Matèria primera

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Llana en una fàbrica de estores.

Es coneixen com a matèries primeres a la matèria extreta de la naturalea i que es transforma per a elaborar materials que més tart es convertiran en bens de consum.

Les matèries primeres que ya han segut manufacturades pero encara no constituïxen definitivament un be de consum es denominen productes semielaborats, productes *semiacabados o productes en procés, o simplement materials.

Matèria Primera[editar]

Les activitats relacionades en l'extracció de productes d'orige animal, vegetal i mineral se'ls crida matèries primeres en cru. En el sector primari s'agrupen la agricultura, la ganaderia, la explotació forestal, la peixca i la mineria, aixina com totes les activitats on s'aprofiten els recursos sense modificar-los, és dir, tal com s'extrauen de la naturalea.

Les matèries primeres servixen per a fabricar o produir un producte, sent necessari, en general que siguen refinades per a poder ser usades en el procés d'elaboració d'un producte. Per eixemple, la magnetita, o la pirita serien una matèria primera en cru, i el ferro refinat i l'acer serien matèries primeres refinades, o elaborades.

Matèries primeres renovables o superabundants[editar]

Abundància (fracció d'àtoms) dels elements químics en la corfa continental superior de la Terra en funció del número atómico. Els elements més rars en la corfa (mostrats en color groc) no són els més pesats, sino els elements sideròfils (afins al ferro) segons la classificació d'elements de Goldschmidt. Estos han disminuït en reubicar-se en les profunditats en el núcleu de la Terra. L'abundància de materials de meteoroides és més elevada en térmens relatius. En forma adicional, el telur i el seleni han segut consumits en la corfa a causa de la formació de hídrids volàtils.

Dels cinc grups de matèries primeres en cru, tres es consideren renovables, el grup vegetal, l'animal i el líquit i gaseós, en tornar" al lloc de partida per si sols, tancant el cicle.

Les matèries primeres minerals considerades superabundants, les abundància dels elements químics en la superfície terrestre són: oxigen, silici (*SiO2-60&*nbsp;%), alumini, ferro, calci, magnesi (*MgO-3,1&*nbsp;%), sodi, potassi, i aigua, diòxit de carbono, (titani, *TiO2-0,7) i (fòsfor, P2O5-0,2&*nbsp;%) (de la capa superficial, principalment ya en les plantes, puix és llimitant per al seu creiximent, junt en l'aigua, el sol i la temperatura).

Classificació de matèries primeres estructurals[editar]

Distinguint entre "matèria primera" per a un procés de fabricació (esta classificació), i una matèria primera en cru que necessita ser prèviament processament/elaborat/refinat per a poder ser usat en un procés de fabricació. (Els fluidos, energia i vectors d'esta queden exclosos d'esta classificació), esta és exclusivament per a les matèries primeres d'aplicació directa a la producció (refinades o no), i que formaran part del producte final (formaran part, estaran incorporats al producte final, açò és, excloent els consumibles).

Matèries primeres utilisades en el seu estat natural[editar]

Matèries primeres estructurals llistes per al seu us o "matèries primeres estructurals industrials" (Sense necessitat de ser refinades, processades, vàlides en cru per a ser treballades)

Matèries primeres compostes[editar]

 • Fibres
 • Aglomerat de partícules
 • Aglomerat per capes

Metals[editar]

 • Acer
  • Acer per a construcció
  • Acer *cementado
  • Acer nitrats
  • Acer templat
  • Acer per a molls
  • Acer mecanisable
  • Acers especials
 • Acer per a exigències tèrmiques i de corrosió
  • Acer resistent a altes temperatures
  • Acer resistent a l'encés
  • Acer resistent al H2 a elevada pressió
  • Acers resistents a composts químics
 • Acer per a ferramentes
  • Acer per a treball en fret
  • Acer per a treball en calent
  • Acers ràpits
 • Ferro fos
  • Fundició grisa
  • Fundició d'acer
  • Fundició maleable
  • Fundició blanca
  • Fundició nodular

Metals no férreus[editar]

 • Metals llaugers
  • Alumini i aleacions
  • Magnesi i aleacions
  • Titani i aleacions
 • Metals pesats
  • Coure i aleacions
  • Níquel, Cobalt i aleacions
  • Molibdé i aleacions
  • Zinc i cadmi i aleacions
  • Estany i aleacions
  • Volfram i aleacions
  • Metals nobles

Materials inorgànics[editar]

 • Ceràmics
 • Cristal
 • Semiconductors


Polímer[editar]

 • Termoestables
 • Termoplàstics
 • Elastòmers

Matèries primeres consumibles[editar]

Són aquelles necessàries per al procés d'elaboració d'un producte sense aplegar a formar part del producte, açò és, que després queden excloses de la composició d'est.

 • Energia
  • Agotadores (molt escasses (petròleu, gas), escasses (*antracita-carbó de calitat, urani), miges (lignit-carbó de molt baixa calitat, poc transportable per ser major el cost energètic que lo contingut en el lignit), abundants (urani en sistemes de recuperació de combustible-acceleradors ràpits i de plutoni, fins a 1000 anys al ritme actual), molt abundants (energia de fusió)).
  • Renovables (hidràulica (sedimentació, canvi de l'hàbitat dels rius), eòlica (possible lleu canvie patrons del clima), solar (competència en les plantes, segons el cas, major absorció d'energia solar-albedo), mareomotriu (tant ones com a marees, possible lleu fre de marees-gire terrestre), geotèrmica (lleu refredat més ràpit del núcleu, lleu perill de terremots, segons el cas), biomassa (competència en les terres de cultiu, en la generació de matèria orgànica-regeneració de la terra fèrtil)).
 • Aigua
 • Aire
 • Terra
 • Arena

Matèries primeres en la construcció[editar]

Matèries Primeres influents en la vida quotidiana[editar]

Algunes matèries fan part de la vida quotidiana tals com:

Petròleu: S'ampra per a la fabricació d'olis, vehículs de motor se sol utilisar per a la fabricació de combustible per a avions i automòvils comunament.

Fusta: S'ampra per a les Construccions, també s'utilisa per a fabricació de #artesania i immobles.

Cuiro: S'ampra per a la fabricació de materials com a Robes, immobles i entre atres coses.

Aigua : L'aigua és una de les matèries primeres més usades ya que s'utilisa per a us domèstics , L'aigua s'ampra per als cultius i el seu rega també s'utilisa per a generar energia.

Vore també[editar]