Proyecte:Qué és un artícul destacat

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Que és un artícul destacat

Un artícul destacat és aquell que complix els criteris següents:

1. Està ben escrit, és complet, està basat en fets, és neutral i és estable.

 • (a) ben escrit vol dir que la seua prosa és comprensible, convincent, i inclús brillant. Òbviament, sense faltes ortogràfiques, gramaticals ni d'estil.
 • (b) Complet vol dir que l'artícul no òbvia fets, aspectes i/o detalls importants.
 • (c) Basat en fets vol dir que les asseveracions són verificables per mig de fonts fiables, i que mostren el conjunt de coneiximent publicat fins a la data. Les afirmacions es poden atribuir clarament i es recolzen en senyes específiques i enllaços externs: açò implica la creació d'una secció de "Referències" en la que es mostren les fonts amprades, que es completa en cites en llínea per a les afirmacions o frases que es posen en dubte o provablement vagen a posar-se en dubte.
 • (d) Neutral vol dir que l'artícul presenta els punts de vista de manera justa i sense biaixes (vore WP:NPOV).
 • (e) Estable vol dir que l'artícul no patix guerres d'edicions i que el seu contingut no canvia d'un dia per a un atre. Les reversions de vandalismes i les millores sugerides per gent que revisa l'artícul no s'apliquen ací.

2. Complix en el Manual d'estil. Aixina, inclou:

 • (a) un resum concís que, com el seu nom indica, resumix el tema de l'artícul i prepara el llector per al major nivell de detall de seccions posteriors.
 • (b) un sistema jeràrquic de títuls.
 • (c) una taula de continguts substancial encara que no excessivament gran.

3. Si és possible, conté imàgens per a ilustrar el tema. Açò significa que:

 • (a) les imàgens aporten alguna cosa a l'artícul.
 • (b) les imàgens han de tindre una llicència i orige apropiats, ademés de trobar-se en Commons.
 • (c) l'absència d'imàgens no impedix que un artícul puga ser destacat.

4. Té una extensió adequada, concentrant-se en el tema que tracta sense perdre's en detalls innecessaris.


Entrant en detalls:

1a: Està ben escrit. L'objectiu no és únicament proporcionar informació, sino proporcionar-la d'una manera clara, atractiva (per als llectors no especialisats), succinta i enciclopèdica. Ademés dels problemes de gramàtica, en L'Enciclopèdia un de les fallades més comunes són els paràgrafs curts d'una o dos llínees, o les seccions que són poc més que llistes. Açò fa que la narrativa s'interrompa per al llector, ademés de donar una apariència visual fragmentada. Sol tractar-se de punts que deurien: desenrollar-se més, unir-se a atres paràgrafs, o traslladar-se a atres artículs i resumir-se. Sol ajudar que l'artícul siga revisat abans de ser nominat. Els enllaços rojos no són obstàcul perque un artícul siga destacat: poden servir per a motivar una atra persona a crear un artícul.

1b: És complet. Un artícul destacat ha de cobrir tots els aspectes d'un tema en base en la seua importància. Cap aspecte ha de dominar l'articule llevat que siga clarament l'aspecte més important del tema. Els detalls excessius han de traslladar-se a subartículs, i només els més importants han de resumir-se en el principal. Els aspectes més importants requerixen resums més llarcs i detallats, mentres que els menys importants els requerixen més curts. Implica priorisar constantment quina informació és la més important, i portar el restant a atres artículs. Esta és la part dels criteris complet i punt de vista neutral en la que més es falla.

1c: Està basat en fets. Perque a que un artícul puga considerar-se complet i basat en fets, necessita referències. Pero merament llister referències per a complir en el requisit no és suficient. És necessari investigar el tema per a assegurar-se d'incloure tots els aspectes que han de cobrir-se per a descriure-ho completa i exactament segons les fetes i senyes. Un número considerable de fonts fiables d'alta qualitat sobre el tema ha de consultar-se detingudament. Per a la majoria de temes, açò implica consultar fonts com a llibres de text i/o revistes científiques. Hauria de ser obvi saber si s'ha fet la suficient investigació pel número i qualitat de les referències. La ventaja d'investigar i utilisar fonts fiables de qualitat és que s'eliminen quasi tots els problemes de neutralitat, i permet utilisar més temps per a millorar l'artícul. Quan hi haja un punt que genere molt de debat, ha de citar-se directament la font disponible que ho recolze més fiablement. No hi ha un estil obligatori per al format de les cites en llínea, en la qual cosa és suficient de seguir les recomanacions fetes en Referencies (Harvard o notes al peu).

1d: És neutral. Els artículs destacats han de ser exquisitament neutrals. No basta d'incloure tots els punts de vista rellevants, cal ponderar-los adequadament d'acort en la seua importància en la qüestió. Al descriure un punt sobre el qual hi ha desacorts entre els que ho estudien, cal descriure el debat i informar el llector del seu estat actual. L'artícul ha de redactar-se de manera que no quede rastre del punt de vista particular dels autors. Escriure de forma neutral requerix pràctica a l'hora de plantejar l'artícul i de triar el llenguage adequat, evitant per eixemple elogis innecessaris.

2a: Té un resum concís. Un problema comú en els artículs candidats a destacat és el resum. El resum ideal ha de resumir tots els aspectes més importants del tema tractat i deixar clar per que el tema és important. Això implica que el resum ha de cobrir de manera concisa quin impacte, us o efecte ha tingut el tema, i si ha segut gran o llimitat, citant les seues fonts segons siga necessari. El resum deu, per supost, ser detallat i recolzar-se en fets i referències exposts més tart en l'artícul, i incloure el nom o títul del mateix en negreta.

3: Si és possible, conté imàgens. Quan siga possible, l'artícul haurà d'incloure imàgens que servixquen per a ilustrar o representar correctament el material tractat. Les imàgens han de tindre una llicència i orige apropiats (en L'Enciclopèdia només s'accepten imàgens en llicències lliures). Les llegendes han de ser concises i estar ben escrites, i senyalar l'importància de l'image. Quan siga necessari, com en un artícul parlat, els formats de so .ogg serviran per a millorar la qualitat de l'artícul. Igualment pot ser interessant incloure vídeos.