Usuari discussió:Admin/Archiu 2008-2013

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
¡Hola, Admin!. Te donem la benvinguda a L'Enciclopèdia en valencià
Gràcies per participar en el proyecte. Esperem que la colaboració te resulte agradable i que aprofites la teua estància ací.
L'Enciclopèdia en valencià és una enciclopèdia de contingut lliure que va nàixer en decembre de 2007; des de llavors s'han fixat varis principis definits per la comunitat. Per favor, dedica un temps per a explorar els temes següents, abans d'escomençar a editar en L'Enciclopèdia.
Els 5 pilars de L'Enciclopèdia.
Principis fonamentals del proyecte
.
Ajuda.
Manual general de L'Enciclopèdia
.
Tutorial.
Solicita ajuda personalisada en les teues primeres edicions
.
Zona de proves.
Per a que realises proves d'edició
.
Portal de la Comunitat.
Portal a on debatre en atres usuaris i sobre L'Enciclopèdia
.
Escriure correctament en valencià
Utilisa totes les ferramentes per a escriure articuls en valencià
Coses que no es deuen fer.
Resum d'erros més comuns a evitar
.
Deprén a editar pàgines.
Guia per a crear artículs
.
Actualitat en L'Enciclopèdia.
L'actualitat i senyes actuals sobre L'Enciclopèdia
.
Buscar en L'Enciclopèdia.
Busca tot lo que vullgues en L'Enciclopèdia
.
Café.
A on pots preguntar a atres enciclopedistes
.
Com utilisar Plantilles.
Un resum de com utilisar plantilles i quadros

Si no hablas valenciano puedes leer la versión en castellano de esta pagina y visitar nuestra Embajada y la introdución sobre L'Enciclopèdia en castellano.

If you don't speak Valencian, you can read the English version of this page and our Embassy and the introduction about L'Enciclopèdia in English.


Esta es la teua pàgina de discussió, en la qual pots rebre mensages d'atres enciclopedistes. Per a deixar un mensage a atre enciclopediste deus escriure en la seua pàgina de discussió, si no, no serà notificat. Al final del mensage deus firmar escrivint quatre ~~~~ o pressionant el botó mostrat en l'image. Recorda que els artículs no se firmen.


Esperem que passes bons moments en L'Enciclopèdia en valencià.


Hola, Admin. Soc un (potencial) nou usuari de la Uiquipèdia, i des de fa unes dies estic tractant de posar-me en contacte en el seu administrador a través de Proyecte:Portal. Eres tu l'administrador, o un d'ells? Podries contestar-me a les preguntes que faig en el Portal? Gràcies! --Cavaller de la Ploma 06:09, 16 abr 2008 (PDT)


Gràcies! Sí, m'he donat conte més tart que no havia iniciat sessió! --Cavaller de la Ploma 13:33, 12 jul 2008 (UTC)


Moltes gràcies per llevar l'accent de la foto que vaig pujar ahir. Dins de lo poc que sé de wikis ya m'havia donat conte que l'accent seria provablement el problema, i havia tractat de borrar l'archiu i substituir-lo per un atre en un nom compatible. Pero no vaig poder averiguar cóm fer-ho (només podeu borrar fotos els administradors?). En qualsevol cas, em queda un dubte: a on NO es pot posar l'accent? En el nom de l'archiu, abans de pujar-lo a Uiquipèdia? O en el nom de la pàgina de Uiquipèdia a on pugem la foto? O en els dos llocs? Seria convenient explicar un poc açò en la pàgina de "Pujar image" per a que els nous usuaris no peguen tantes patades com yo ara. Gràcies! --Cavaller de la Ploma 15:53, 14 jul 2008 (UTC)


No sé res d'este Domingo Gimeno Peña, pero en qualsevol cas no veig que el camí correcte de la Uiquipèdia siga anar copiant texts d'ací i d'allà, encara que es tinga el permís. --Cavaller de la Ploma 13:56, 17 jul 2008 (UTC)


Em sembla perfecte, com dius, si l'us d'eixe tipo de texts és veu com un punt de partida. Perfecte! --Cavaller de la Ploma 21:49, 17 jul 2008 (UTC)


Estic pensant en posar l'etiqueta de no rellevant en alguns grans artículs. Mare meua, tenim que demanar una miqueta mes d'esforç, jajajjaja 12:04, 16 ag 2008 (UTC)--Chimo 12:22, 16 ag 2008 (UTC)

PJV[editar còdic]

che per que s'ha borrat la meua contribucio de la PJV? reconec que utilisava termes durs, si vols la puc rebaixar un poquet de to pero el que dic es cert, o no son nacionalistes i molts d'ells no es senten espanyols??

PJV[editar còdic]

che per que s'ha borrat la meua contribucio de la PJV? reconec que utilisava termes durs, si vols la puc rebaixar un poquet de to pero el que dic es cert, o no son nacionalistes i molts d'ells no es senten espanyols??

Pregunta[editar còdic]

Hola admin, tinc un mensage nou teu i no se a que te referixes en lo de {{traducció automàtica}} ¿Me pots explicar com va això?

¿Pero eixa plantilla pot traduir tot lo text sens que yo facha res? Tonifranro

Ah, d'acort pero per ara no faig traduccions automàtiques, es a dir, ho traduixc yo mateix, ademés de que tinc ací el diccionari de la RACV i un traductor integrat per si tinc alguna falta. Tonifranro

Pero el Salt eixe.. ¿Està en valencià o en "catlencià" (AVL)? --Tonifranro 15:05, 8 nov 2008 (UTC)

Proposicio[editar còdic]

Hola admin, no se si eres tu el encarregat d'esta uiquipedia o no, pero al cas de que no hu sigues, m'agradaria que parlares en la gent que controla açò. A vore, no se si has vist els meus articuls, he contribuit molt, i ara yo volia dirte una cosa. ¿Perqué no se fiquen aci les normes que esta seguint atres webs com per eixemple www.elpalleter.com?

Vull dir, unes normes més acostaes al valencià, ya que la RACV, s'ha alluntat molt del valencià. Voldria ensenyarte unes normes que mes valencianes i en les que la gent està mes identificà.

Supresio de la -D- intervocalica dels grups -ADA, -ADES, -ADOR, -ADORS, -ADORES

Valencià: Vesprà, Llauraor, Pintaes... RACV: Vesprada, Llaurador, Pintades...

Supresio dels guionets innecesaris:

Valencià: Donameu, fero, contameu

RACV: Dona-m'ho, fer-ho, conta-m'ho

PERO si que estiga present el apostrof per a dir per eixemple dona'm, vore't...

Canvi de l'accentuacio. Les normes de accentuacio serien molt mes senzilles, solament s'utilisarien per a les paraules que coincidixen a l'hora d'escriure. Entonses tenim el cas en el que tindriem "pel" (Per el) i "pel" (Pelo) en el que afegirien les tildetes de (`) a la e oberta, i entonses seria:

"Hu fem pel carrer" i "T'ha caigut molt de pèl" Crec que queda clar lo que vullc dir.

Tambe als casos en que les paraules coincidixen, per eixemple VALENCIA (Per a dir la provincia de Valencia o la llengua valenciana) una d'elles seria la accentuà, pues la que té el colp de força en la ultima silaba.

Entonses tindriem: Valencia (Ciutat i provincia) i valencià (llengua valenciana)

Tambe per eixemple: comunica't i comunicàt Comunica't (Comunícate) Comunicàt (Comunicado)

De forma que no importaria si la paraula termina en n, s, j, t...

Ademes de ser utilisat tambe el accent en el cas al que desapareix la D intervocalica, vullc dir, VESPRÀ i no VESPRA.

Una accentuacio molt senzilla.

Despues, se deuria afegir les formes vaig-vas-va-vam-vau-van anar conjuntament en les formes vaig-vares-va-varem-vareu-varen anar. Se deuria utilisar la forma hu o heu (ya que les dos s'utilisen) en conter d'escriure ho ya que (yo per hu manco) no dic "ya o fare" sino "ya u fare"...

Tindria que afegir el "hasta" que pot ser un castellanisme encara que he llegit que podria vindre tambe de "hatta" (del arap), el castellanisme "entonses", la forma "Pos" o "Pues" ya que "Pues" és castellanisme mentres que encara aixina "Pos" ha segut una forma utilisà inclus per Joanot Martorell. Deuria deixar a una banda el "després", una barrejà entre "Despus/Despuix/Despues" + "Apres" = "Despres". De forma que deixa a part la forma TOTALMENT UTILISÀ de DESPUES. No solament aixo, la RACV admet que la R de certes paraules i verps no es pronuncia, pues ara yo dic, pues que tampoc s'escriga, es a dir:

Pendre i no Prendre Abre i no Abre Dimats i no Dimarts Dependre i no Deprendre Dinés i no Diners (¿Veus? en este cas es dinÉs perque pot ser tambe dines de TU DINES)

Atra cosa mes que s'hauria d'afegir és eixa.

Deuria aceptar la forma MENOS juntament en MANCO, i no l'arcaisme de menys, menos podria ser un castellanisme o podria vindre del llati "minus" encara que aixo dona lo mateix. És per aixo que dona lo mateix si és o no un castellanisme ya que guerra ve d'una de les llengües germaniques, turiste de l'angles, menu del frances... el català tambe té castellanismes (toro, vas, mola...) i s'acepten, entonses els valencians tambe deuriem aceptarlos. Pero atra cosa serien paraules MOLT minoritaries com "ques" o "jamo" que aixo no aplega ni a castellanisme, simplement castellà valencianisàt que...va a ser que no...

Despues tambe hauria de admitir els verps: "admitir, transmitir, emitir, omitir, recivir i concluir, incluir, excluir i recluir" que atra vegà mes, pot ser castellanisme, o pot ser evolucio ya que és complicàt el -re i se pasa a formes mes simples, tambe estaria per eixemple el cloure > tancar...

Deuria aceptar i ficar com PRINCIPALS les formes mes vives dins del valencià, es a dir: MOSATROS, MOS i VOSATROS, VOS

i no: NOSATRES, NOS i VOSATRES, VOS

ya que estes no concorden molt en el valencià.. I ara ya, paraules com Reine (ademes de regne obviament), AUIA (apart d'aigua) i roido que pel contrari SOROLL ha segut REBUJAT per mes d'un filolec o documentat en tot aço.

I crec que no m'he deixat res, solament te dic que estes normes son mes al valencià i que ademes son les que utilisa el nostre partit politic del valencianisme, COALICIO VALENCIANA. Aixina que te recomane a tu i al rest de persones que s'encarreguen d'esta uiquipedia que facen com moltisimes webs valencianistes, RECTIFICAR. Ya que l'actualisacio de les normes actuals d'El Puig (RACV) és necesaria i que aixina hu creu la Societat de Filologia Valenciana (o algo aixina) entre atres importants que creuen que esta actualisacio CAL.

Espere que hu rectifiqueu perque yo preferixc escriure aixina en la uiquipedia, i m'ha agradat aço de la uiquipedia, no m'agradaria deixarla. Qualsevol pot posarse en contacte en mi a traves de la meua pagina de discussions o si vols, fer que me pose en contacte en la persona que faça falta parlar en mi.


¡Salutacions amic! --Valencia es llengua 02:21, 25 dec 2008 (UTC)

És per aixo que yo proponc esta normativa, que si no m'equivoque, és la utilisà per Coalicio Valenciana i que ADEMES, és una de les normes que va fer la RACV. Estes normes les va fer la RACV, si ara la RACV canvia a un format tant "AVLeàt" pues no agrà chic, moltes webs seguixen estes normes (que són prou senzilles) i damunt, son les que com ya he dit, el Congres de Filologia Valenciana, entre moltes atres, diu que SERIA NECESSARI l'actualisacio d'estes normes, encara que mes que actualisacio, seria tornar arrere, es a dir, corregir. Espere que hu penseu tu i el rest dels admins de uiquipedia, pero dic, que si com a minim no se me deixa utilisar estes normes, heu perdut un uiquipediste. Hu dic enserio, crec que deurieu fer com el demes... Ya que segurament com tanta gent hu demana, la RACV vaja a canviaro, pero mentres tant, ¿Quins millor que mosatros per anar acostumantmos a estes normes?

--Valencia es llengua 12:23, 25 dec 2008 (UTC)


Plantilles[editar còdic]

Hola!

Una pregunta: podries anar creant, quant tingues un poquet de temps plantilles, tipo plantilla de ficha de riu, de ficha de pais, etc.

Yo he estat intentanto, mirant en la wiki en castellà, pero no m'aclarisc.

Si no pogueres fero per falta de temps, a vore si me pots explicar mes o menos com se fa, perque no entenc com explica com se fan la wiki en castellà. Gracies! Silla Blava 00:47, 31 dec 2008 (UTC)


He creat la plantilla de ficha de riu, és dir el còdic wiki, pero ara lo que no se fer es com conseguir poder possar la plantilla en un articul, es dir que ixca, per eixemple |llongitut = |altura del naiximent =, perque he probat a copiar tal qual el còdic wiki en l'articul i aixina no se fa. Podries ajudar-me?Silla Blava 23:33, 5 gin 2009 (UTC)

Gràcies!! Si ne faig alguna més ya se a qui recurrir per a que m'ajude.Silla Blava 12:41, 6 gin 2009 (UTC)Gràcies per la teua sugerència. En qüestions que poden ser polèmiques, no obstant, m'estime més propondre primer en la pàgina de discussió els canvis que crec que caldria fer en l'artícul per a evitar guerres d'edicions. Tenim eixe anunci que posen en atres wikipèdies dalt d'artículs polèmics? --Cavaller de la Ploma 17:00, 1 gin 2009 (UTC)


Hola, ho sent per si algu s'ha sentit ofes. En fi, gracies per la benvenguda. Volia trobar a un Administraor per a ferli una sugerencia. M'he donat conte que quan te registres o incies sessio, si no m'enganye, s'ha ficàt una sola interrogacio quan se fiquen les dos, i s'ha possàt la forma de tractar de voste catalana, es a dir:

Tingau voste, Vulgau voste.. En conte de l'actual; Tinga voste, Vullga voste. Espere que es corregixca, i de pas volia declarar que he fet una plantilla per a les senyes principals de països, a lo millor he tingut algun erro, pero es el primer que faig.

Salut.--Vixca Valencia 21:54, 17 gin 2009 (UTC)

I atra cosa, propostes:

Ensenyar com "nominar" a un articul per a que siga el articul destacat i canviar a voltes l'image principal que es un poquet pesà la de la sèu de la RACV ademes de que sembla una promocio.

La frase en la falta no la trobe, anire buscantla i quan la trobe te la fique. Respecte a lo de l'articul destacàt me llig ara lo de castellà per a vore com funciona i tal, pero aixo si, m'agradaria propondre el meu que he fet esta vesprà, el de Itàlia :) aixina que ara heu mire. --Vixca Valencia 22:12, 17 gin 2009 (UTC)

Vaja, no puc fer un articul nominàt, aixina que tindré que esperar un mes i fer bones atribucions :). No et defraudare. Salutacions --Vixca Valencia 22:18, 17 gin 2009 (UTC)

O ¡Moltissimes gracies!, soc nou i ya tinc un articul destacàt jajajaja. Respecte a una image destacà anire buscant una si encara no tens i si veig una aixina guapa la proponc. Seguire treballant. Ara mateix estava pujant fotografies que falten en el articul de Castello de la Plana i probablement despres em ficare en Andorra si esque no està, sino, vaig a extendre Espanya. --Vixca Valencia 22:25, 17 gin 2009 (UTC)


CORRECTOR ORTOGRÀFIC[editar còdic]

Hola Admin! Hi ha que vore cóm s'està animant la Uiquipèdia! Açò marcha. Pero cal posar un poc d'orde en l'aspecte estrictament llingüístic, ya que cada volta hi ha més artículs que no seguixen ni les normes actuals de la RACV, ni les anteriors sense accent, o que inclouen castellanismes molt trists. I és una pèrdua de temps haver d'estar contínuament corregint errors que es podrien haver evitat fàcilment.

Per eixemple: seria possible que l'editor de les pàgines incloguera un corrector ortogràfic per a ajudar als autors? (tal volta puguen ajudar-nos els de la web Llengua i Tecnologia , que seguixen les normes de la RACV molt coherentment).

Si no fora possible afegir eixe corrector a la Uiquipèdia, sí podríem recomanar als usuaris que s'instalen un dels correctors ortogràfics en valencià per a Mozilla Firefox que es poden trobar en la web de Llengua i Tecnologia. Segons podem llegir allí Cada volta que escrigues en una caixa de text apareixeran marcades en roig les paraules incorrectes, pulsant sobre elles en el botó dret del ratolí podràs vore les sugerències del corrector. Això ajudaria als editors, els donaria seguritat cosa que els animaria a escriure/traduir més artículs, milloraria la calitat llingüística de la Uiquipèdia i la seua image de cara a futurs nous usuaris, i evitaria la faena d'anar corregint erros llingüístics innecessaris possibilitant dedicar eixos esforços a desenrollar més la Uiquipèdia.

--Cavaller de la Ploma 23:40, 19 gin 2009 (UTC)

Artículs necesaris per a una bona wikipedia.[editar còdic]

Te deixe ací els artículs necesaris per a una bona wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_de_art%C3%ADculos_que_toda_Wikipedia_deber%C3%ADa_tener

Proponc que els fiques en algun lloc per a que tots pugam anar fent estos artículs. Percert, un error quan escrius un mensage en una discussió:

No oblides firmar els tus comentaris usant Vixca Valencia 22:27, 20 gin 2009 (UTC) o el botó corresponent.

--Vixca Valencia 22:27, 20 gin 2009 (UTC)

Perdó[editar còdic]

Enseguida lo quito, le pido disculpas. --Chabi 17:44, 23 gin 2009 (UTC)

Pardó es catalán, en valenciano es Perdó. --Vixca Valencia 20:11, 9 febr 2009 (UTC)

Error detectat.[editar còdic]

A l'hora d'iniciar sessió hi han uns errors:

Actual: No tens un conte? Crea un conte.

Tens que tindre les cookies activades per a poder registarte.


Corregit: ¿No tens un conte? Crea un conte

Tens que tindre les cookies activades per a poder registrar-te--Vixca Valencia 22:05, 10 febr 2009 (UTC)

Proposició per a "Ho sabies"[editar còdic]

Pose ací una proposició per al "Ho sabies" que crec que ya va sent hora de actualisar.

¿Sabies que el nom de la mona de Pasqua prové de la "munna", terme àrap que significa "provisió de laboca", regal que els moriscs feen als seus senyors?

Proposició per a "Ho sabies"[editar còdic]

Pose ací una proposició per al "Ho sabies" que crec que ya va sent hora de actualisar.

Home i mona.png

¿Sabies que el nom de la mona de Pasqua prové de la "munna", terme àrap que significa "provisió de laboca", regal que els moriscs feen als seus senyors?--Vixca Valencia 22:13, 10 febr 2009 (UTC)

Proposició per a "¿Ho Sabies?[editar còdic]

Hola Admin, be, te deixe ací un atra proposició per a actualisar el "¿Ho Sabies?". Posa l'image si es posible per a que la gent que veja este text tinga una idea.

¿Sabies que el quipu era un sistema d'escritura inca que no utilisava caracters sobre una superfície sino que era un sistema mnemotècnic de cordes i nucs? --Vixca Valencia 15:48, 14 març 2009 (UTC)

He detectat un error[editar còdic]

Quan carregues les imagens, he trobat este error:

"Utilisa el formulari de baix per a carregar-hi una còpia d'un ficher. Per a visualisar o buscar images que s'hagueren carregat prèviament, anar a la llista de fichers carregats. Les càrregues i les destruccions se registren en el registre de càrregues. "

el -hi no s'utilisa d'esta forma en el valencià i és "imagens" no "images". --Vixca Valencia 19:51, 16 març 2009 (UTC)

He corregit yo el error, gràcies per avisar. Mixalberto 01:35, 17 març 2009 (UTC)

He detectat un error[editar còdic]

Nomes es qüestio de llevar el "-hi" català d'eixe text de baix. Apareix quan vols pujar una image sense estar identificat o haver iniciat la sessio. Suponc que iniciareu la Uiquipedia des de la versio en català i com n'hi han tantes pagines es dificil llevar totes les catalanes. Pero no passa res, entre tots anirem avisant-nos i llevant-les i au. Es que yo no se llevar el erro, no me deixa camviar-ho. ¡Moltes Gracies!.

Tens que iniciar una sessió per a penjar-hi fichers.

Torna cap a Portada.

Obtingut de "http://www.lenciclopedia.org/Especial:Upload"

Image destacada[editar còdic]

Em posaré a buscar una image guapeta quan puga ;) --Vixca Valencia 16:07, 17 març 2009 (UTC)

Image destacada[editar còdic]

Bueno Admin aprofite que acabe de fer (encara que es un esbós) est artícul sobre els Dinosauris, aixina que te deixe ací l'image que podria considerarse destacada i bueno, el artícul ahí ho tens.

Erro al crear miniatura: Falta archiu

--Vixca Valencia 18:42, 17 març 2009 (UTC)

Error detectat[editar còdic]

En la Portada trobem el següent error en les categories:

Ciències humanes i ciències socials

Antropologia - Dret - Economia - Educació - Filosofia - Mitologia- Geografia - Història - Llingüística - Política - Sicologia - Sociologia


No és Sicologia, sino Psicologia. --Vixca Valencia 18:36, 20 març 2009 (UTC)

Perfecte[editar còdic]

De categoria, gràcies :D RoX 15:44, 27 març 2009 (UTC)

N'hi ha un error[editar còdic]

Hi ha un error en la càrrega d'imagens.. No em deixa carregar-les, i les imagens que vaig intentar pujar eren .jpg :l --Vixca Valencia 17:42, 27 març 2009 (UTC)

La que yo volia pujar era de soles 74,2 KB :S És una estàtua de Eneas, son pare i son fill fugint de Troya. --Vixca Valencia 19:29, 27 març 2009 (UTC)

Ix:

Avís de càrrega ".jgp" is not a permitted file type. Permitted file types are png, gif, jpg, jpeg, map, svg. Obtingut de "http://www.lenciclopedia.org/Especial:Upload"

No se si l'image està lliure o no, me la passà una amiga per correu fa molt de temps. --Vixca Valencia 19:35, 27 març 2009 (UTC)


Pujar imagens per a boxes[editar còdic]

¿Com puc fer per a pujar imagens en el format "doble corchet Archivo:Image.JPG doble corchet". En moltes caixes d'eixes que eixen a la dreta dels articuls (personages, països)a on va una image ve este tipo d'insercions, pero si ho fique aixina no apareix l'image encara que l'haja pujada. Passa també en moltes taules i quadros estadistics.--muçol 10:30, 28 març 2009 (UTC)

Aclarit[editar còdic]

Gracies. Per cert, tinc intencio d'anar traduint articuls de països, m'agradaria saber si teniu plantilla disponible per a les dades basiques (bandera, escut, poblacio, etc)--muçol 11:04, 28 març 2009 (UTC)

Atre error[editar còdic]

Quan t'has enganyat al pujar una image en una extensió equivocada, t'apareix aço:

El ficher està corrupte o té una extensió incorrecte. Reviseu-lo i torneu-lo a pujar.

Reviseu-lo i torneu-lo està mal degut a que és la forma catalana de dir vosté (a l'antiga), en valencià seria:

Revise-ho i torne-ho :) --Vixca Valencia 13:07, 28 març 2009 (UTC)

Artícul destacat[editar còdic]

Proposició per a artícul destacat: Imperi Romà. Em costà molt fer-ho la veritat i m'agrairia que se fera destacat, ademés de que el Imperi Romà és una artícul bàsic de qualsevol enciclopèdia i molt important ademés. --Vixca Valencia 18:47, 29 març 2009 (UTC)

Gracies[editar còdic]

Hola Admin. Gracies per fer-me administrador. Segur que ara treballe en mes comoditat i llibertat. Moltes gracies. --Valencian 21:50, 29 març 2009 (UTC)

Bloquejos[editar còdic]

Val, perfecte, no ho havia pensat. Com porte poquet de temps d'administrador n'hi han moltes coses que encara no se com van. Fas molt be en dir-me-ho. ¿Quan de temps es habitualment l'idoneu quan entra algun catalaniste a marejar en un IP anonima?. ¿3 dies, 1 mes...o algo aixina?. Gracies. --Valencian 19:29, 6 abr 2009 (UTC)

Error en la portada[editar còdic]

Avall del tot en la portada apareix:

"El contingut està disponible baix els termes d'una llicència"

No és termes, sino térmens. --Vixca Valencia 23:09, 7 abr 2009 (UTC)

Artícul destacat[editar còdic]

M'agradaria que es posara com a artícul destacat el artícul Imperi romà, l'he fet yo, i no traduit de la wikipedia en castellà ni res, sino arreplegant senyes de distints puestos. --Vixca Valencia 23:12, 7 abr 2009 (UTC)

Error[editar còdic]

Quan puges una image en una extensió equivocada o corrupta t'apareix aço:

"El ficher està corrupte o té una extensió incorrecte. Reviseu-lo i torneu-lo a pujar."

  • És incorrecta no incorrecte.
  • És Revise i Torne, no en la segón persona del plural, que eixa forma a part de ser medieval, soles es típica en el català (que s'ha quedat antiquat).
  • A part d'això, no és -lo, sino -ho (Revise-ho i no Revise-lo). --Vixca Valencia 12:32, 8 abr 2009 (UTC)

www.juntsfrontalavl.com[editar còdic]

AVL, el pijor enemic. Si conseguim fer-lo desaparéixer haurem acabat en el 50% dels problemes del catalanisme. Entra en la pàgina www.juntsfrontalavl.com i firma si te pareix bè lo que es diu allí. ¡Junts podem carregarmos esta vergonya que es la Acadèmia Valenciana (o Vergonyosa) de la Llengua i a tots eixos que dins de Valéncia estan a favor dels Payasos Catalans!. ¡Entra en www.juntsfrontalavl.com !

Problemes en la uiquipèdia.[editar còdic]

Hola mira esque tinc una série de problemes en la uiquipedia. Quan estic escrivint un artícul, no sé perqué tot va molt mes espall de lo que yo escric i a voltes tinc que parar i dixar que termine d'escriure's. Pero en atres webs i de fet, ara mateix, en la discussió del teu usuari, puc escriure sense problemes... ¿Saps si n'hi ha actualment algun problema en l'edició d'artículs? --Vixca Valencia 21:49, 2 juny 2009 (UTC)

Banejament[editar còdic]

Crec que es deuria banejar al usuari en la ip "83.54.76.25" ya que està causant bandalisme en la uiquipedia, alvorotant en una zona de discussió i com qualsevol atre pancatalaniste (Vore el terme Pancatalanisme) intentant impondre les seues idees no sols desafiant al valencià i sa cultura, sino a la aragonesa i a l'asturiana. Espere que este usuari que ya porta uns ides pareix armant-la en la discussió Països Catalans siga banejat. --Vixca Valencia 16:59, 3 juny 2009 (UTC)

Perdona Vixca València, però em sembla una completa tonteria dir que s'ha de banejar a un col·laborador pel simple fet, de donar la seva opinió a la Discussió d'un article. Si per alguna cosa serveix la Discussió, és per parlar i comentar els temes per millorar l'article. Al usuari que proposes banejar, simplement ha protestat per la neutralitat de l'article "Països Catalans". Suposo que entendràs, que com a projecte lliure que és qualsevol Uiquipèdia, tothom té dret a opinar sobre un article a la seva Discussió. Si creus, que el que aquest usuari diu va contra el valencià, doncs ho parles, però si no comparteixes la mateixa idea, no tens perquè "expulsar-lo" pel simple fet de no pensar com tu. Espero que ho entenguis. Un salut.

Vandalisme[editar còdic]

Hem d'estar especialment atents al Vandalisme. Hui han intentat un atac a major escala, borrant tot el contingut d'unes 30-40 pagines. Portem 10 direccions IP diferents bloquejades en 5 dies. Deu de ser el tipo eixe que ha montat el aldarull en les pagines de discussio dels articuls de "Paisos Catalans", etc. He semiprotegit mes pagines, sobretot les que afecten al funcionament de Uiquipedia, etc, pense, humilment, que en bon criteri i sense excedir-nos, que tampoc seria bo.

Articuls "critics" com: Llengua Valenciana, Països Catalans, etc, han segut semiprotegits fins a que passe l'estiu, per precaucio. Podeu vore-ho aci: pagines protegides. Si trobeu mes articuls clarament subceptibles de vandalisme, per favor, afegiu-les com a protegides fins a que passe l'estiu.

Gracies. --Valencian 13:13, 4 juny 2009 (UTC)

Bloqueig de tots els usuaris anònims[editar còdic]

Seria convenient que se bloquejaren tots els usuaris anònims i que als usuaris registrats se demanara confirmació per email, per a evitat que alguns catalans (tots els vàndals tenen IP catalana) sense treball vandalisen uiquipèdia.--RoX 20:25, 8 juny 2009 (UTC)


¡A pels 5.000 articuls![editar còdic]

L'edicio dels articuls de dates (anys, decades, segles, mesos, etc) està practicament ya finalisada. Anem a pels 5.000 articuls. Es celebrara igual que l'atra volta, en el numero 5.000 damunt del logo de Uiquipèdia i en un Comunicat de prensa. ¡Anem a pels 5.000 entre tots!. --Valencian 00:22, 12 juny 2009 (UTC)

Plasme la proposta de Rox per a que tots lo millorem i aportem i aixina tingam un 5.000 de lux.[1]--Chimo 12:26, 15 juny 2009 (UTC)

Proposicio interesant![editar còdic]

Es una proposició, que vos pareix a tots els admins si entre tots, aconseguim fer un PORTAL:COMUNITAT VALENCIAN ?? En el que posariem tot allò que tinga algo a vore en la comunitat valenciana i nostra cultura. ¿Que te pareix la idea? --Vixca Valencia 19:22, 14 juny 2009 (UTC)

Senisibilitat a mayúsucles[editar còdic]

Admin, ¿No podries llevar la sensibilitat amayúscules? Esque tu per eixemple, no es lo mateix "Idioma Esperanto" que "Idioma esperanto" i els considera artículs diferents, i açò pot causar problemes. --Vixca Valencia 11:05, 19 juny 2009 (UTC)

Gràcies Admin[editar còdic]

Gràcies per la benvinguda.

Vandalisme detectat[editar còdic]

Vandalisme detectat pel usuari: Català que en sa pàgina d'usuari cita uns texts no sols sense probes i discriminatoris sino dubtant del idioma valencià, ilsuntant-lo i un tant desconcentrant. La seua missió en esta encilopèdia no és obviament la colaboració, sino el desorde i el caos. Apart d'utilisar una llengua falça creada en el fi politic de l'unio de la llengua valenciana i la catalana. (Un panca que te por i intenta fer algo aci) --Vixca Valencia 12:53, 19 juny 2009 (UTC)


--Català 13:26, 19 juny 2009 (UTC)[editar còdic]

No se molt be com va això. O siqui, la pàgina d'usuari es per exposar coses i la de discussió per discutir-les?--Català 13:22, 19 juny 2009 (UTC)

He de borrar, per tant, tota la informació que he posat a la meva pàgina? Es que m'havia semblat un tema interessant per a discutir i he vist a varios usuaris on exposen temes també.

Ok doncs res mes, ja he tret la informacio de la meva pàgina d'usuari. Segons he llegit es pot tenir un sub-apartat a la pàgina com: Usuari:Exemple/apartat. Ho he traslladat allà.
Buff quin lio, doncs ja ho borro millor. És una llàstima perque ho trobava un tema interessant

Plantilla:Països[editar còdic]

Oks, utilisaré eixa a partir d'ara, ya vaig utilisar una al fer Ucrània en la plantilla de un país de Africa, pero hui no la trobava quan vaig fer el Corea del Nort i he tingut que utilisar la chapusa que vaig fer yo per a Andorra. Gràcies pel avís ;) --Vixca Valencia 13:42, 19 juny 2009 (UTC)

Referències[editar còdic]

Crec que es deuria tornar a posar la referència que vaig posar en el artícul Unió Valenciana. Totes les referències son bones... ¿No? --Vixca Valencia 13:58, 4 jul 2009 (UTC)


Vandalisme[editar còdic]

En conte en el vandalisme estos dies. Ha hagut vandalisme hui. Es la mateixa persona que va canviant de nom. Simplement, per avisar-vos i que tallem qualsevol tonteria dels de sempre. Moltes gracies. --Valencian 23:45, 7 ag 2009 (UTC)

Error[editar còdic]

Quan busques un articul i resulta que no existix.. T'apareix aço: "Uiquipèdia encara no té una pàgina denominada «Benaguacil»."

  • No es denominada sino nomenada.

Saluts --Vixca Valencia 22:23, 9 ag 2009 (UTC)


El repte dels 6.000 artículs[editar còdic]

Comentava l'atre dia en atre usuari de Uiquipedia, que estaria be arribar als 6.000 artículs d'ací a Nadals i celebrar els 6.000 artículs en una copeta de cava valencià en la ma estos nadals. ¿Que vos pareix l'idea?.Yo pense que poc a poc podem arribar.

Nomes nos falten 600 artículs i queden casi 4 mesos sancers. Ya ho conseguirem en els 5.000 artículs, que arribarem inclús abans de lo que pensàvem. Crec que esta volta segur que també podem conseguir-ho poc a poc. Salutacions: --Valencian 21:02, 9 set 2009 (UTC)

Gracies[editar còdic]

Gracies per fer-me administrador. A vore si pronte apleguem als 7000. --muçol 09:18, 26 gin 2010 (UTC)

¿Soc administrador?[editar còdic]

Vaja, gràcies haha, compliré en el meu deure, per cert, quant de temps puc estar absent? (Estem en época d'exèmens ejem)--Vixca Valencia 16:11, 26 gin 2010 (UTC)

Gracies per nomenar-me administrador[editar còdic]

No ho desaprofitare, ya voras. Gracies per confiar en mi per a ajudar a que Uiquipedia siga cada més gran. Ara no estem en epoca d'examens ya que sera dins d'un mes pero no t'estranyes quan en eixa epoca no puga escriure. Ya voras que intentaré escriure molt bons articuls. Gracies de nou ;)--Jorge14 19:13, 26 gin 2010 (UTC)

Quina sort, yo preferixc tindre-los al final, pero no, tenen que ajuntar-se tots ara mateixa, i després atres al final, es a dir, a principis de març. --Vixca Valencia 20:33, 26 gin 2010 (UTC)Gràcies també per nomenar-me administrador, m'agradaria que me diguéreu quines son les funcions dels administradors i que tinc que fer, ya que encara no conec molt be el funcionament de la uiquipedia.--jose2 20:27, 26 gin 2010 (UTC)

Llicencies d'imàgens[editar còdic]

Tinc un dubte i és lo de les llicencies de les imàgens. Per eixemple yo he ficat algunes imàgens que son meues (fetes per mi) i atres de webs a on el material es lliure per a usar-se. ¿ Que tinc que ficar en eixos casos ? --jose2 14:58, 10 juny 2010 (UTC)


A vore, per eixemple el articul "Comissió fallera" l'he fet yo i la foto la vaig fer yo també. El comentarí que dius ¿ el tindria que ficar en la página de discussió ? ¿ Pots fer-ho tu per a vore com es fa ?

Nova uiqipèdia[editar còdic]

Vaja, he vist que també s'ha actualisat la uiquipèdia en valencià, genial! Pero per lo manco a mí m'apareix casi tot en castellà, imagine que s'estarà treballant per a traduïr-ho tot al valencià, si tinc la possibilitat, estaria encantat d'ajudar a la seua traducció ;) --Valencia es llengua 16:26, 12 juny 2010 (PDT)

Pues tot ho veig mal, en totes les pàgines m'apareix tot en castellà :S. Per eixemple en Navegació apareix la pròpia "Navegació" en valencià, pero abaix posa Portal de la comunidad, Actualidad, Cambios recientes, Páginas nuevas, Ayuda... Pero només quan estic registrat, si ho mire sense iniciar sessió no passa. --Valencia es llengua 13:00, 13 juny 2010 (PDT)
Perfecte admin! Ya me'n ix tot en valencià, nosé exàctament com ho vaig fer, pero vaig fer lo que tu me digueres i ara a l'entrar he vist que ya torne a tindre tot en valencià. --Valencia es llengua 15:00, 14 juny 2010 (PDT)

Pujada d'imàgens[editar còdic]

Hola admint, tinc un problema, no se pugen les imàgens, he provat a pujar-les directament des d'un enllaç i també pujant-les des del meu ordenador, pero nosé. Tot va correcte fins que vaig a la pàgina on supostament deuria aparéixer l'image, pero no apareix, com si no havera carregat res, és molt estrany.. --Valencia es llengua (discussió) 07:20, 19 juny 2010 (PDT)

No crec perque això em pasava abans i no és lo mateix, tu puges l'image i te diu que no n'hi ha cap problema, no t'advertix de res, i després n'hi ha la típcia vista prèvia, com si s'havera pujat be, pero vaig a la pàgina a la que deuria vore's i és com si no havera pujat res. Vaig a vore si se deixa pujar des del Internet Explorer. --Valencia es llengua (discussió) 14:20, 19 juny 2010 (PDT)
Res, en l'Internet Explorer tampoc... Ves per eixemple a Amèrica Llatina, l'image apareix com que no ha segut pujada, pero l'he pujat (i més d'una vegada)--Valencia es llengua (discussió) 14:22, 19 juny 2010 (PDT)
Sí, eixa és, pero si vaig a l'artícul Amèrica Llatina, apareix com si no havera pujat cap image, bueno, per lo manco a mi no m'apareix, estiguent o no conectat. --Valencia es llengua (discussió) 07:02, 20 juny 2010 (PDT)

Vandalisme[editar còdic]

¡ Hola !

Estos dies estan entrant molts vandalos a la uiqui, per lo que tindrem que estar pendents.

Volia preguntar-te com puc enviar-te a tu i a atres administradors un mensage privat, perque encara no se con fer-ho.

Un saludet --jose2 (discussió) 12:33, 29 ag 2010 (PDT)


Yo acabe de tornar de vacacions, aixina que estaré al tant. Un salut.

--Jogim (discussió) 04:10, 30 ag 2010 (PDT)


Els 7.000 artículs[editar còdic]

A vore si, en l'esforç de tots, es possible arribar als 7.000 artículs a final d'any o per lo mínim a principis de l'any que ve. Queden 400 artículs per a conseguir-ho. Des del mes de març d'enguany la nostra Uiquipèdia en valencià es troba un poc parada i necessitem donar-li un nou impuls. Gràcies. --Valencian (discussió) 12:41, 21 oct 2010 (PDT)

Hora-data en algunes págines[editar còdic]

Si vos pareu a comprovar l'hora y/o la data de algunes pagines, se donareu conte que mostra una informació incorrecta. Suponc que serà cosa fàcil de arreglar. Per posar un eixample valga la pàgina principal (Portada) o el Portal comunitari.

--79.108.200.148 (discussió) 15:38, 24 abr 2011 (PDT)

7.000 articuls i pagina en facebook de Uiquipèdia[editar còdic]

Nomes comentar-vos 2 coses:

  • A finals de Juliol s'arribà als 7.000 articuls gracies a la gran tasca que està fent Jose2.
  • He creat una pàgina en facebook de Uiquipèdia. www.facebook.com/uiquipedia, ya que el grup que tenia casi 400 membres pareix que ha desaparegut. La pagina sempre queda es mes professional que un grup. Per favor, si voleu que vos faça administradors de la paginà de Uiquipedia en facebook, envieu-me un correu electronic en el perfil que teniu en facebook i vos afegire com a administradors. Moltes gracies. Salutacions: --Valencian (discussió) 19:47, 30 set 2011 (PDT)

Facebook i Twitter de Uiquipedia[editar còdic]

IMPORTANT: Volia dir-vos lo mateix que li he comentat a Jose2. Si vos faig Administradors de la Pagina en facebook de Uiquipèdia i Perfil en Twitter de Uiquipèdia NO ixen les vostres senyes personals mai ni el vostre perfil, ya que si vos faig Administradors de la pagina nomes podran vore el vostre perfil el restant d'Administradors, o siga yo i algu mes de total confiança. Pero els usuaris i tot lo mon en general en cap moment poden vore el vostre perfil o que sou administradors ni res de res. I quan publiqueu eixira com a "Uiquipedia en valencià", no ix mai per a res les vostres senyes. Es la ventaja que tenen les pagines en facebook. No son igual que els Grups, a on tot lo mon pot vore tot.

Lo mateix vos dic de Twitter Perfil en Twitter de Uiquipèdia. Si vos passe les claus de twitter, ningu pot vore qui esta darrere. Animeu-vos. A vore si s'animeu, encara que siga per seguritat, es recomanable que varis administrador de Uiquipedia tinguen acces a la pagina de facebook i twitter de Uiquipedia. Si vos pareix be lo de facebook i twitter, envieu-me un correu electronic per mig del sistema intern i ho arreglem en un moment. Moltes gracies. Salutacions: --Valencian (discussió) 14:53, 4 oct 2011 (PDT)

Artícul Ungla[editar còdic]

¡ Hola !

He tornat a ficar l'artícul "ungla" per que si te dones conter, és una definició ampliada de la que posa en el Diccionari de la RACV, pero no una copia del mateix i ademés afegix una image que no està en el Diccionari.

En moltes paraules la definició és la mateixa que fica en el Diccionari de la RACV o en atres Diccionaris per que la definició es això la definició i no es pot variar.

Ya em dius si està be o que fem en les definicions perque sempre seran iguals que en atre lloc. Un atra cosa es una biografia o un artícul més llarc que no pot ser igual que en atre lloc, pero les definicions curtes sempre seran pràcticament iguals en tots els puestos.

Salutacions --Jose2 (discussió) 04:30, 3 nov 2011 (PDT)


Ya he ampliat els que estaven igual que en el Diccionari, pero clar les definicions no es poden ni es deben modificar. Els atres com per eixemple el de nadalenca, vitamina, ou.... no els he modificat perque la informació està treta i sintetisada de diferents llocs i no és una copia de ningú.

--Jose2 (discussió) 05:19, 3 nov 2011 (PDT)València[editar còdic]

hola, hi ha un ploblema en dos edicions perque posa valència com a fòrmula quìmica i a valéncia com la ciutat de la comunitat Valenciana i valancia de ciutat de la comunitat es ValÈncia no com ho han posat


gràcies

Revertir edicions[editar còdic]

Hola, cóm se fa per a revertir quan han fet més d'una edició i vullc revertir-les fins quedar-me en la versió de, per eixemple, fa dos o tres edicions? No sé si m'he explicat be xD --Llunablava (discussió) 01:03, 20 gin 2013 (CET)

Filtres[editar còdic]

¡ Hola !

Volia comentar-te que este filtre s'activa moltes vegades si la particula -a m b està continguda dins d'alguna paraula del artícul i no deixa modificar-lo:

La pàgina que volies guardar ha segut bloquejada pel filtre de spam. Provablement per un enllaç a un lloc extern.

El següent text es el que va disparar el nostre filtre de spam: a m b

--Jose2 (discussió) 13:17, 23 gin 2013 (CET)


O.k. Gràcies a tu. --Jose2 (discussió) 13:57, 23 gin 2013 (CET)

Artículs destacats[editar còdic]

¡ Hola !

He vist que la estrela dels artículs destacats des de fa uns dies ya no apareix en el cantó superior de la dreta sino al principi del artícul i a voltes no se veu al estar entre llínees. ¿ Es pot corregir ! Gràcies. --Jose2 (discussió) 12:55, 22 març 2013 (CET)

Yo la veig on toca, part superior dreta. Quin navegador i sistema operatiu utilises?--Admin (discussió) 15:25, 22 març 2013 (CET)

Sobre els artículs destacats[editar còdic]

Pues no se, he probat en dos PC diferents i me apareix una o dos llínees més abaix que anteriorment i en alguns apareix dins de l'image de la dreta o en la primera llínea com en l'artícul de Cultura Valenciana....no se miraré a vore en atres PC. Jose2

Ya està solucionat, se veu que al canviar de versió faltava un estil. Gràcies.--Admin (discussió) 18:35, 22 març 2013 (CET)

Erro per robot[editar còdic]

He vist hui que salta l'alerta automatica i no em deixa modificar artículs modificant o afegint les paraules "és" (acentuat), "Comunitat Valenciana" i "lo", pero no en tots els artículs, per eixemple en "Pere Delmonte" i algun atre no he pogut.

Un saludet --Jose2 (discussió) 12:10, 9 maig 2013 (CEST)

Ferramentes per a facilitar les edicions[editar còdic]

O.K. Està molt be eixa ferramenta per a poder fer modificions a més d'un artícul al mateix temps. Moltes gràcies. --Jose2 (discussió) 18:59, 6 juny 2013 (CEST)