Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana és el bolletí oficial de la Comunitat Valenciana.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (1982)

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es va crear per mig de Decret de 3 de decembre de 1982'', baix el nom oficial de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El seu primer número va ser publicat el 19 de maig de 1978 i en ell es varen insertar les normes, disposicions i actes emanats del Govern Valencià, que per la seua naturalea requeriren de ser publicats.

Es va establir per mig del citat Decret, que l'orgue competent per a ordenar la seua publicació fora el President del Consell de la Generalitat Valenciana, facultat assignada posteriorment per Orde de la Presidència de la Generalitat de data 6 de juliol de 1983 al Conseller de Presidència.

Als sis mesos de la seua edició, per Decret 86/1983, de 18 de juliol, es va establir la conveniència de publicar no solament les disposicions que emanaren de la Generalitat Valenciana, sino totes aquelles que afectaren als interessos generals de la Comunitat Valenciana.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (1986)

Per una reestructuració funcional i competencial del Govern Valencià, i en haver-se detectat alguns problemes en l'experiència pràctica, es va regular de nou l'ordenació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per mig de Decret 142/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

En ell es va establir el primer canvi de denominació d'esta publicació oficial, pel de *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al mateix temps que s'instituïa la consideració oficial i autèntica del text redactat tant en valencià com en castellà.

Una nova ampliació sobre els tipos documentals a insertar es va decretar, considerant-se objecte de publicació:

 • Les Lleis de la Generalitat Valenciana, Decrets, Órdens o atres disposicions de caràcter general que emanen del President de la Generalitat, del Consell, de les Comissions Delegades del Govern, de les *Consellerías o d'atres organismes de l'Administració Autònoma i Institucional.
 • Les disposicions i resolucions emanades de l'Administració Central i Local que afecten als interessos generals de la Comunitat Valenciana.
 • Les resolucions, convenis, instruccions i acorts procedents de l'Administració Autonòmica i Institucional, de les Diputacions Provincials, dels Ajuntaments i demés Entitats de l'Administració Local de la Comunitat aixina com d'atres Corporacions o Entitats públiques, quan ho exigixca una disposició general.
 • Les convocatòries i incidències d'oposicions i concursos per al recapte de places de l'Administració Autònoma i Institucional de la Comunitat Autònoma.
 • Els anuncis, edictes, convocatòries, etc., que per a la seua publicació li remeten tant els òrguens oficials com els particulars i, en general, tot allò que imponga una norma jurídica.

Nova regulació en 1997

Dèu anys despuix, es va portar a terme una important modificació de la regulació del *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, iniciant el procés per a la seua modernisació en l'incorporació de les noves tecnologies en el funcionament de l'administració.

Per Decret 6/1997, de 28 de giner, es va determinar la freqüència de publicació, la seua estructura i format, preveent uns atres soports distints al paper i adequant-se a l'implantació progressiva de noves tècniques en la gestió i edició. En el seu artícul tercer va quedar establit que:

 • El DOGV es publicarà tots els dies de l'any, llevat els dissabtes i dumenges i els dies declarats inhàbils en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Esta regla es podrà variar en atenció a les necessitats de publicació, apreciades pel conseller de Presidència.
 • L'edició del DOGV es realisarà en soport paper i, en el seu cas, en @microficha o soport informàtic, podent transmetre's per qualsevol mig al que es puga accedir per al millor servici al públic.

En l'artícul quart es determinava l'oficialitat dels texts i normes relatives a la seua edició:

 • El DOGV s'edita en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, tenint abdós texts la consideració d'oficial i autèntic. Els errors es corregiran en la forma prevista en l'artícul 16.
 • El DOGV s'editarà en números diaris. Cada número constarà d'un o varis fascículs. Aixina mateix, en atenció a les necessitats de publicació, es podran editar suplements.
 • En la capçalera del DOGV figurarà l'escut de la Generalitat Valenciana i el títul complet de *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • En ell figurarà l'any d'edició del DOGV, la data i el número del DOGV.
 • Al començ de cada pàgina del DOGV figurarà el número d'este, any, més i dia i el número de pàgina.
 • El DOGV es distribuirà al públic per mig de subscripció o per venda d'eixemplars solts d'acort en l'artícul 17 del citat decret.

Accessible en Internet des de 1999

Des de 1999 el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana està accessible via web, encara que carent de validea oficial la seua edició.

Este nou alvanç tecnològic ha permés que el número de subscriptors del *Diari en Internet superara als de l'edició en paper, desencadenant a finals de 2006 una nova regulació d'esta publicació oficial que va entrar en vigor l'1 de giner de 2007

*Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (2007)

Per Decret 183/2006, de 15 de decembre, del Consell s'establix que el *Diari Oficial es publicarà en format electrònic, com a única versió, oficial i autèntica, quedant garantisada l'identificació del titular competent per a la seua publicació, i de la voluntat de la publicació del *Diari Oficial, a través de la firma electrònica del document per part del mateix.

La seua difusió es realisarà a través de la pàgina Web oficial del *Diari Oficial, en la direcció: https://www.docv.gva.es, dins del portal Web de la Generalitat, garantisant en tot case l'autenticitat i integritat del seu contingut, aixina com la seua accessibilitat.

Per a aquells ciutadans o entitats que no puguen dispondre d'accés al soport electrònic, la Generalitat facilitarà gratuïtament la consulta i obtenció de còpies dels documents publicats.

Al mateix temps el citat decret establix un nou canvi de denominació pel de *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) justificat per la pròpia naturalea d'este mig, en incloure no solament insercions de la Generalitat, sino també les corresponents a les corporacions locals, aixina com les d'atres organismes, institucions i entitats, tant de caràcter públic com a privat.

Sobre la periodicitat en la seua publicació es manté l'establida en caràcter habitual, tots els dies de l'any, llevat els dissabtes, dumenges i aquells dies declarats inhàbils en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, pero es determina que excepcionalment, atenent a les necessitats apreciades per la Presidència de la Generalitat, podrà publicar-se el Diari Oficial en qualsevol dia de l'any.

El seu contingut s'ordenarà en les següents seccions i *subsecciones:

 • I. Disposicions generals.
 • II. Autoritats i personal.

a) Ofertes d'ocupació pública, oposicions i concursos. b) Nomenaments i cessacions. c) Atres assunts.

 • III. Actes administratius.

a) Autorisacions i concessions. b) Subvencions i beques. c) Atres assunts.

 • IV. Administració de Justícia.
 • V. Anuncis.

a) Ordenació del territori i urbanisme. b) Licitació i adjudicació de contractes. c) Atres assunts.

Dins de cada secció i *subsección s'ordenaran els documents agrupant-los segons el seu orige, precedits del corresponent epígraf identificatiu de l'orgue o persona física o jurídica de la que procedixca el document i seguint un orde alfabètic general.

L'orde dins de cada secció i *subsección, llevat en la Secció IV, serà el següent:


 • 1º. Documents procedents de la Generalitat: en primer lloc els documents de la Presidència, seguidament els procedents de les distintes Conselleries, seguint el seu orde alfabètic, i en tercer lloc els documents de les institucions, empreses i entitats de la Generalitat.
 • 2º. Documents procedents de la administració de l'Estat.
 • 3º. Documents procedents de la administració Local.
 • 4º. Documents d'atres Administracions Públiques.
 • 5º. Anuncis de particulars o persones jurídiques privades.

En la Secció IV els documents s'ordenaran alfabèticament atenent a l'orgue emissor del document.

 • La publicació de les Lleiés de la Generalitat es farà, baix l'epígraf de la Presidència de la Generalitat, en la secció de disposicions generals i ordenades pel número de la disposició.
 • Els Decrets i Acorts del Consell es publicaran baix l'epígraf de l'o dels departaments que els hagen propost.
 • Dins de cada epígraf, els documents s'ordenaran segons la jerarquia administrativa o normativa. Si en el mateix epígraf han d'aparéixer dos o més documents del mateix ranc jeràrquic, s'ordenaran per la seua data i ademés pel número que, en el seu cas, tinguen assignat. Les correccions d'errors s'ordenaran segons el document que vengen a corregir.

Tal i com es determina en el citat decret, per mig d'esta nova regulació, pionera en Espanya, se substituïx el tradicional DOGV en format paper, en un alt cost econòmic i ecològic, per una edició electrònica DOCV, com a única vàlida i autèntica, accessible a tots els ciutadans de forma lliure i gratuïta, i en els mateixos efectes que els atribuïts fins ara a l'edició impresa en paper.

Enllaços externs