantes de la pérdida de la lengua romance en valencia en el S. XII. Los almorávides hablaban bereber y desconocian por completo el árabe. D. Antonio Ubieto Artea.

A. Badia Margarit exrector de la Universidad de Barcelona decia; "Una lengua se impone no porque sea mejor, sino porque tiene la hegemonía del poder"

La llengua la ¡¡¡ FA !!! el poble i no els filolecs". "La diferencia entre llengua i dialecte es que la primera te un eixercit i l' atre no. NOAM CHOMSKY, Lingüiste.

Cap llengua del món otorga cap capacitat normativa a La universitat. LAPESA (filolec catala i acadèmic de la RAE)

Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or. ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Catedratic d'Historia

"El prestigi i historia del valencià es motiu suficient com per a considerar-lo un idioma". Tierno Galvan.

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provenzal, i nomes des de fa relativement poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent"("Gramática histórica catalana". Editorial Gredos). A. Badia Margarit. Rector de l'Universitat de Barcelona. L'individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte. ("La llengua valenciana en perill". Francesc de Borja Cremades y otros. Edita G.A.V.). Manuel de Montoliu, filofec català. Molt despreciada està la llengua valenciana i es la causa perque els mateixos que devien ensalçar-la la degraden... I d'aci es, que eixa multitut de pobles que no entenen atra, estan en extrem ignorants de lo que els conve saber, tant en lo politic com en lo moral... determine escriure en llengua valenciana estes conversacions... Encara que alguns ignorants presumits, neguen haver-la (l'instruccions) en esta classe d'escrits i en idioma valencià... Responga per mi el meu Pare, Germa i Patro Sant Vicent Ferrer, que predicant en llengua valenciana intrui, convence i converti a innumerables: En fi, yo tinc per un simple, al que vullga sostindre que l'idioma valencià no siga capaç i susceptible de tot lo que son els demes. Dit per Manuel Civera, en lo prolec d'u dels seus coloquis constitucionalistes.

Per a que admiren els forasters la brevetat de nostra llengua valenciana, es formà en ella lo següent sonet... Dit per Joan Collado (1731 - 1767), autor de "Poesies valencianes".

1395. Regne de Valencia. ...Tret del llati en nostra vulgada lengua materna Valenciana aixi breu com he pogut jatssessia que altres l'agen tret en lenga cathalana; empero com lur stil sia fort larch e quax confus... Canals, Antoni: “Valerio Maximo”, prolec-dedicatoria, fol. 4 del codex de la Biblioteca de la Universitat Lliteraria de Valencia.

1408, Juny, 28. Valencia Et sia la veritat del feyt que les paraules que foren entre vós, dit honrat sényer en Loís Sendavena e lo dit comanador (d’Onda) fossen en vulgar lengua valenciana, e foren aquestes e semblants en efecte... AHN de Madrit, Ordens Militars, carp 553 núm 1358 P. Du la referència A. Ferrando: Consciencia idiomatica i nacional dels valencians, pag. 36

1412, Juny, 6. Casp ...Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali Regni Valentiae... Acta notarial del 6 de Juny de 1412 sobre el Compromís de Casp. Citada per Salvador Faus i Sabater en: “Recopilacio historica sobre la denominacio llengua valenciana”, pag. 29; Valencia, 1994.

1414, Octubre, 26 Sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer ... per pacte special me aferme ab vós, En Johan Sànxez, il.luminador, alias scrivent... a apendre de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana en pla o al romans, en tal forma e manera que yo sàpia scriure e legir libres... Et yo, En Joan Sànxez, il.luminador qui.s dessús dit, promet a vós, En Felip çbricet, et al notari dessús scrit, stipulant e reebent, que yo us ensenyaré de legir e scriure lengua plana valenciana en tal forma que vós, per vós mateix, porets legir e scriure vostres libres... Archiu del Patriarca, protocol de Bononat Ferrer, 2.156, citat per L. Cerveró en “Pintores valencianos” i reproduït per A. Ferrando: “Consciencia idiomatica i nacional del valencians”, pag. 46

1418 ¿Valencia? ...E lo present transladador ha transladat en lengua valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e amich, e als de sa nació desús dita. Brunetto Latini: “Llibre del Tresor”, Edició de Barcelona, 1971, pag. 76. Citat per G. Colom en “La llengua catalana”, pag. 61 i copiat de A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 47.

1468, apud ...la suavitat de les seues elegants paraules (es referix a Joan de Pròxita) que, en art..., els vivents tots excel.lia, en celsitud d’alt gentil estil en vulgar de valenciana prosa Joan Roïs de Corella: “Parlament en casa de Berenguer Mercader”. Vid. M. de Montoliu: “Un escorç en la poesia i la novel.lística dels sigles XIV i XV”, pag. 154. Copiat de A. Ferrando: “Consciencia idiomatica..”. pag. 47

1475, Abril, 8. Segons un document exhumat per Sanchis Sivera i (....) publicat en 1930 en l’inventari de bens del cavaller Pere Sarró, del 8 d'abril de 1475, es parla d'una biblia “de forma major en lengua valenciana, de emprempta”, i en un altre pergami del 28 de març del mateix 1475, descobert per Ramon Robres i encara inedit –segueix dient Sanchis Guarner (sic)– s´esmenta “una biblia major en pla, en llengua valenciana, de empremta, en paper, amb cobertes de fust amb quatre gafets...” Ventura, J.: “Inquisició espanyola i cultura renaixentista al P.V.”; pag. 187, Valéncia, 1978. Vid. també A. Ferrando: “Consciencia idiomatica... pag. 48

1477, Valencia En llemosi estava escrita també una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, en 1477, vullgueren en Valencia traure una Biblia impresa , “e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua valenciana, cessà de fer dita coreccio”. Costa, J. “La desqualificacio”. En “Levante” de 16-2-1995

1481. Barcelona. ... en la present lengua valenciana transferida... Fenollet, Lluís de: “Hystoria de Alexandre”, colofo; Barcelona, 1481.

1482. Valencia. ...esplanat de lati en valenciana lengua.. . Pereç, Miquel (traductor): “De la imitacio de Jesuchrist...”, pag. 1; Valencia, 1482.

1485.- Prolec de la YSTORIA DE JOSEPH en que es pot llegir al començament: “... Descriure en vulgar de valenciana prosa...”. Esta obra del teòlec i escritor Joan Roïç de Corella (Gandia, 1433/1443-1497), s’edità en Valencia on es conserva l’unic eixemplar del mon. . L’obra s'imprimi en 1506

1489.- LIBER ELEGANTIARUM Podem llegir en les linees del Colofo: “... Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani viri eruditissimi civis Valentiani regie auctoritate notarii publici: latina et valentiana lingua: exactissima diligentia emendatus...” LIBER ELEGANTIARUM es el primer diccionari valencià i el mes antic llexic d’una llengua romanç. L’autor, Joan Esteve (Valencia, sigle XV), que era escritor i notari de la ciutat de Valencia, l’escrigue l’any 1472, publicant-se en Venecia en 1489.

1491. Valencia Per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre Johan Gerson... Peres, Miquel, dedicatoria (a sor Isabel de Villena) del Libre del menyspreu del mon. En la rubrica general del Libre primer figura, en canvi, que el tractat fon splanat de latí en valenciana lengua.

1507. Barcelona El 1491, el prologuiste de l’Art de ben morir... afirmava: “deliberé de traure’l segons la possibilidad del meu pobre entendre en lenguaje català clar e manifest estill”; però en l’edició barcelonina de 1507 del mateix opuscle, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase apareix aixina: “... he desliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 54

1493. Barcelona Traduit de llengua castellana: en estil de valenciana prosa... Vallmanya, Bernardi: “Lo carcer d’amor”, dedicatoria; Barcelona, 1493.

1494. Valencia. Puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben en tots los idiomes escrites ...no deu esser en la nostra valenciana lengua callada...” Pereç, Miquel: “Vida de la Sacratissima Verge María”, De l’endreça a Na Monpalaua de Castellví; Valencia, 1494.

1495 ...de vulgar lengua castellana en stil de valenciana prosa. Vallmanya, Bernardí: “Lo cordial de l’ànima”, colofo. Traduccio de 1495

1495. Valencia. ...de vulgar ydioma castella en valenciana prosa... Vallmanya, Bernardi: “Revelacio del Benaventurat apòstol Sanct Pau”, colofo. Traduccio de 1495, Valencia.

1496. Valéncia. ...trelladada de lati en valenciana lengua... Roïç de Corella, Joan: “Cartoxa” (primera part), colofó; Traducció de 1496, Valéncia.

1497. Valencia Es editada a Valencia, “en lengua valenciana”, la versio, atribuïda a Francesc Eiximenis, del breu tractat llatí Art de ben morir” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980; pag. 51

1497. Barcelona El 1497, llegim en el colofo de l’edicio barcelonina del “Tirant lo Blanch”, que fou “traduït de anglés en lengua valenciana” Ferrando Francés, A.: “Consciència idiomàtica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 54

1499. Valencia. ...traduit de lati en valenciana prosa... Pereç, Miquel: “Vida de Sancta Catherina de Sena”, dedicatòria; Valéncia, 1499. Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, Pag. 42. J. Ventura també cita este llibre, pero la data en 1486: “Inquisicio espanyola...”, pag. 144.

1500. Valencia A honor, laor y glòria de la Trinitat Sanctíssima, acaba la segona part del Cartoxà, traduhida de latina lengua en valenciana prosa per... Roïç de Corella, Johan, Colofo. Valencia, 1500

1500. Valencia “En el pròleg a les “Notes ordenades per lo reverent mestre Bernat Vilanova, àlias Navarro” (València, 1500), destinades a l’ensenyament del llatí, el seu autor, per bé que s’autoproclama navarrés, declara tanmateix que els exemples que hi donarà els posarà en el seu “valentino idiomate”, tot dient que ignora el que s’esdevé en altres llengües” Ferrando Francés, A: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pp. 51-52. 1502. Valencia. ... ex italico sermone in valentinum... Flisco, Stefano: “Sinonima Variatiorum Sententiatum”, començament i colofo. Traduccio de Jeroni Amiguet, Valéncia, 1502.

1504, Giner, 17. Valéncia Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina expeditarum Registre de colacions de benifets de la diòcesis de Valéncia. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, Valencia, 1980, pag. 52

1510. Valencia. ...me pregà que yo volgués pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua... de aquest gloriós sant l'història Pereç, Miquel: “Vida de Sent Vicent Ferrer”, dedicatoria; Valencia, 1510.

1511. Valencia. ...la he feta emprenptar en nostra lengua valenciana.. De Vesach, Tomas Fr.: “Vida de la Seraphica Sancta Catherina de Sena”, Prolec; Valencia, 1511.

1514. Abril, 28. Xativa. Acuerdo del dia 28 de abril de 1514 que traducido del Valenciano al Castellano dice:... “Libro Padrón de la Mensa de Anuales”. Apendix de documents. Primer. En ARV. Clero, Llibre 1439 (Xativa)

1514; “El 1514, es fa constar en les rúbriques d’algunes poesies en català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís Vinyoles, aplegades a la segona edicio del “Cancionero General” d’Hernando del Castillo, que han estat escrites en “llengua valenciana” Ferrando Francés, A.: “Conciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980; pag. 53

1517. Napols. El presentador que hace la introducción de esta Comedia (...) da al público un avance de su argumento. Al llegar al desenlace observa: “Serafina quedará con Floristán bien casada (.......) No salen de cuenta cierta Por latín e italino,Castellana y valenciano Que ninguno desconcierta... Torres Naharro, Bertomeu: “Propalladia”; Nàpols, 1517. Citat per Vt. Ferrer Olmos: “Comedias de un famoso extremeño”, en “Levante” (Especial) de 7 de febrer de 1981. I per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, pag. 50.

1518. Barcelona ...trelladada de latí en valenciana lengua Colofó de “Lo primer del Cartoxà”. Segons A. Ferrando: “Consciencia idiomatica...”, pp. 54-55

1518. Barcelona “... és reestampada a la ciutat comtal el “Libre del menyspreu del món e de la imitacio de Jesuchrist”, de Miquel Peres, aixina mateixa en valenciana prosa Segons A. Ferrando:”Consciencia idiomatica ...”, pag. 55

1521. Valencia. ...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals: y estampat en llengua valenciana...” Bonlabi, Joan: “Blanquerna” (original de Ramon Lull), frontispici; Valencia, 1521.

1521. Valencia. ...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana... Bonlabi, Joan: “Llibre d`Oracions” (de Ramon Lull), frontispici; Valencia, 1521.

1522. Barcelona “El 1522 s’imprimeix a Barcelona un “Vita Christi del seràfic doctor sanct Bonaventura”, que, segons nos confessa al pròleg el seu traductor, un monjo de Montserrat, respon a la necessitat de fer-en una versió catalana, encara que n’existeix “entre nosaltres (una), en lengua valenciana, que és a la nostra prou conforme”. S’hi refereix, es clar, a la de Roís de Corella” Ferrando Francés, A.: “Consciencia idiomatica i nacional dels valencians”, Valencia, 1980, pag. 55

1523. Barcelona. ...Novament traduit de Lemosi en nostra lengua vulgar Valenciana.. Eximenes, Francesc: “Scala Dei”, portada; Barcelona, 1523.

1559. Valencia. Que ningún muchacho nuevo convertido aprenda a leer ni escribir en arábigo, sino castellano o valenciano. Pragmàtica o Real Orde de 1559.

1568. Valencia. Plegmática del molt alt senyor Rey don Iohan... traduida de Llatí en vulgar Valencia per los Reuerents mestres de la Seu de Valencia en lany MCCCXCIIII. Y ara novament manada stampar... Valencia, 1568, 2 hoj., en 4º. A. M. V. Biblioteca “Serrano Morales”. B. C. B. Legado Bonsoms.

1574. Valencia. Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias. M. de Viciana, Rafel: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”. Facsimil de les llibreries “París-Valencia”; pag. 18.

1574. Valencia. Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho.. M. de Viciana, Rafel: “Alabanzas de las Lenguas...”. Fascimil de les llibreries “París-Valencia”; pags. 40-41.

1569-1608. Oriola. En capitol del dia 12 d’aquell mateix mes [XII-1592], fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: que havien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana... “Dietari de les resolucions...” (1569-160, fol 95 vº de l’Archiu Capitular d’Oriola.

1575 Valencia La castellanisació de la cultura local alcançà el zènit en la segona part del sigle XVI, especialment en el teatre, on sobreixen Rey de Artieda (1544-1613), Cristòfol de Virués (1550? –1614), Gaspar Aguilar (1561-1623), Guillem de Castro (1569-1631)... Joan de Timoneda (1518-1583) era impressor, editor i llibrer; dels dos volums de “Ternario” hi ha quatre autos redactats en castellà y dos “en lengua valenciana, por ser natural suya”; en novela curta escrigue tant en valencià com en castellà. Citat per S. Faus: “Resum historic de la Llengua Valenciana”, pag. 57-58

1576. Valencia (Registres de l’any 1576) Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que primero se traduzca en lengua valenciana proveyó... “Con los fueros en la mano”, articul de Vte. Giner Boira en “Las Provincias” ; dimarts 8 de decembre de 1981, pag. 5.

1580. Barcelona. ...Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despuix lo llati... Pou, Onofre: “Thesaurus Puerilis”, nota introductòria; Barcelona, 1580

1586. Valencia ...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos indios le entendian... Manuscrit propietat dels P.P. Dominics del Convent de Valéncia contenint la declaracio jurada de Jeroni Ferrandis sobre la predicació de Sant Lluys Bertran en Colòmbia (foli 977, vers). Citat per S. Faus i Sabater: “Recopilacio...”, peg. 61. 1589/1628. 695.- “Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...” Porcar, Pere Joan: “Dietari 1589-1628”; Antologia de l’editorial “Alfons el Magnanim”; pp. 87-88.

1592. Oriola En capítul del dia 12 d’aquell mateix mes (decembre de 1592), fetes les gestions pertinents de confrontar el sagramentari valencià i el castellà esmentats, determinaren: “que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar molt complits y en llengua valenciana” “Dietari de les resolucions... (1569-160”, f. 95 vº (Archiu Capitular d’Oriola). Copiat de Vt. Pitarch: “La llengua de l’administracio eclesiastica”. En “L’Espill” nº6/7, 1980; pag.68.

¿Sigle XVI?. Valencia “¡Pues bien! En la citada historia de San Vicente y capítulo I, a modo de exhordio narra la série de reliquias que se custodiaban en la Catedral de Valencia... terminando su relación con la siguiente frase: un pedazo de ropa interior de Christo, al cual, el mencionado Auto (se refiere al que encabeza el proceso de Canonización de San Vicente Ferrer y que Fr.Serafín examinó en el Archivo del Convento de Predicadores) en IDIOMA VALENCIANO, llama así: Un tros de la Gonella de Jesu Crist” José Luís Miquel y Monfort: “La historia ayuda a la búsqueda de nuestra identidad valenciana”. Publicat en “Las Provincias” de 5-XI-1997

1600 ... Y hablando de ciertos vecinos de Cortes de Pallás, dice que “pareçio por una çedula de recibo fecha en valençiano...” Fray Benjamín Agulló Pascual: “Los moriscos de Valencia y Fray Bartolomé de los Angeles”; “Crónica de la XIII Asamblea de los Cronistas del Reino de Valencia” (1980); Valencia, 1982; pag. 181.

1600, agost, 14. Por ejemplo, en 1600, el 14 de agosto, concretamente, consta documentalmente que los inquisidores mandaron al notario Geronimo Sanz “que traduscere de lengua valenciana en lengua vulgar castellana” los informes realizados por los familiares Ballester, Orti y Bontinua.” García Carcel, R.: “Alienación de la cultura valenciana”; en Historia 16, número 33, pag. 78.

1604. Valencia. ...Imprimiose pues en lengua valenciana, como yo la compuse... Beuter, Pere Antoni: “Cronica General” (primera part), dedicatoria; Valencia, 1604 (edicio en castellà reproduint la original de 1546).

La Nació Valenciana és una nació militarment ocupada, políticament somesa, econòmicament expoliada, llingüísticament substituïda, ideológicament colonisada i artísticament despullada. (Federic Feases)

L'historia es una dura ferramenta en mans pancatalanistes, en la que afonen a la cultura valenciana, mentrimentres s'inventen un passat i un present sense futur. (Joan Benet -1962)

Si tant d'interes li posem a la defensa de la llengua valenciana, repetixc i no em cansare de repetir: ¿per que no comencem per dependre a escriure-la be? Perque, com a usuaris de la llengua, tots som mestres llegitimats; pero normativa, segons qui, a soles hi ha una. (Chimo Lanuza)

Ibn Buclarix (¿? 1106), en l'obra "Almostaini", diferencia noms de les aljamies de Saragossa i Valencia. Trobem: "archilaga"(argilaga), "formache" (formage), "fel" (fel), "lebre" (llebre), "lop"(llop), "letuga" (lletuga), "parthal"(pardal), "pebre" (pebre), "thapara"(tapera), "thomiello"(tomello).Ibn Chobair, que vixque en el transit del XII al XIII, nos proporciona: "yanair" (giner) "febrair" (febrer), "mars" (març).....

Mohammed Ibn Al-Abbar: Histiriador i escritor naixcut en Valencia. Autor de diccionaris bibliografics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725 y 354. Trobem entre atres, les següents paraules: "Boyathella"(Boatella), "Bunyol"(Bunyol), "monastir"(monestir), "Palma"(Palma), ""Alpwont"(Alpont), "El Sabathair"( El Sabater)......

En el "Vocabulista in Arábico", atribuit a R. Martí, trobem: "Febrer", "Abril", "Agost", "aljama", "bess"(bes), "conil"(conill), "forca", "imblic"(melic), "mandil", "lop"(llop), "falya"(falla), "panich"(paniç), "ya", "rachchim"(raim).....

Alguns antroponims que consten en el llibre del repartiment: "Acen axatebi"(Xativa), "Ali Corriola", "Aven Bona", "Avendona", "Avenvives" "Axogorbi" (Segorb) "Fori antiqui Valentiae". Encara que en redactats en llati, trobem veus del romanç valencià: "regalicia", "baines", "grayles"(graelles), "canters", "formage", "forreylats"(forrellats), "cobertors", " blanquet", "sedaz"(sedaç), "alquitra", "boix"...... Trobem entre atres els següents noms de poblacions: "Uldecona", "Biar","Holocau", "Bunyol", "Algecira", "Culyera", "Liria", "Turres Torres", "Montroy", "Picacen", "Alcacer", "Spioca"."Suyllana", "Terrabona""Altura", "Eslida", "Onda", "Borriana".

Sant Pere Pascual (1227-1300), mossàrap valencià, que fon Bisbe de Granada, totes les obres del cual nos han arribat estan escrites en la seua llengua romanç, entre elles: "La Biblia parva", "Libre de Gamaliel", "Remso de Catius", etc, , .

Encara que la primera edició coneguda dela "Cronica de Jaume I" es de ......, la cita es correspon en l'any........ apart. 312: "E quant foren a 1.ª font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri, I(un) sarray qui SABIA NOSTRE LATI,".

1261.- Els FURS DEL REGNE DE VALENCIA, que es troben en la vitrina d’honor del Salo Foral de l’Ajuntament de Valencia, varen ser escrits originariament en llati. Despuix, per a que els valencians de tot el Regne els entengueren i pogueren complir-los, Jaume I (Montpellier, 1208-1276), ordenà que es traduiren a la llengua que el poble parlava: el “Romanç”. Ell els revisà els aprovà, els signà i els jurà el 7 d’abril de 1261. Cent cinc voltes apareix en els Furs “...arromançat per lo senyor rey...”; mai no es nomena un atre idioma. Posteriorment es tornaren a traduir al llati, no faltant la consabuda explicacio, “...Istum forum romansavit dominus rex...” (Fur XXV), o “...Istum forum correxit et in romantio posuit dominus rex...” (Fur XXVIII), o “...enmendavit in romantio dominus rex...” (Fur XXXII).

Especialment significatiu en “De sentencies, d'actes, de citacions....”.Diu: "Los jutges en romanç diguen les sentencies que donaran, e donen aquelles sentencies scrites a les parts que les demanen".

EXPOSICIO BREU DEL CANON Guillem Angles (c.1290-136: "Comença la exposicio breu en romanç del Canon y del himno angelico del Sançtus"

Frai Joan Monzo, i la seua obra en llengua Valenciana "Varii tractatus Idiomate Valentino" (segons Ximeno, te mes obres pero estan en llati)

1383.- Transcripcio de “La trenta e dues” alabança a Valencia del llibre REGIMENT DE LA COSA PUBLICA, del traductor, escritor i mestre en Sacra Teologia, el francescà Francesc Eximenis (Girona, 1325-1409). Encara que la edicio valenciana fon en 1499, en el text es diu: “e vehent yo a ull en aquest present temps, qui es lany de la incarnacio del Salvador Mil ccc.l.xxxiij.....” Sobre les arrels de la Llengua Valenciana llegim: “... aquesta terra ha llenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables del altres, he ha presos los millors...”.

1400.-Es la fecha(a cavall entre els dos sigles) quan es pensa que va nàixer Jacme Roig. En un fragment del seu Llibre “Lo spill” diu: 634 sera ’n romanç: 635 noves rimades 636 comediades, 637 amphorismals, 638 ffaçessials, 639 no prim scandides; 640 al pla texides 641 de l’algemia 642 he parleria 643 dels de Paterna, 644 Torrent, Soterna.

La llengua de l'algemia o aljamia , del àrap “lisan al-jam”, o “ajjamiya”, era, durant la dominació arap, la llengua “extrangera”, la llengua dels cristians, la llengua “musta´rib”, la llengua mossarap, la llengua “rumï”, la llengua romanç, que en Valencia havia evolucionat en la llengua valenciana.

Cervero, 1414.- Segons D Lluis Cervero, en un protocol del notari Bonamat Ferrer, hui desaparegut del seu lloc, es fa constar lo següent “En nom de nostre senyor Deu Jehus e de la sua sagrada Nativitat, sapien tots com yo, Felip Bricet, pelicer, comorant en la ciutat de Valencia, me convench ab vos, en Johan Sanxez, illuminador, alias de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana, en pla o alias romans, en tal forma e manera que yo sapia scriure e legir libres de Deu e dig alias de comptes e legir libres appellats romans”.

1418.- Guillem de Copons (1350-c.1420) diu que posa “en lengua valenciana” el llibre del Tresor per a “donar delit a un seu special senyor e amich (Pere d'Artes), e als de lsa nacio desus dita”.

1458.- CANONIZACIO DE SANT VICENT FERRER. La proclamacio de dita Canonisacio fon el 29 de juny de 1455 per Calixte III. S’escrigue el 1 d’octubre de 1458, i va ser firmada per Pio II : Diu: “In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus”.

1473-1507.- Es el periodo durant el qual es pensa que es varen escriure les “Regles per a squivar vocables”. De Pere Miquel Carbonell i Geroni Pau., catalans. La “regla” 291 diu: “reyna e regina tot se pot dir; mas lo vulgar català e valentià es dir reyna, car regina nos diu sino en cobles o per trones....”

1482.- Primera pagina del text de la IMITACIO DE IESUGHRIST, de Kempis, “... esplanat de lati en valenciana lengua...”., per l’escritor i traductor Miquel Perez (Valencia, sigle XIV/XV). Fon editat en Valencia l’any 1482. (Biblithèque National, Paris)

Ni polítics ni especialistes deuen opinar en conflictes llingüistics. (Noam Chomsky)

Una llengua es un dialecte en un eixercit i una flota. (Uriel Weinreich)

Sobre la catalanisacio de l’idioma parlat en Valencia per les tropes de Jaume I, quan la conquistà en 1238, està documentalment probat que d’eixes tropes no foren mes d’un 1,2% de lo que se nomenava, Marca Hispanica, lo que despuix se coneixque com Catalunya, i d’eixes tropes, molts pocs foren els que se quedaren a viure en Valencia, i es del tot impossible que un numero tan reduit de persones, la majoria de parla vulgar, puix no hi ha que oblidar que eren soldats i no filolecs, pugueren impondre un idioma a tot lo territori valencià, i que d’ells sorgira lo Sigle d’Or de les Lletres Valencianes; es mes, Ramon LLull, mallorqui de naiximent, en el seu llibre Blanquerna, (1283 - 1285), aproximadament 45 anys mes tart de la conquista de Valencia per Jaume I i uns 38 anys despuix de la conquista de Mallorca també per part de Jaume I, escrigue en la portada i contraportada de dit llibre, <<Llibre d’oracions del enteniment de Deu composts per l’iluminat doctor i martir mestre Ramon Llull. Traduit i corregut novament dels primers originals en llengua valenciana (Joan Benet, 1962)

La lengua valenciana, que algunos desprecian hasta el punto de llamarla dialecto, es muy semejante á la catalana, pero distinta de ella, ora se la considere histórica y lexicológicamente, ora en su aspecto filosófico. En el siglo XV, cuando adquiere el esplendor y brillo que le dan los literatos de aquella época es flexible, harmoniosa, apta para la manifestación de todo género de ideas y sentimientos. (Pasqual Boronat)

La llengua valenciana era la mateixa catalana en los sigles XIII i XIV, com la catalana era la mateixa provensal en els sigles X i XI; pero aixina com la catalana se desprengué del seu tronc en el XII formant una nova individualitat filológica, filla si, pero diferent de la provensal, aixina també el valencià va fer lo mateix en el XV, y es desde entonces una llengua, filla, germana o lo que se vullga, del catalá y del mallorquí, pero diferent de elles. Si pues estém en el mateix cas, mos conformarém nosatros en admitir com á norma del valencià les gramátiques y diccionaris catalans, cuant els catalans se conformen en admitir els provensals pera la seua llengua. (Josep Nebot i Pérez)

...Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana, sucesora de la lemosina)... (Tirso de Molina)

Luisito, negro por el sol, hablando ya con el mismo acento valenciano que los demás chicos, jugaba en la carretera. (Pío Baroja)

1491.- Dedicatoria de la IMITACIO DE IESUCHRIST. “Comença lo libre primer de mestre ihoan gerson canceller de paris de la imitacio de iesuchrist e del menypreu de aquest món miserable splanat de lati en valenciana lengua per lo magnific en miquel pereç ciutada. Diu al final: “... traduit de lati en valencciana prosa...”. L’autor es Miquel Pereç. Edicio valenciana de l’any 1491.

¿Cuándo se ha dicho así (País Valenciano)? ¿Cuándo han dicho los valencianos ni en español, ni en valenciano tal cosa? País Valenciano no es más que un calco de País Vasco y este nombre es a su vez traducido del francés Pais Basque. La palabra país es en español muy reciente, de fines del siglo XVI o comienzos del XVII, no se ha generalizado hasta mucho después y nunca se ha aplicado a Valencia cuando ésta tenía personalidad política dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia o simplemente Valencia es lo que se ha dicho. (Julián Marías Aguilera)

1936.- GACETA DE LA REPUBLICA, num. 328 del 23 de novembre de 1936. Decret del 21 de novembre de 1936, signat pel President del Govern de la II Republica Manuel Azaña i Diaz (Alcala d’Henares, 1880-1940), politic i escritor, i pel Ministre d’Instruccio Publica i Belles Arts Jesus Hernandez i Tomas (Murcia, 1907- ?), pel que <<Se>>. (Manuel Hazaña)

Que el valencià siga una llengua no es cap plantejament revolucionari per a la romanistica internacional. En absolut. (Hans Josef Niederehe)

Dietari del capella d'Alfons el Magnànim. 1438. De la nobla ciutat de Valencia: Encara en la Espanya sia aquella tant amorosa e bella, insigne ciutat de Valencia e regne de aquella, pus altament ennoblida e luada per totes les gents del mon, de les moltes insignes e grans nobleses de aquella, esser tan altament ennoblida de tanta amorositat a totes maneres de gents, dotada de tan dolça e afable e graciosa parleria.

En el temps en que vixqué en Valencia Eiximenis, de 1383 a 1408, fon el perido de máxima activitat lliterària. Es conserva un incunable del “Art de ben morir”, de finals del XIV,- tal volta de 1391- que no du el colofó que si trobem en l'edició Barcelonina de 1507: “...he desliberat traurel segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil : ab ses istories correspondents segons en lati exemplar lo trobe...” Un català, naixcut 87 any passats de la conquista de Valencia, y 49 despuix de la mort de Jaume I, diu escriure en llengua valenciana. Si la llengua valenciana no existia, ¿Estaria mal del cap Eximenis?

Sanchis Guarner, en la REVISTA VALENCIANA DE FILOLOGIA, publicada en 1964, per la Institucio Alfons el Magnanim de Valencia Pag. 241, tom VI, nums. 2-3 (1949-1962), escriu un articul que titula: “Identificació de nous fragments de la Bíblia valenciana”. Diu que val la pena reproduir el colofó de la Bíblia. “Transcriu”: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”

L´original diu: “....la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer doctor en cascun dret....”

FRAY JOAQUIM MILLÁN RUBIO diu, parlant de S. Pere Pasqual que: "....los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano....

SIMÓ SANTOJA: "Es curioso que haya sido el valenciano, entre las primeras lenguas hijas de Roma, casi pareja con la italiana, la que alcanzase un Siglo de Oro"Diu l'inclit catalaniste, Germà Colón: “Agustín Rubio Vela ha demostrat de forma irrebatible que la prosa cancelleresca amb conciencia retòrica i estilística, no començà a Barcelona entre els secretaris reals (Es diguen Ferrer Sayol o Bernat Metge etc, ans bé a Valencia entre els escribans de la Sala, es a dir, els escrivans dels nostres jurats, i ha posat de relleu la personalitat de Bartomeu de Villalba (escrivà entre 1371 i 1399) i la seua trancendència en el congriament de l'estil literari en la prosa administrativa.....” Entrevista feta per Lletraferit a Has Josef Niederehe: Ultima pregunta. ¿Es el valencià una llengua o un dialecte?

Aixo es una cosa que els valencians hauran de decidir, perque nomes de vosatres depen. En tot cas, inclus posant-me en la posició de que fora un dialecte, yo crec que te totes les caracteristiques per a convertir-se en una llengua a tots els efectes. Pero depén de la voluntat que tinguen els propis valencians per a conservar la seua llengua.
Hasn Josef Niederehe
Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa sinó que empreguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’ acostar-vos al nostre catala; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors migevals.
Pompeu i Fabra
"Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianischen". (Llímits lingüístics i dialectes de frontera del valencià).
(Tübingen) Zeigschrift für Romanische Philologie, 29. Pags. 712-731. 1905.
Me llena de pena, que por motivos extraculturales, se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista a los islámicos por el rey Jaime I.
Torcuato Luca de Tena
Mai la llengua catalana fruï d’ un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d’Or.
Enrique Tierno Galvan
A la seua santitat el Papa Joan-Pau II portador de la bona nova a totes les gents del món en totes i en cada una de les llengües li dediquem esta nova edicio d’ Els quatre evangelis, traduits a la nostra <<hermosa>> tal i com la qualificà ell mateix en l’ homilia de la missa de l’ ordenacio sacerdotal en sa visita a Valencia el dia 8 de Novembre de 1982.
Joan Pau II
Les varietats llingüistiques fins ara considerades com dialectes, poden lliberar-se d’ eixa subordinacio i ser <<promogudes>> pels seus parlants ad una categoria oficial i independent
Joshua Fishman
Desarrollant els seus propis recursos un dialecte pot convertir-se en llengua.
Francisco Marcos Marín
...así como el castellano o mejor el español arabizado en parte por la conquista de los secuaces de Mahoma, fue luego poco a poco, desechando muchos vocablos árabes que sustituyó por sus equivalentes latinos, así el valenciano, catalanizado por la reconquista, ha venido después desentendiéndose del catalán, tendiendo hacia el centro, es decir hacia el castellano.
Josep Alemany i Bolufer
...la major part del tesor del nòstre lexic està format de paraules evolucionades de la llengua romana vulgar... entre romanç parlat en Aragó, en Catalunya i en Valencia, al començar lo sigle XIII no obstant la seua proximitat, no deixaven de notarse prou diferències dialectals, pero hi ha que tindre en conte que estes diferències eren més grans, més marcades entre Aragó i Valencia que entre Valencia i Catalunya. I en prova d’ aço, tenim el fet que, a la venguda d’aragonesos i catalans, en los llocs poblats exclusivament per aragonesos, predominà el llenguaje aragonés sobre el valencià, resultant la fusió d’este en aquell. Encara que prou es nòta l’influència de l’antic romança indigena sobre’l llenguaje aragonés. Lo que prova que la fusió no fon completa. No hi ha més que oir parlar als pobles que vulgarment diem churros, enclavats dins lo Regne Valencia. Y no es pot ni es deu atribuir eixe predomini del element lingüistic aragonés sobre’l valencià, en dits pobles, al fet d’haver adoptat els furs, costums i privilegis aragonesos, perque ni tots eixos pòbles gojaren sempre del fur aragonés ni en tots els pòbles d’este Regne que tingueren eixos furs ha predominat el llenguaje aragonés. Benicarló, Vinaroç, Burriana i atres pobles foren poblats a fur aragonés sobre’ls demés llocs poblats per catalans, rónegament s’ esten als pobles del seu veïnat; influència que també es nota del valencià sobre l’ aragonés per raó d’ este mateix cas de veïnat.
Pare Lluïs Fullana i Mira
...el valenciano es un romance independiente como los demás de la península y con caracteres peculiares...
Josep Alemany i Bolufer
Se presenta a los Almoravides como los causantes de la pérdida de la lengua romance en Valencia en el siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe....
Anotonio Ubieto i Arteta

Vore també[editar]

Vínculs externs[editar]