Adjectiu

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'adjectiu és una classe de paraules que expressa prototípicament qualitats o propietats concretes o abstractes (adjectius calificatius), o que precisa la classe a la que pertany un substantiu (adjectius relacionals).

La principal funció de l'adjectiu és la de modificar al substantiu dins del sintagma nominal en calitat de complement nominal (La taula redona). També pot funcionar com a atribut, assignant una característica al substantiu subjecte en les oracions copulatives (Est oficiniste és molt malfaener), o com a predicatiu d’un subjecte (Els chiquets veen interessats els títaros) o d'un objecte directe (Portes brut el calcer). Els adjectius conformen una classe de paraules oberta i concorden en gènero i número en el substantiu al que modifiquen (La dòna disfrassada; Uns hòmens bròfecs).

No incloem en esta caracterisació els adjectius determinatius, els quals sintàcticament realisen la funció de modificar un substantiu, pero no designen cap de propietat ni qualitat, sino que delimiten l'extensió del sintagma nominal, restringint la seua denotació. Per eixemple, en el Sintagma nominal Pocs joguets, l'adjectiu determinatiu pocs restringix la referència del sintagma, llimitant-la a una part chicoteta de tots els joguets possibles.

Els adjectius determinatius constituïxen una classe tancada, formada pels determinants demostratius,possessius, pels quantificadors numerals i indefinits, i per alguns relatius, interrogatius i exclamatius.

Bibliografia

http://www.llenguavalenciana.com/_media/documents/10.pdf

Enllaços externs